You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cerere revizuire

Bogdan Palade
Bogdan Palade

JUDECĂTORIA SECTORUL 4 BUCUREȘTI - SECȚIA CIVILĂ

Sentința civilă nr....

INSTANȚA:

Deliberând asupra cauzei civile de față, reține următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 4 București la data de 20.12.2021 sub nr....., revizuenta .... a formulat cerere de revizuire împotriva sentinței civile nr. ..../26.09.2017, pronunțată de Judecătoria Sector 4 București în dosarul nr...../4/2016, în contradictoriu cu intimatul ...., solicitând admiterea cererii de revizuire și schimbarea în parte a sentinței atacate, în sensul admiterii cererii de partaj cu consecința atribuirii către aceasta a apartamentului nr.30, situat în str.... sector 4, cu obligarea la plata unei sulte în favoarea intimatului, introducerea în masa partajabilă a bunurilor mobile, autoturismul marca ...., atribuirea intimatului a tuturor bunurilor mobile, cu obligarea acestuia la plata unei sulte. Cu cheltuieli de judecată.

In motivarea în fapt a cererii, revizuenta a arătat că a fost căsătorită cu intimatul .... în perioada 1978-2015, când acesta a înțeles să introducă o cerere de chemare in judecată pentru desfacerea căsătoriei, soluționată prin Sentința Civilă nr. .... în data de ... pronunțată de Judecătoria Sector 4 in dosarul nr. ..../4/2014.

Pe perioada căsătoriei au existat mai multe neînțelegeri generate de distanța dintre părți, motiv pentru care, în anul 2006, la insistențele intimatului, a acceptat să-l însoțească în Spania pentru a locui împreună și pentru a mai da încă o șansă căsătoriei.

În anul 2021, de comun acord, au luat hotărârea de a se întoarce la imobilul din București, însă, în toată această perioadă, nu a avut cunoștință de faptul ca intimatul a introdus o cerere de chemare in judecata pentru desfacerea căsătoriei (ce face obiectul unei cereri de revizuire), dar nici faptul că a introdus o cerere de partaj a bunurilor dobândite în timpul căsătoriei.

Despre aceste aspecte, a luat cunoștință întâmplător când, în urma unor discuții contradictorii cu intimatul, acesta a precizat faptul ca sunt divorțați, iar imobilul din București îi aparține în totalitate.

Revizuenta a precizat că a făcut demersurile necesare pentru a intra în posesia documentelor care să ateste cele spuse, motiv pentru care, în data de 07.12.2021, prin intermediul reprezentantului convențional, a solicitat studierea și fotografierea celor două dosare și a constatat faptul că intimatul, fără să-i aducă la cunoștință aceste aspecte, în perioada în care locuiau împreună în Spania, a introdus aceste acțiuni.

Revizuenta a arătat că a introdus cererea în termenul legal de 15 zile prevăzut de dispozițiile art. 511 alin. 2 Cod proc. civ. întrucât la data de 07.12.2021 a luat la cunoștință de faptul că cele relatate de intimat, în sensul că sunt divorțați, iar bunul imobil îi aparține, sunt adevărate. Revizuenta a arătat că, la dosarul cauzei, există înscrisurile emise de Judecătoria de prima instanță 5 Manresa în care înștiințează Judecătoria Sector 4 București despre faptul că actele de procedură nu au putut fi comunicate din cauza faptului că ”doamna ...., deși se afla înăuntru, nu a dorit sa deschidă ușa, motiv pentru care i s-a lăsat un Aviz pe sub ușă pentru a se prezenta personal la Judecătorie pentru a lua documentația", dar și faptul că ”imediat ce l-am introdus, cineva la tras înăuntru fără să îmi deschidă ușa", în fapt, nu a luat cunoștință niciodată de aceste înscrisuri.

Revizuenta a arătat că, atât cererea de desfacere a căsătoriei, cât și cererea de partaj, au fost introduse în baza unui mandat oferit fratelui acestuia care are studii juridice, iar toate actele de procedură au fost comunicate la adresa acestuia.

Revizuenta a arătat că este evidentă intenția intimatului de a-i ascunde cele relatate și de a nu inłpune pretenții noi în cadrul cererii de partaj. Or, în măsura în care avea cunoștință despre acestea, era evident faptul că solicita atribuirea bunului imobil, cu obligarea sa la plata unei sulte întrucât nu mai deține în proprietate niciun imobil și nu risca să nu aibă unde locui.

Mai mult, prin prisma faptului că cele doua autoturisme marca Skoda și Audi erau înłnatriculate în Spania, iar acestea nu au fost incluse în masa partajabilă, profitând intimatului deoarece sunt pe numele lui.

În drept, revizuenta a invocat dispozițiile art. 509 alin. I pct. 9 Cod proc. Civ.

Revizuenta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, interogatoriul intimatului, expertiza tehnica evaluatorie a celor doua bunuri mobile.

Atașat cererii, revizuenta a depus înscrisuri.

Cerere a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei.

Intimatul a depus întâmpinare.

Intimatul a invocat împlinirea termenului de 15 zile pentru introducerea acțiunii.

Intimatul a menționat că revizuenta a introdus prezenta cerere după patru ani și trei luni de la pronunțarea sentinței civile nr. ....2017 de către Judecătoria Sector 4 București. A precizat că aceasta a avut cunoștință de procesul de partaj în care a fost parte, dar și faptul că a cunoscut decizia instanței, acceptând, fără să conteste, la data de 23.10.2018, potrivit extras de cont din 15.11.2018, suma de 50562,94 lei, virată în contul personal de BEJ ..., cu titlu de sultă stabilită de instanță prin sentința civilă nr. ...

Intimatul a menționat că o chestiune relevantă este reprezentată de faptul că, în cauză, au fost întocmite o serie de acte denumite „Note de constatare/Declarație constatare/Măsură de constatare” din care rezultă că revizuenta a avut cunoștință de procesul de partaj, dar a înțeles să nu dea curs solicitării instanței.

Intimatul a arătat că, potrivit „Nota de constatare — Judecătoria Manresa”, începând cu data de 19.06.2017-20.06.2017 și respectiv 21.06.2017, se dovedește că revizuenta și-a însușit „Avizul de prezentare” la judecătorie pentru data de 21.06.2017, dar a înțeles să nu dea curs procedurii.

Intimatul a menționat că, începând cu data de 21.06.2017, pentru revizuentă a curs termenul de 15 zile pentru a înștiința instanța că este împiedicată să se înfățișeze la judecată dintr-o împrejurare mai presus de voința sa, dacă a existat o asemenea situație.

Pe fondul cauzei, intimatul a arătat că, deși revizuenta a invocat dispozițiile art. 509 alin. 1 pct. 9 C.p.c., în fapt, motivele vizează modul în care au fost interpretate dispozițiile procedurale și au fost aplicate la starea de fapt, operațiune care este incompatibilă cu structura căii de extraordinare de atac a revizuirii.

Intimatul a arătat că dreptul la apărare la revizuentei a fost asigurat de către instanță prin numirea curatorului special numit de instanță.

Intimatul a mai arătat că motivul de revizuire invocat de revizuentă este admisibil numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții, respectiv imposibilitatea de prezentare a părții și imposibilitatea de a înștiința instanța.

Intimatul a precizat că revizuenta nu a dovedit ce a împiedicat-o să se înfățișeze la judecată și să înștiințeze instanța despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voința sa. În drept, intimatul a invocat dispozițiile art.205 și urm. C.p.c., art. 513 alin. 2 C.p.c.

Intimatul a solicitat încuviințarea cu înscrisuri și interogatoriul revizuentei.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, prin sentința civilă nr.....2017 pronunțată de Judecătoria Sector 4' București în dosarul nr..../4/2016, instanța a admis în parte cerea având ca obiect partaj, formulată de reclamantul ..., în contradictoriu cu pârâta ...., a constatat că în timpul căsătoriei soții au dobândit în cote egale următoarele bunuri comune: autoturism marea Lada 1200, ... evaluat la prețul de 700 lei, apartament eu 2 camere, situat în strada ...sector 4, evaluat la suma de 170000 lei, împreună cu bunurile mobile și articolele de mobilier aferente evaluate la suma de 5070 lei, disponibil bănesc în sumă de 58123,11 lei aflat în conturile bancare deschise la BCR S.A. pe numele pârâtei, a dispus ieșirea din indiviziune a părților prin atribuirea către reclamant a bunurilor de la punctele 1 și 2 și către pârâtă a bunurilor de la petul. 3, a obligat reclamantul la plata unei sulte egalizatoare în favoarea pârâtei în sumă de 58823,44 lei în termen de un an de la data rămânerii definitive a sentinței.

În drept, potrivit art. 509 alin. I pct. 9 C. p. c., revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: (... ) partea a fost împiedicată să se înfățișeze la judecată și să înștiințeze instanța despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voința sa.

Potrivit art. 248 alin. 1 și 2 C. p. c., instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra excepțiilor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Prin urmare, instanța va analiza excepția inadmisibilității formulării cererii de revizuire și apoi excepția tardivității, în această ordine, raportat la art. 248 alin. 2 C.p. civ., reținând că numai cu privire la o cerere admisibilă se poate analiza dacă aceasta a fost sau nu introdusă în termenul legal.

Cu privire la condițiile de admisibilitate, instanța reține că revizuirea constituie o cale extraordinară de atac de retractare a unei hotărâri judecătorești definitive, motiv pentru care constituie un remediu procesual numai în cazurile strict determinate de lege.

Motivul de revizuire prevăzut la art. 509 alin. 1 pct. 9 C. p. c presupune că partea a fost legal citată, dar dintr-o împrejurare mai presus de voința sa nu s-a putut înfățișa la judecată și nu a putut înștiința instanța despre aceasta.

In prezenta cauză, instanța constată că cererea de revizuire este inadmisibilă, întrucât, deși revizuenta face referire la motivul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. I pct. 9 C. p c., în fapt invocă aspecte care nu pot fi încadrate în textul de lege.

Or, revizuenta invocă, de fapt, o nelegală citare a sa, arătând că nu a primit citațiile, că nu știa de proces.

Numai dacă ar fi știut de proces, dar ar fi fost împiedicată să se prezinte și să înștiințeze despre aceasta instanța (de exemplu, dacă ar fi fost internată în spital, ar fi suferit un accident, etc), era incident motivul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 9 C.p.c.

Prin urmare, instanța va admite excepția inadmisibilității și va respinge cererea ca inadmisibilă.

Având în vedere soluția pronunțată asupra excepției inadmisibilității, instanța constată că nu se mai impune analizarea excepției tardivității.

Având în vedere soluția pronunțată, în temeiul art. 453, alin. 1 C.p.c., va dispune obligarea revizuentei la plata către intimat a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2000 lei (onorariu avocat conform chitanței seria DG nr.219/12.05.2022).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite excepția inadmisibilității cererii de revizuire.

Respinge cererea de revizuire formulată de revizuenta-pârâtă ... ca inadmisibilă.

Obligă revizuenta la plata către intimat a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2000 lei.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 4 București.

Pronunțată azi, 16.06.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate