You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Camera preliminara 2020

Bogdan Palade
Bogdan Palade

camera preliminara 2020

Cum ma apar in camera preliminara in anul 2020?

Avocat drept penal Bucuresti:

– practica judiciara:

Tribunalul Olt

Decizie penala nr….

In conformitate cu dispozițiile art. 342 C.pr.pen., obiectul procediłrii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competentei și a legalită(ii sesizării instantei, precum și verificarea legalită(ii administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Raportat la dispozițiile legale menționate, în cadrul procedurii camerei preliminare judecătorul după verificarea competenței instanței, poate efectua exclusiv un control de legalitatea a actelor de urmărire penală, a rechizitoriului și a probelor administrate.

Examinarea legalității actelor de urmărire penală și a actului de sesizare constă în verificarea respectării dispozițiilor legale care reglementează modul de efectuare a acestora, prin prisma incidenței cazurilor de nulitatea absolută ori relativă, reglementate în art.281 alin. I lit. e și f și art.282 C.pr.pen.

Potrivit art.282 alin. 1 c.p.p., încălcarea oricăror dispozitii legale în afara celor prevăzute la art. 281 determină nulitatea actului, atunci când prin nerespectarea cerintei legale s-a adus o vatamare drepturilor părtilor ori ale subiectilor procesuali principali, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desfiintarea actului.

În conformitate eu alin. 2 al art. 282 C.pr.pen., nulitatea relativă poale fi invocată de procuror, suspect, inculpat, celelalte pârli sau persoana vătămată, atunci când există un interes procesual propriu în respectarea dispozitiei legale încălcate.

Invocarea încălcării unei dispoziții legale, cu excepția situației când este sancționată eu nulitate absolută, nu este suficientă pentru a opera sancțiunea procesuală a nulității relative, aceasta putând interveni doar dacă persona menționată în textul de lege menționat anterior, face dovada unei vătămări și a necesității desființării actului.

Controlul legalității probele, procedeelor probatorii sau a mijloacelor de probă constă în verificarea conformității acestora cu principiile legalității și loialității adłninistrării probelor, potrivit art. 101 și 102 C.pr.pen, prin prisma prevederilor art.282 alin. I și 2 C.pr.pen., dar cu consecința excluderii lor, în cazul încălcării dispozițiilor legale menționate.

Procedând în considerarea normei legale precizate se constată, în primul rând, adoptând sistemul determinării competenței prin criterii obiective, prin relaționare la prevederile art. 35 cod procedura penala Judecatoria judeca in prima instanta toate infractiunile, cu exceptia celor date prin lege in competenta altor instante) astfel că Judecatoria Slatina este competenta ,ratione materiae și ratione loci delicti să soluționeze cauza eu care a fost învestită, date fiind infracțiunile în raport de care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva inculpaților și s-a solicitat tragerea la răspundere penală prin rechizitoriu.

Prin cererile și excepțiile formulate inculpații din prezenta cauza susțin faptul că rechizitoriul nr…../P/2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt nu respectă exigențele prev. de art. 328 Cod procedură penală, în sensul că nu au fost administrate probe atât in favoare cat și în defavoarea inculpaților, iar încadrarea juridică data faptelor nu este conforma cu realitatea astfel încât nu se pot stabili cu exactitate limitele și obiectul judecății.

Abordând examinarea și din perspectiva legalității sesizării instanței, se aduce în atenție că verificarea actului de sesizare poartă asupra acelor mențiuni obligatorii, a respectării dispozițiilor privitoare la verificarea sub aspectul legalității și temeiniciei de către prim procurorul parchetului, precum și a condițiilor prevăzute de art. 329 C.pen. Mențiunile obligatorii la care se referă textul de lege sunt conținute în art. 328 C.pr.pen.

În considerarea dispozițiilor art. 328 alin. 1 C.pr.pen., rechizitoriul se limitează la .fâptele și persoanele pentru care s-a efectuat urmărirea penală și cuprinde în mod corespunzător menłiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), datele privitoare la faptele retinute În sarcina inculpatilor și încadrarea juridică a acestor fapte, probele și mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, mentiunile prevăzute la art. 330 și 331 C.pr.pen., dispozitia de trimitere în judecată, precum și alte mențiuni necesare pentru solulionarea cauzei.

Atât legislația europeană cât și practica constantă a instanței supreme învederează că pentru a se considera că instanța este legal sesizată din perspectiva limitelor rechizitoriului, este necesar ca în cuprinsul acestuia să fie arătate în mod concret faptele care fac obiectul trimiterii în judecată, să fie precis determinate, cu încadrarea juridică legală, pentru ca astfel să poată fi stabilit cadrul procesual și să rezulte voința neechivocă a procurorului de trimitere în judecată.

Instanța de la Strasbourg a decis că există o legătură evidentă între dispozițiile cuprinse în art.6 paragr.l lit. a și cele din art.6 paragr.3 lit. b, că este necesar ca autoritățile naționale să depună o maximă diligență cu privire la modul în care se face notificarea acuzației către cel interesat, deoarece actul de acuzare are un rol determinant în procedura penală; începând cu data notificării, persoana în cauză este oficial avizată despre baza factuală și juridică a învinuirii ce i se aduce.

Caracterul complet al urmăririi penale, în actuala reglementare, este o chestiune de apreciere a procurorului în situația dispunerii trimiterii în judecată, sancțiunea fiind posibila, cu ocazia finalizării cercetării judecătorești, de constatare a existenței unuia dintre cazurile prevăzute la art. 16 C.pr.pen.

De asemenea, completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Olt, apreciază că din oficiu nu se impun a fi invocate cereri și excepții.

In concluzie se conchide că examinarea rechizitoriului conduce la concluzia că actul de sesizare a instanței satisface exigențele prescrise de legea procesual penală — îndeplinind condițiile de formă și de fond în respectarea disp. art. 286 al. 2 C.pr.pen. coroborat cu art. 328 al. I Cod procedură penală, rechizitoriul fiind verificat sub aspectul legalității și temeiniciei de către Primul Procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, de echitate a procedurilor și asigură o corectă și completă informare a inculpaților cu privire la acuzațiile formulate împotriva lor.

In raport cu cele mai sus menționate, se apreciază de către completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Olt ca în temeiul art. 346 alin. 2 C.pr.pen., in mod corect judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Slatina a constat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr…… al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt fiind respectate dispozițiile art. 328 C.pr.pen., art. 114-123 C.pr.pen., a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

Fără a mai relua criticile formulate de către inculpați cu ocazia invocării de cereri si excepții in conformitate cu dispozițiile art. 342 c. pr. pen. completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Olt apreciază ca in mod corect judecătorul de camera preliminara din cadrul Judecătoriei Slatina a respins cererile si excepțiile formulate in cauza apreciind că acestea nu pot face obiectul procedurii reglementate de către dispozițiile art. 342 c. pr. pen., urmând a fi analizate cu ocazia soluționării fondului cauzei.

Pentru aceste motive, în baza art. 425 1 alin.7 pct. 1 lit. b C.p.p. rap. la art. 347 C.p.p. va respinge ca nefondate contestațiile formulate de contestatorii inculpați ….., împotriva încheierii nr…… pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Slatina în dosarul nr. ….

În temeiul art.275 alin.2C.p.p. va obliga contestatorii inculpați la plata sumei de câte 80 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII DISPUN

În baza art. 425 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.p.p. rap. la art. 347 C.p.p.;

Respinge ca nefondate contestațiile formulate de contestatorii inculpați ….

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate