You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Art 906 Cod de procedura civila

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria...

Sentinta civila...

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Prin Sentința civilă nr... din data de 13.02.2019, pronunțată de Tribunalul Prahova in dosar nr. .... , instanța de judecată a admis acțiunea formulată de reclamant și a obligat pârâta să rectifice Dispoziția nr...../29.08.2014, după parcurgerea etapelor prețăzute in cadrul raportului de expertiză tehnică topometrică efectuată de ing. ....(filele 25-27 vol. 1).

Prin Decizia nr.... din data de 29.10.2019 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr....., instanța de judecată a respins ca nefondat apelul declarat de Municipiul .... prin Primar, decizie definitiva (filele 28-31 vol. I).

Ulterior, reclamantul a demarat procedurile de executare silită la executorul judecătoresc fiind deschis dosarul de executare silită nr. .../2020 (filele 34-35 vol. I).

Prin Încheierea nr. .... din data de 07.12.2021, pronunțată de Judecătoria Ploiești în dosar nr...../281/2021, definitiva, s-au stabilit penalitățile conform art. 906 alin. ( l ) și (2) Cod procedura civila. Astfel, a fost obligata debitoarea să plătească în faxoarea creditorului o penalitate în cuantum de 1.000 de lei pe zi până la data executării obligației stabilite prin Sentința civilă nr...../13.02.2019 pronunțată de Tribunalul Prahova - Secția I Cixilă în dosarul nr. ..../105/2018*, definitivă prin respingerea apelului prin Decizia nr. ..../29.10.2019 a Curtii de Apel Ploiești.

În drept, conform art. 906 alin. (4) Cod procedura civila, dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării, debitorul nu execută obligația de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate ti constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalități, de către instanța de executare. Când obligația nu este evaluabilă în bani, instanța sesizată de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părților, să plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligației prevăzută în titlul executoriu.

Instanța reamintește că penalitățile prevăzute de art. 906 alin. (4) Cod procedura civila reprezintă un mijloc juridic lăsat la îndemâna creditorului, reglementat de legiuitor eu scopul de a obține constrângerea debitorului la executarea în natură a obligației cu caracter personal, fără a reprezenta valoarea prejudiciului suferit de creditor.

Așadar procedura reglementată de art. 906 Cod procedura civila reprezintă o modalitate de obținere a executării în natură a obligației de a face prevăzută într-un titlu executoriu.

Verificând în speță îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 906 Cod procedura civila, instanța reține ca titlul executoriu invocat a stabilit în sarcina pârâtei o obligație de a face intuituu personae, indivizibilă prin obiectul ei, iar creditorul nu a obținut executarea acesteia în termenul de 3 luni de la data comunicării Incheierii de stabilire penalități conform art. 906 alin. (l) și (2) Cod procedura civila.

Astfel, din înscrisurile depuse la dosar, pârâta nu a făcut dovada îndeplinirii obligației stabilite prin titlul executoriu, respectiv aceea de a rectifica Dispoziția nr. ..../29.08.2014, după parcurgerea etapelor prevăzute în cadrul raportului de expertiză tehnică topometrică efectuată de ing. ...

Referitor la susținerile pârâtei privind demersurile efectuate pentru punerea in executare a obligațiilor ce decurg din titlul executoriu, instanța nu le poate reține având în vedere că aceste aspecte exced limitelor învestirii, instanța verificând în prezenta cauză numai îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 906 alin. 4 Cod procedura civila.

In ce privește perioada pentru care vor fi datorate penalitățile prevăzute de art. 906 alin. 4 Cod procedura civila, sub acest aspect instanța va admite cererea creditorului, având în vedere că penalitățile nu se pot stabili decât pentru intervale întregi a câte 3 luni, iar perioada pentru care creditorul a solicitat acordarea penalităților este 18.01.2023-18.04.2023.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 906 alin. (4) Cod procedură civilă, va stabili suma definitivă a penalităților de întârziere datorate de pârâta-debitoare. confołm în dosar nr. Incheierii nr. 2376 din data de 07.12.2021, pronunțată de Judecătoria Ploiești ...., definitive, aferentă perioadei 18.01.2023-18.04.2023, la cuantumul total de 90.000 lei, pentru neexecutarea obligației stabilită în sarcina sa de către instanța judecătorească, prin Sentința civilă nr. ...din data de 13.02.2019, pronunțată de Tribunalul Prahova în dosar nr. ... , definitiva.

In ceea ce privește cererea reclamantului privind cheltuielile de judecată, în temeiul art. 453 alin. (1) Cod procedura civila, care statuează că „partea care pierde procesul va fi obligată. la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată", instanța va obliga pârâta-debitoare la plata către reclamant a sumei de 2.905 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. reprezentând taxa judiciară de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII:

Admite cererea având ca obiect fixare sumă datora formulată de reclamantul ....având domiciliul ales la C.A. Palade Bogdan în București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 15, Clădirea IRIDEX, et. 2, sector l , in contradictoriu cu pârâta PRIMĂRIA .....prin PRIMAR, cu sediul in......... județul Prahova.

Fixează suma definitivă a penalităților de întârziere datorate de pârâtă, conform Incheierii nr. .... din data de ....., pronunțată de Judecătoria Ploiești în dosarul nr. ..../281/2021, definitivă, aferentă perioadei 18.01.2023 - 18.04.2023, la cuantumul total de 90.000 lei.

Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 2.905 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. reprezentând taxa judiciară de timbru.

Executorie de drept.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Ploiești.

Pronunțată astăzi, ....01.2024, prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate