You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Capacitate psihica redusa curatela

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Tribunalul Bucuresti - practica judecatoreasca curatela atunci cand capacitatea psihica este redusa:

Decizia civila nr.....

Analizand actele și lucrările dosarului, prin prisma motivelor de apel, tribunalul reține următoarele:

Prin calea de atac formulată, hotărârea primei instanțe a fost criticată în ansamblu sub aspectul temeiniciei.

In cauză se reține că argumentul pentru care prima instanță a respins cererea de instituire a curatele în favoarea intimatului de desemnare a petentei în calitate de curator a fost reprezentat de situația echivocă privitoare la lipsa discernământului intimatului, aspect care, în opinia primei instanțe este incompatibil cu instituția curatelei.

Pentru lămurirea acestei situații de fapt tribunalul a dispus efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice, iar urmare a efectuării acesteia s-a stabilit faptul că intimatul are capacitate psihică scazută, iar nu absenta, de a se autoingriji, de a decide informat, conform propriilor interese, de a actiona informat conform drepturilor si obligatiilor civile (filele 28-31 dosar apel).

În atare condiții se constată că argumentul retinut de prima instanță este înlăturat de proba stiințifică administrată în calea de atac, în cauză fiind în discuție instituirea curatelei, pentru acte determinate, în favoare unei persoane care are capacitate psihică, dar din cauza afecțiunilor de care suferă nu își poate apăra interesele în condiții corespunzătoare.

În drept, sunt incidente prevederile art. 178 lit. (a) Cod civil, conform cărora, în afară de cazurile prevăzute de lege, instanța de tutelă poate institui curatela dacă din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, o persoană, deși capabilă, nu poate personal să își administreze bunurile sau să își apere interesele în condiții corespunzătoare, și, din motive temeinice, nu își poate numi un reprezentant sau un administrator.

Cu privire la persoana curatorului, se reține că petenta este mama intimatului, aceasta are deplină capacitate de exercițiu și este în măsură sa îndeplinească această sarcină, în beneficiul fiului său major.

Scopul curatelei instituite prin prezenta decizie este efectuarea actelor de administrare și conservare a bunurilor din patrimoniul intimatului, reprezentarea intimatului la instituțiile medicale sau în fața autorităților publice și instituțiilor private, precum și pentru ridicarea drepturilor bănești cuvenite intimatului (sume ce vor fi utilizate în mod exclusiv în interesul acestuia).

Cu privire la solicitarea ca persoana desemnată în calitate de curator să aibă, în această calitate, dreptul de a încheia orice fel de acte juridice în numele și în interesul intimatului, tribunalul va considera neîntemeiate aceste solicitări cu priuvire la întinderea drepturilor curatorului desemnat în prezenta cauză.

Persoana desemnata în calitate de curator primește un drept de administrare și reprezentare în cazul efectuării unor acte de conservare și cel mult de administrare a averii acestuia.

În nici un caz curatorul nu poate să reprezinte interesele persoanei pentru încheierea unor acte de dispoziție care să ducă la modificarea patrimoniului acestuia. Rolul curatorului este acela de protejare, conservare și administrare a bunurilor și intereselor persoanei astfel protejate, nicidecum de a putea dispune de bunurile sau drepturile acestuia.

Instanța constată că cererea privind abilitarea curatorului de a încheia orice tip de acte juridice în numele persoanei protejate, inclusiv a unor eventuale și nedeterminate acte de dispoziție, excede scopului pentru care poate fi instituită curatela.

Pentru toate motivele de fapt și de drept reținute, tribunalul va admite apelul, va schimba în tot hotărârea apelată și va admite în parte cererea, va dispune instituirea curatelei cu privire la intimatul ... născut la data de ...1996, va numi pe ....., născută la data de ....1973, în calitate de curator pentru a efectua următoarele: acte de administrare și conservare a bunurilor din patrimoniul intimatului, reprezentarea intimatului la instituțiile medicale sau la autoritățile autorităților publice și instituțiilor private, precum și pentru ridicarea drepturilor bănești cuvenite intimatului (sume ce vor fi utilizate în mod exclusiv în interesul acestuia).

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Admite apelul declarat de apelanta-petentă ... cu domiciliul ales în Sector 2, București, ....împotriva încheierii din data de 15.06.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr.....în contradictoriu cu intimatul .....și intimata-autoritatea tutelară PRIMĂRIA SECTOR 1 BUCUREȘTI cu sediul în sector 1, București, Bd. Banu Manta, nr. 9.

Schimbă în tot sentința civilă apelată în sensul că:

Admite în parte cererea.

Dispune instituirea curatelei cu privire la intimatul .... născut la data de...

Numește pe ...., născută la data de ....1973, în calitate de curator pentru a efectua următoarele: acte de administrare și conservare a bunurilor din patrimoniul intimatului, reprezentarea intimatului la instituțiile medicale sau la autoritățile autorităților publice și instituțiilor private, precum și pentru ridicarea drepturilor bănești cuvenite intimatului (sume ce vor fi utilizate în mod exclusiv în interesul acestuia).

Definitivă.

Pronunțată azi, 03.08.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate