You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cerere valoare redusa model

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Model cerere valoare redusa

JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREȘTI

SENTINȚA CIVILĂ nr…

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 28.05.2020, sub nr…./299/2020, reclamanta SC …. SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta LA SC…. SRL, utilizând formularul de cerere cu valoare redusă, ca prin hotărârea ce va pronunța să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 2470,71 lei reprezentând debit principal, la plata dobânzii legale calculată de la data de 28.04.2019 și până la data plății integrale a debitului, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, la data de 18.03.2018 a fost emis de către pârâtă devizul ofertă de preț nr. 361, în baza căruia a prestat mai multe servicii, costurile indicate fiind exprimate în euro și nu conțin TVA. S-a menționat că potrivit fișei clientului, pârâta datorează suma de 2470,71 lei potrivit facturii seria …. nr. 697 din 27.03.2019. Reclamanta a susținut că, pentru recuperarea sumelor datorate în urma prestării serviciilor anterior menționate, a formulat o notificare în data de 24.03.2020, comunicată în data de 25.03.2020, potrivit dovezii de înmânare atașată. Reclamanta a învederat că prin notificarea formulată, pârâta a fost pusă în întârziere potrivit Art. 1522 Cod civil.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Potrivit art. 1026 C.P.C., procedura cu privire la cererea de valoare redusă se aplică atunci când valoarea cererii, fără a lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată și alte accesorii, nu depășește suma de 10.000 lei la data sesizării instanței. Făcând aplicarea textului mai sus menționat, din prisma alin. 2 și 3 ale aceluiași articol, instanța constată că cererea, astfel cum este formulată de către reclamantă, este admisibilă, putând fi judecată potrivit procedurii speciale referitoare la cererile de valoare redusă.

În derularea relațiilor comerciale dintre părți, reclamanta a emis factura fiscală seria …M nr. …. în valoare de 2470,71 lei, scadentă la data de 27.04.2019.

În raport de înscrisurile depuse și dispozițiile legale anterior citate, instanța reține existența în patrimoniul reclamantei a unei creanțe certe, lichide și exigibile în valoare totală de 2470,71 lei, reprezentând debit principal restant izvorât din derularea relațiilor comerciale desfășurate între părți.

Astfel, din corelarea datelor care se regăsesc în documentele depuse la dosar reiese că pârâta și-a însușit la plată suma datorată, în condițiile în care a contractat, fără niciun fel de obiecțiuni, asumându-și astfel obligația de a o achita în termenul convenit. Mai mult decât atât, pârâta nu a formulat întâmpinare și nu a supus atenției instanței nicio critică cu privire la suma solicitată, ceea ce conduce la concluzia justificată că pârâta a acceptat suma de plată.

În ce privește dobânda legală aferentă acestei sume solicitată de reclamantă, instanța reține că, potrivit art. I alin. I din OG nr. 13/2011, părțile sunt libere să stabilească, în convenții, rata dobânzii atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani, cât și pentru întârzierea la plata unei obligații bănești. Alin. 3 al aceluiași articol dispune că dobânda datorată de debitorul obligației bănești pentru neîndeplinirea obligației respective la scadență este denumită dobândă penalizatoare. Potrivit art. 3 alin. 2 ind. I în raporturile dintre profesioniști, dobânda legală penalizatoare se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință plus 8 puncte procentuale. Art. 2 din OG 13/2011 dispune că în cazul în care, potrivit dispozițiilor legale sau prevederilor contractuale, obligația este purtătoare de dobânzi remuneratorii și/sau penalizatoare, după caz, și în absența stipulației exprese a nivelului acestora de către părți, se va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia dintre acestea.

Conform art. 1535 alin. 1 teza I din C. civ. în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadență până în momentul plății în cuantumul convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească un prejudiciu. Pârâta este de drept în întârziere potrivit art. 1523 alin. 2 lit. d din C. civ..

Raportând situația de fapt la prevederile legale de mai sus, instanța reține că în cauză sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru plata dobânzii legale, și anume: obligația pârâtei constă în plata unei sume de bani, obligația este lichidă si exigibilă, iar prin neplata la scadență a sumei de bani datorate se prezumă că lipsa de folosință a acesteia a produs reclamantei un prejudiciu ce se impune a fi reparat. Totodată, este de menționat că dobânda legală se datorează în cazul absenței stipulației exprese de către părți a nivelului dobânzii penalizatoare și a inexistenței unui act scris privind stabilirea dobânzii, după cum se prevede la art. 2 și 6 din OG nr.13/2011, actualizată, în cauza de față nefiind făcută dovada stabilirii unei clauze penale de către părți.

Așadar, pârâta datorează dobândă legală calculată de la data scadenței facturii pentru debitul neachitat în termen și până la data plății efective.

Având în vedere considerentele de fapt și de drept prezentate, instanța va admite cererea de valoare redusă și va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2470,71 lei reprezentând despăgubire, la care se adaugă dobândă legală penalizatoare, calculată de la data de 28.04.2019 și până la data plății efective a debitului

In ceea ce privește plata cheltuielilor de judecată, instanța reține că, potrivit art. 1032 C.P.C., partea care cade în pretenții va fi obligată, la cererea celeilalte părți, la plata cheltuielilor de judecată. Așa cum rezultă din art. 451 C.P.C., cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru și timbru judiciar, onorariile avocaților, ale experților, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

Având în vedere soluția la care a ajuns instanța, și faptul că pârâta este în culpă procesuală, în temeiul art. 1032 C.P.C., instanța va obliga pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 200 lei reprezentând taxă judiciară de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Admite cererea de valoare redusă formulată de reclamanta SC ….SRL, cu sediul ales la Cabinet de Avocat PALADE BOGDAN din sector 2, București, str. Ițcani, nr. 20, et. 1, ap. 4 în contradictoriu cu pârâta…. SRL, cu sediul în București, …..Sector 1.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2470,71 lei reprezentând despăgubire, la care se adaugă dobândă legală penalizatoare, calculată de la data de 28.04.2019 și până la data plății efective a debitului.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Sectorului 1 București.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate