You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contestatie decizie puncte ANRP

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Sunteti in situatia in care ati primit prin posta la domiciliul dumneavoastra o decizie de validare partiala din partea ANRP?

Apreciati ca valoarea punctelor acordate este derizorie?

Ce ar trebui sa faceti in aceasta situatie?

Raspuns avocat specializat in dosare cu ANRP-ul:

  • Un aspect este clar, legea va da dreptul sa contestati numarul de puncte acordat de ANRP, la Tribunalul unde aveti domiciliul in buletin. Ar trebui sa cereti sprijinul unui avocat in astfel de litigii cu ANRP-ul si sa aveti parte de cea mai buna aparare atunci cand drepturile va sunt incalcate.

Mai jos regasiti o hotarare judecatoreasca castigata impotriva ANRP-ului atunci cand clienta pe care am reprezentat-o a primit despagubiri derizorii:

Tribunalul Bucuresti

Sentinta civila nr...

Analizand pe fond contestatia , se retin urmatoarele:

Prin Ordinul Prefectului Municipiului Bucuresti nr. ...19.11.2020 — f 49 , s-a solutionat notificarea nr..... propus acordarea de masuri reparatorii in favoarea doamnei ....pentru imobilul din Mun Bucuresti , ...Sectorul 4.

Prin Decizia nr. ...19.11.2020 , emisă de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor - f 9 , Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor a validat Ordinul nr. .... emis de Prefectul Municipiului Bucuresti si s-a propus acordarea de 33668 puncte in favoarea doamnei .... pentru imobilul din Mun Bucuresti Sos. Oltenitei nr. .... Sectorul 4.

Motivul de contestatie referitor la subevaluarea imobilului este gasit intemeiat pentru urmatoarele argumente ce se vor succede.

.... a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului din Mun Bucuresti , Sos. ....sectorul 4 in baza contractului de vanzare cumparare -f 12, 18, 70 fiind compus din 2 camere de locuit cu o suprafata utila de 46,35 mp precum si o cota indiviza de 2,48% din suprafata de folosinta comuna a imobilului. La filele 16, 93 in dosar exista schita apartamentului .

Acest apartament a fost preluat de statul roman in baza Decretului nr. 223/1974 si a deciziei nr. .../17.08.1982 si ulterior a fost vandut in baza legii nr. 112/1995 conform contractului nr.....07.08.1996-f 14, 101 .

Din inscrisurile dosarului nu reiese daca contestatoarea a primit despagubiri ca urmare a preluarii imobilului

In ce priveste punctajul obtinut prin decizia de validare partiala, tribunalul a efectuat in cauza, expertiza evaluatorie avand in vedere grilele notariale pe anii 2013, 2020 si 2019 . In speta a fost efectuat raportul de expertiza de catre expert ....-f 148-167, f 178185.

Tribunalul agreaza aplicarea grilei din anul 2019 , in contextul prevederilor art. 21 al. 6 din legea nr. 165/2013 astfel cum au fost modificate pruin legea 193/2021, astfel : Evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se exprimă în puncte și se face prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Națională, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia. Un punct are valoarea de un leu.

Se retine ca la momentul preluarii, apartamentul avea o vechime de 19 ani , ca este incadrat in clasa de risc seismic la pozitia 81, fiind expertizat in anul 2011. La momentul prelauarii imobilul avea finisaje corespunzatoare vremii respective , avea parchet, mozaic si ciment pe jos, avea baie , nefiind demolat asa cum a sustinut CNCI in obiectiunile de la fila 171.

Apartamentul a fost incadrat in zona 69 A 1 , s-a aplicat corectia de 0,90 pentru finisaje inferioare si s-a obtinut din calculul -33230 euro- valoarea unui apartament construit in perioada 1967 x 0,90 — 29.907 euro.

Avand in vedere cursul euro/lei de la data emiterii deciziei contestate de 4 4,7759 lei/euro s-a obtinut valoarea in RON de 142.833 lei.

Expertul a explicat de ce nu a aplicat coeficientii de 0,75 pentru lipsa finisajelor, de 0,70 pentru risc seismic, mentionand ca structura cladirii in anul preluarii era foarte buna, intrucat imobilul avea o varsta reala de 19 ani la data preluarii,

Se constata ca contestatoarea a facut dovada intrunirii conditiilor raspunderii civile delictuale in persoana intimatei CNCI in ce priveste cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecata efectuate in faza procesuala a fondului, iar in acest context este indreptatita sa recupereze cheltuielile de judecata pe care dovedeste ca le-a facut.

De la regula potrivit căreia partea care a câștigat procesul urmează a-și recupera integral cheltuielile de judecată efectuate, 451 al . 2 Cod procedură civilă prevede o excepție, în sensul că judecătorii au dreptul să mărească sau să micșoreze onorariile avocaților, ori de câte ori vor constata motivat că sunt nepotrivit de mici sau de mari față de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat, ținând seama și de circumstanțele cauzei.

Articolul 451 alin. 2 C.proc.civ. care permite instanței să mărească sau să micșoreze onorariile avocaților, este menit să împiedice abuzul de drept, prin deturnarea onorariului de avocat de la finalitatea sa firească, aceea de a permite justițiabilului să beneficieze de o asistență calificată pe parcursul procesului.

Prin aplicarea prevederilor sus mentionate, instanța nu intervine în contractul de asistență juridică dintre avocat și client, care se menține în integralitate, în sensul că plătește clientul avocatului onorariul cuvenit, ci doar se apreciază în ce măsură onorariul stabilit de partea care a avut câștig de cauză trebuie suportat de partea adversă, ținând seama de natura și complexitatea prestației avocatului acestuia.

Astfel, tribunalul constată că textul legal conferă repere clar stabilite (valoarea pricinii sau complexitatea cauzei, munca prestată de avocat, circumstantele cauzei) pentru aprecierea caracterului rezonabil al onorariului de avocat, iar marja de apreciere concretă nu este diferită sau superioară multiplelor altor cazuri în care judecătorilor li se recunoaște posibilitatea de a face aprecieri subiective pe chestiuni factuale, fiind o manifestare a esenței atribuțiilor jurisdicționale, aceea de a putea tranșa diferende.

Prin Decizia Curții Constituționale nr. 401/2005 s-a reținut că prerogativa instanței de a cenzura cuantumul onorariului avocațial convenit, prin prisma proporționalității sale cu amplitudinea și complexitatea activității depuse, este cu atât mai necesară cu cât respectivul onorariu, convertit în cheltuieli de judecată, urmează a fi suportat de partea potrivnică, dacă a căzut în pretenții, ceea ce presupune în mod necesar ca acesta să-i fie opozabil. Or, opozabilitatea sa față de partea potrivnică, care este terț în raport cu convenția de prestare a serviciilor avocațiale, este consecința însușirii sale de instanță prin hotărârea judecătorească prin al cărei efect creanța dobândește caracter cert, lichid și exigibil. În același sens este și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care, învestită fiind cu soluționarea pretențiilor la rambursarea cheltuielilor de judecată, în care sunt cuprinse și onorariile avocațiale, a statuat că acestea urmează a fi recuperate numai în măsura în care constituie cheltuieli necesare care au fost în mod real făcute în limita unui cuantum rezonabil.

Tribunalul retine ca in cauza Costin împotriva României s-a apreciat faptul ca un reclamant nu poate obține rambursarea cheltuielilor decât în măsura în care se stabilește realitatea, necesitatea și caracterul rezonabil al cuantumului lor, caracterul rezonabil al cheltuielilor semnificând faptul ca, in raport cu natura activității efectiv prestate, complexitatea, riscul implicat de prestarea serviciului, acesta sa nu fie exagerate.

De asemenea, jurisprudența CEDO a mai apreciat că „acestea (cheltuielile de judecată) urmează a fi recuperate de partea care a câștigat procesul, numai în măsura în care constituie cheltuieli necesare, care au fost în mod real făcute, în limita unui cuantum rezonabil” (a se vedea cauza Nielsen și Johnsen împotriva Norvegiei, cauza Sabou și Pîrcălab împotriva României).

De asemenea din Hotărârea CEDO din 06.12.2007, cauza Beian împotriva României se desprinde si principiul certitudinii jurisprudențiale și a siguranței publice .

Astfel, avand in vedere activitatea prestata de avocat in faza fondului ce s-a concretizat in depunerea cererii de chemare in judecata insotita de inscrisuri miza litigiului, obiectul cauzei prezenta aparatorului la termenele de judecata, la ultimul termen cand s-au pus concluzii pe fond tribunalul considera ca se impune reducerea cuantumului cheltuielilor de judecata constand in onorariul de avocat in considerarea prevederilor art. 451 C.p.c .

Tribunalul considera ca onorariul de avocat in suma de 4870 de lei nu are un caracter rezonabil si proportional in raport cu activitatea desfasurata de avocatul contestatoarei .

Prin urmare, având în vedere soluția ce urmează a se pronunța în cauză, în temeiul art. 453 C.proc.civ., Tribunalul va obliga intimata la plata catre contestatoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 3000 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite contestația formulata de contestatoarea ..... în contradictoriu cu pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor cu sediul În București, Calea Floreasca, nr.202, sector. 1

Dispune anularea deciziei nr..../19.11.2020 emisa de intimata CNCI in ce privește numărul de puncte acordat.

Dispune emiterea unei noi decizii in favoarea contestatorului pentru masuri compensatorii prin 142.833 puncte conform art. 21 al. 6 din legea nr. 165/2013 privind imobilul din Municipiul București , Sos. Olteniței nr.....Sectorul 4.

Obliga intimata la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 3000 de lei, reprezentând onorariu de avocat redus.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Bucuresti.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate