You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cesiunea de creanta interpretare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Decizia civila nr...Tribunalul Bucuresti

Analizand sentinta civila apelata, instanta constata ca apelul este nefondat, pentru considerentele ce urmeaza :

Intrucat situatia de fapt a fost stabilita de prima instanta, nu va mai fi reluata in prezenta decizie decat in masura necesara examinarii motivelor de apel.

Prima critica invocata de apelanti priveste solutia data de prima instanta motivului cle nelegalitate a executarii silite referitor la inopozabilitatea cesiunii de creanta.

Sub acest aspect, instanta retine ca prin contractul de cesiune de creante incheiat la data de ....2016, creditoarea cedenta BRD- Groupe Societe Generale SA a cesionat catre cesionata Top Factoring SRL creanta detinuta impotriva apelantilor ... din contractul de credit nr. .../13.07.2012. Ulterior, prin contractele de cesiune din datele de ....2016 si ....2017, creanta a fost cesionata succesiv catre Glasro Holdings Limited si catre intimata Intrum Debt Finance AG ( fosta Intrum Justitia Debt Finance AG).

In baza cererii formulate de cesionara Glasro Holdings Ltd, la data de 30.09.2016, s-a declansat executarea silita impotriva apelantilor in dosarul de executare nr. ..../2016 al Biroului Executorului Judecatoresc ...., executare care a fost contestata de apelanti in dosarul nr. .... al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, iar prin incheierea din data de 12.05.2017, pronuntata de aceasta instanta, a fost admisa contestatia la executare si a fost anulata incheierea de incuviintare a executarii silite din data de 25.10.2016 a Judecatoriei Seetołului 5 Bucuresti, precum si toate actele de executare silita, instanta retinand ca nu s-a facut dovada notificarii cesiunii creantei catre debitorii cedati. Incheierea a ramas definitiva ca urmare a respingerii apelurilor declarate de Intrum Justitia Debt Finance AG si BRD- Groupe Societe Generale prin decizia civila nr. .../2.05.2018 a Tribunalului Bucuresti, sectia a VI- a civila. In considerentele acestei decizii s-a retinut ca apelanta Intrum Justitia Debt Finance AG are calitate procesuala activa in cauza, intrucat intre aceasta si Glasro Holdings Ltd a intervenit cesiunea creanței ce face obiectul executarii silite,

Dupa ramanerea definitiva a incheierii din data de 12,05.2017 a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, intimata a formulat o noua cerere de executare silita, la 23.10.2018, formandu-se dosarul de executare silita ..../2018 al BEJ ..., executare silita contestata in prezenta cauza,

Totodata, intimata a procedat la comunicarea cesiunii de creanta catre apelanti, la domiciliul din Bucuresti, str. ...sector 5, astfel cum rezulta din dovezile de comunicare din data de 23.10.2018, aflate la dosarul primei instante.

Notificarea cesiunii de creanta s-a realizat la domiciliul apelantei .... indicat si in cererea de chemare in judecata, iar in ceea il priveste pe apelantul A...., din copia cartii de identitate depusa la dosar reiese ca acesta si-a schimbat domiciliul la data de ... .2018 dupa indeplinirea procedurii de comunicare.

Pe de alta parte, in mod corect prima instanta a retinut valabilitatea comunicarii cesiunii de creanta realizata in dosarul nr. .... al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, avand in vedere ca. pe parcursul procesului, a fost clepus contractul de cesiune de creante prin care intimata a devenit titulara creantei la plata careia sunt tinuti apelantii, astfel ea acestia au putut lua cunostinta atat de identitatea cesionarei, cat si de intinderea creantei pretinse. In acest sens, instanta precizeaza ca din coroborarea disp. art. 1580 C.civ. cu art. 1578 alin. I C.civ. reiese ca notificarea cesiunii de creanta se poate realiza si printr-o cerere de chemare in judecata, act care incorporeaza notificarea debitorului cedat, sau, in cazul de fata, prin cererea de apel fornłulata de Intrum Debt Finance AG.

Motivul de apel prin care apelantii sustin ca prima instanta a omis sa se pronunte asupra criticilor privind lipsa caracterului cert, lichid si exigibil al creantei ce face obiectul executarii silite este fondat, intrucat din considerentele sentintei civile atacate rezulta ca prima instanta nu a analizat aceasta cauza de nelegalitate a executarii silite. In opinia instantei, aceasta omisiune nu poate atrage nulitatea hotararii avand in vedere ca apelantii nu au suferit nicio vatamare in conditiile in care au avut posibilitatea de a-si formula toate apararile pe care le-au apreciat oportune in calea de atac declarata.

In legatura cu acest motiv de apel, instanta retine, contrar sustinerilor apelantilor, ca in dosarul de executare silita este indicat atat cuantumul creantei ( 513 18.55 lei), cat si compunerea acestuia ( 44018.33 lei- credit restant, 6714.4 lei- dobanzi restante si 558 82 lei — comisioane restante).

Mai mult, la prima instanta a fost depus extrasul de cont emis de BRD- Groupe Societe Generale in care sunt mentionate atat suma imprumutata de apelanti, cat si platile efectuate de acestia pana la data primei cesiuni de creanta, dobanzile si comisioanele datorate.

Sustinerile apelantilor in sensul ca nu se poate stabili modul de calcul al dobanzilor solicitate de intimata, tinand cont de faptul ca prin OUG nr. 52/2016 a fost reglementata intr-o modalitate mai stricta posibilitatea institutiilor de credit de a calcula dobanzi si penalitati dupa data declararii scadentei anticipate sunt in mod vadit nefondate intrucat din situatia contului, atasata cererii de executare silita, reiese ca nu au mai fost percepute dobanzi dupa data de 20.06.2016.

Avand in vedere ca apelantii nu au formulat alte critici care sa vizeze modul de calcul al creantei solicitate de intimata, in conformitate cu art. 663 alin.2-4 C.pr. civ, instanta constata ca aceasta are caracter cert ( existenta acesteia rezultand din titlul executoriu- contractul de credit nr. 6600037/13.07.2012), lichid si exigibil ( cuantumul acesteia si scadenta putand fi stabilite pe baza clauzelor contractului de credit si a inscrisurilor — extras de cont si situatia debitului- depuse la dosar).

In fine, instanta apreciaza ca fiind nefondat si motivul de apel ce vizeaza gresita reducere de catre instanta de fond a onorariului aparatorului ales.

Sub acest aspect instanta retine ca alin.2 al art. 451 C.pr. civ. permite instantei sa " reduca motivat panea din cheltuielile de judecata reprezentand onorariul avocatilor, atunci cand acesta este vadit disproportionat in raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfasurata de avocat, tinand seama si de circumstantele cauzei"..

Conform făcturii fiscale nr. si extraslui de cont atasat apelantii au achitat un onorariu avocatial in cuantum de 2000 lei, pentru solutionarea in prima instanta a

cauzei. In mod corect, prima instanta a apreciat ca acesta este nejustificat de mare fata de complexitatea cauzei si, in legatura cu aceasta, de munca depusa de aparator, avand in vedere obiectul cauzei, complexitatea si noutatea problemelor de drept puse in discutie, dar si faptul ca cererea a fost solutionata la cel de-al doilea termen de judecata, pe baza inscrisurilor existente la dosar. Totodata, trebuie sa se tina cont si de imprejurarea ca cererea de chemare in judecata a fost admisa numai in parte, astfel ca, in raport de disp. art. 453 alin.2 C.pr. civ., intimata nu poate li tinula la plata integrala a cheltuielilor de judecata efectuate de apelanti.

Fata de considerentele expuse, in temeiul art. 48() alin. 1 C.pr. civ., apelul va fi respins, ca neiôndat.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE:

Respinge apelul formulat de apelanții-contestatori ....ambii cu domiciliul ales la CI Bogdan Palade din București, str. .... împotriva sentinței civile nr..... pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București în dosarul nr. ...., având ca obiect „contestație la executare — întoarcere executare", în contradictoriu cu intimata Intrum DebtFinance AG, cu sediul procesual ales în București, str. Dinu Vintilă nr. 1 1, et. I și 2, sector 2,

Definitivă.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate