You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Calcul pensie studii universitare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Se iau in calcul studiile universitare la pensie?

Raspunsul il veti gasi in speta de mai jos:

TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A VIII A

CONFLICTE DE MUNCĂ Șl ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINȚA CIVILĂ NR....

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE: 23.05.2022

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de față:

Prin cererea de chemare în judeqață înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și' Asigurăŕi Sociale la data de 23.12.2021 sub nr..../3/22021, reclamantul ..... a formulat contestație împotriva deciziei de pensie nr...../08.11.2021.

In motivare, a arătat că nu a fost valorificată perioada facultății și alte activități pentru care s-au plătit taxele și impozitele legale.

Au fost atașate înscrisuri.

La data de 07.01.2022, reclamantul a depus o cerere precizatoare, prin care a menționat că înțelege să se judece în contradictoriu cu Casa de Pensii a Municipiului București, solicitând anularea deciziei de pensionare nr..../08.11.2021, emiterea unei noi decizii de pensionare, cu luarea în calcul a adeverinței nr..../24.09.2021 emisă de SC .... SRL, nr..../22.10.2019, nr.../24.09.2021 eliberate de SC .... SA, nr...../24.09.2021 eliberată de SC... SA, nr.../06.09.2021 eliberată de Universitatea Politehnică din București- Facultatea Electronică de Telecomunicații și Tehnologia Informației, stagiul militar conform livretului militar .... cu cheltuieli de judecată.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 107 alin. 3, art. 717 din legea nr. 263/2010, art. 134 alin. 1 și 3 din HG nr. 257/2011.

În dovedire, s-a cerut încuviințarea probei cu înscrisuri.

A fost cerută judecarea cauzei și în lipsă.

Pârâta a depus la data de 22.02.2022 note de ședință, prin care a cerut respingerea acțiunii ca neîntemeiată, invocând dispozițiile art. 166 în ceea ce privește veniturile obținute după data de 01.04.2001.

Instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, Tribunalul reține următoarele:

Prin decizia nr..../08. I I.2021 privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă, au fost stabilite drepturile de pensie ale reclamantului începând cu data de 26.09.2021.

Reclamantul a contestat decizia, solicitând valorificarea adeverințelor nr..../24.()9.2021 emisă de SC .... SRL, nr..../22.10.2019, nr...../24.()9.2021 eliberate de SC ... SA, nr..../24.09.2021 eliberată de SC... SA, nr..../06.09.2()21 eliberată de Universitatea Politehnică din București- Facultatea Electronică de Telecomunicații și Tehnologia Informației, stagiul militar conform livretului militar.

Cererea de chemare în judecată este întemeiată în parte, pentru următoarele motive:

Instanta retine că în mod eronat intimata nu a luat în considerare la calcularea drepturilor de pensie ale reclamantului perioada :studiilor universitare efectuate în perioada 1978-1981, perioada asimilată celei contributive, conform art. 49 litera b din legea 263/2010, dovedită de contestator cu adeverința nr..../06.09.2021 eliberată de Universitatea Politehnică din București- Facultatea Electronică de Telecomunicații și tehnologia Informației, din care rezultă că a urmat cursurile facultății de zi și a promovat examenul de diplomă în sensiunea iunie 1981.

Solicitarea de valorificare a stagiului militar nu este întemeiată, având în vedere că, din anexa date privind activitatea în muncă, rezultă că pârâta a valorificat perioada 22.10.1976-08.02.1978 ca perioadă asimilată stagiului de cotizare.

Adeverința nr..../24.09.2021 menționează salariul de bază lunar aferent perioadei 22.10.2019-25.09.2021.

Adeverința nr..../24.09.2021 menționează veniturile încasate în perioada 01.01.2011-25.09.2021.

Adeverința nr.../24.09.2021 menționează salariul de bază lunar brut aferent perioadei 22.10.2019-25.09.2021.

Adeverința nr..../22.10.2019 eliberată de SC ... SA atestă salariul de bază lunar brut aferent perioadei 01.07.2019-21.10.2019.

Aceste documente reflectă stagii de cotizare realizate ulterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 și a Legii nr. 263/2010, astfel încât sunt incidente dispozițiile art. 3 din Legea 19/2000 și art. 10 al Legii nr. 263/2010, potrivit cărora după data de 01.04.2001 se valorifică sumele contributive cuprinse în Declaratia privind evidenta nominală a asigurafilor și a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depusă de angajator, până la data de 31 decembrie a fiecărui an la casa teritorială de pensii, sumele fiind evidenłiate în Adeverinta de stagiu de cotizare, privind datele necesare determinării stagiului de cotizare și a punctajului mediu, în vederea stabilirii pensiei, sume care constituie baza de calcul a pensiei și pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator si asigurat.

Cum pentru această perioada, ulterioară date de 01.04.2001, suma contributivă este egală cu venitul care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale, eliberarea unor adeverinłe pentru veniturile ce nu sunt cuprinse în Declaratia privind evidenta nominală a asigurafilor și a obligałiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depusă de angajator este irelevantă dacă aceste venituri nu se regăsesc în baza de calcul a contribułiei individuale de asigurări sociale.

Soluția contrară ar reprezenta atât o încălcare a dispozițiilor legale susmenționate cât și o încălcare a principiului contributivității consacrat de art. 2 lit. c din Legea nr. 263/2010 potrivit căruia, fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuției datorate de persoanele fizice și juridice participante la sistemul public, iar drepturile de asigurări sociale se cuvin în baza contribułiilor plătite.

Prin urmare, Tribunalul, reținând că venitwiie șuplimentare realizate după data de 01 .04.2001 nu se valorifică cu adeverințe eliberatăe roștii angajatori, ci în condițiile art. 7 alin. I și 2, art. IO și art. 166 din Legea nr. 263/2010, pe baza declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv a declarației nominale de asigurare, va constata că cererea de valorificare a acestei adeverințe este netemeinică.

Pentru motivele arătate anterior, tribunalul va admite în parte acțiunea modificată, va anula decizia nr..../08.11.2021 emisă de Casa Locală de pensii sector 3 București; va obliga pârâta să emită o nouă decizie de pensie pentru limită de vârstă prin care sa stabilească drepturile de pensie ale reclamantului cu valorificarea și a perioadei de studii superioare, respectiv septembrie 1978-31.09.1981, conform Adeverinței nr..../06.09.2021, ca stagiu asimilat, respingând în rest acțiunea ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte acțiunea modificată privind pe reclamantul .... având

CNP- .... cu domiciliul în str. ....Sector 3, în contradictoriu cu pârâta CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CUI 13601150, cu sediul în București, str. Calea Vitan, nr. 6, sector 3.

Anulează decizia nr..../08.11.2021 emisă de Casa Locală de pensii sector 3 București.

Obligă pârâta să emită o nouă decizie de pensie pentru limită de vârstă prin care sa stabilească drepturile de pensie ale reclamantului cu valorificarea și a perioadei de studii superioare, respectiv septembrie 1978-31.09.1981, conform Adeverinței nr. .../06.09.2021, ca stagiu asimilat.

Respinge în rest acțiunea ca neîntemeiată.

Cu apel în 30 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul București Secția a VIII-a Conflicte de muncă și Asigurări sociale.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate