You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Care sunt condițiile legale necesar a fi îndeplinite pentru obținerea liberării condiționate?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Care sunt condițiile legale necesar a fi îndeplinite pentru obținerea liberării condiționate?

Prezentul articol urmează să ofere explicați privind posibilitatea liberării înainte de împlinirea cuantumului total al unei pedepse la care o persoană a fost condamnată. Liberarea condiționată este un instrument juridic ce permite recompensarea deținuților care pe parcursul executării pedepsei au dat dovadă de îndreptare, pedeapsa atingându-și scopul, fostul deținut fiind gata pentru reintegrarea în societate.

Pentru o persoană condamnată la pedeapsa închisorii, art. 100 Cod penal prevede:

,,Art. 100: Condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii

(1)Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă:

a)cel condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;

b)cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;

c)cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;

d)instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.’’

Astfel, instanța de judecată, învestită cu cererea de liberare condiționată, va verifica dacă:

  • a fost executată fracția necesară – În calculul fracției de pedeapsă se ţine seama de un criteriu legal cu rol de reintegrare socială, şi anume munca prestată de detinut pentru care, prin lege, se consideră ca fiind executată o parte din durata pedepsei. Chiar şi într-o astfel de situaţie, când pentru munca prestată de condamnat se consideră executată o parte din pedeapsă, liberarea condiţionată nu poate fi acordată dacă cel condamnat nu a executat efectiv cel puţin jumătate din pedeapsă în cazul pedepselor mai mici de 10 ani şi două treimi din pedeapsă, în cazul pedepselor mai mari de 10 ani. Dacă persoana condamnată a împlinit vârsta de 60 de ani, aceste fracţii sunt mai reduse: o treime în cazul pedepselor mai mici de 10 ani şi jumătate în cazul pedepselor mai mari de 10 ani;
  • pe perioada executării pedepsei petentul a avut un comportament corespunzător;
  • petentul a fost sancționat disciplinar pe parcursul executării pedepsei;
  • petentul a fost recompensat ca urmare a muncii prestate în timpul deținerii;
  • petentul a dat dovezi de îndreptare în vederea reintegrării sociale;

Este adevărat că existența antecedentelor penale reprezintă un indiciu major pentru stabilirea situației actuale a deținutului care solicită liberarea condiționată și a posibilității reale de reintegrare socială a acestuia, dar existența acestora nu trebuie să constituie unicul temei al neacordării beneficiului liberării condiționate. Instanța trebuie să verifice situația concretă, de la momentul formulării cererii, respectiv dacă  petentul condamnat are un comportament corespunzător, din care derivă dovezi temeinice de îndreptare, acest aspect trebuie să primeze asupra existenței antecedentelor sale penale.

Admiterea cererii de liberare condiționată, odată ce condamnatul a executat fracția, nu este obligatorie, judecătorul nefiind ținut nici de propunerea în sensul liberării, formulată de către Penitenciarul unde este deținut petentul. Totul depinde de convingerea judecătorului, acesta trebuie să aprecize că persoana a înțeles motivele pentru care a fost pedepsită, s-a îndreptat și este pregătită să fie liberată, nefiind un pericol pentru societate.

Liberarea condiţionată nu este un drept al condamnatului, ci o vocaţie a acestuia, acordarea liberării este strict atributul instanţei de judecată. Caracterul facultativ al acordării liberării condiţionate este dat de posibilitatea analizării periodice a condiţiilor legale până la îndeplinirea lor, astfel încât instanţa de judecată să aibă convingerea că cel condamnat prezintă încredere, că în termenul de supraveghere şi odată cu reabilitarea totală nu va mai comite alte infracţiuni.

Astfel, un avocat experimentat trebuie să prezinte situația condamnatului, luând în calcul aspecte de fapt (conduita bună pe parcursul executării pedepsei, un viitor loc de muncă pe care condamantul îl va avea, relațiile bune cu familia, nevoia ca deținutul să ofere sprijin material și moral în creșterea copilului, referințe despre caracterul acestuia) pentru a-l convinge pe judecător că petentul merită să fie liberat condiționat, întrucât persoana s-a îndreptat și nu mai reprezintă un pericol social.

Mai jos putem regăsi o solicitare de liberare condiționată, admisă de Judecătoria Focșani în octombrie 2018.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, la data de 12.10.2018, petentul P______ A____ H____ a solicitat liberarea condiționată, motivând că îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru aceasta.

Examinând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Prin sentința penală nr. 673/2017, pronunțată de Judecătoria B____, petentul P______ A____ H____ a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea de infracțiunii de furt calificat (din data de 29/30.06.2012). cu executare în regim de detenție, conform mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 859/2017.

Din procesul-verbal nr. 401/09.10.2018  al Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Focșani rezultă că executarea pedepsei a început la data de 21.07.2017, iar până la data de 09.10.2018, condamnatul P______ A____ H____ a executat un număr de 446 zile, i se consideră executate 84 zile ca urmare a aplicării Legii nr. 169/2017, iar pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiționate, acesta trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv  609  zile închisoare. I se consideră executate ca urmare a muncii prestate 88 zile, totalul zilelor câștigate și executate fiind de 618 zile închisoare.

În consecință, instanța constată că este îndeplinită condiția prev. de art. 59 C . pen. privind liberarea condiționată, respectiv fracțiunea din pedeapsă efectiv executată și partea din durata pedepsei care este considerată ca executată pe baza muncii prestate.

Potrivit caracterizării nr. 401/09.10.2018 atașată la dosar, se reține că, pe perioada detenției petentul a manifestat un comportament corespunzător față de normele instituționale, a participat la activități lucrative și selecti v la activități socio-educative, nu a fost sancționat disciplinar, a fost recompensat de 7 ori. Se mai reține că petentul beneficiază de suport din partea mediului familial.

Instanța constată că petentul este cunoscut cu antecedente penale, iar imediat după depunerea în penitenciar, acesta a avut un comportament corect și a înțeles că trebuie să-și schimbe atitudinea, aspecte ce conduc la ideea că perioada de detenție a fost una care nu se va mai repeta în viitor.

Instanța reține că în speță sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 59 C . pen. și există suficiente premise că perioada executată din pedeapsă este suficientă pentru reeducarea petentului care și-a format o atitudine corectă față de valorile sociale, față de ordinea de drept și regulile de conviețuire socială, scopul educativ și preventiv al pedepsei fiind astfel atins, iar funcțiile de exemplaritate și eliminare temporară ale pedepsei sunt îndeplinite astfel încât acesta să se încadreze în viitor într-o viață normală în afara câmpului infracțional.

Astfel, prin comportamentul avut pe timpul executării pedepsei, condamnatul a demonstrat că își însușește scopul preventiv și educativ al acesteia așa încât să poată fi reintegrat în societate, gravitatea faptei comise neconstituind un impediment la acordarea beneficiului liberării condiționate, deoarece aceasta a fost avută deja în vedere la individualizarea pedepsei pe care o execută.

Prin urmare, instanța va admite cererea de liberare condiționată, iar în baza art. 450 alin. 1 C . pr. pen. raportat la art. 59 C . pen., cu aplicarea art. 5 N.C.pen., va dispune liberarea condiționată a condamnatului P______ A____ H____, fiul lui D______ și E________, născut la data de 16.02.1973 în oraș B____, județul B____, CNP xxxxxxxxxxxxx, în prezent deținut în P____________ Focșani, din pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 673/2017, pronunțată de Judecătoria B____.

Va atrage atenția petentului condamnat asupra consecințelor nerespectării prevederilor art. 61 C . pen. raportat la art. 5 N.C. pen. privind cauzele de revocare a liberării condiționate.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate