You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum accepta un minor o mostenire?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Sentinta civila nr..

In fapt minora.... este fiica reclamantei .... și a numitului...., conform certificatului de naștere seria NJ nr. 3.... (f. 15), născută la data de ....2010.

Potrivit certificatului de deces seria DS nr. ...., numitul .... a decedat la data de .... ..2017.

Potrivit mențiunilor din certificatul de naștere seria NY nr. ...., numitul ... este liul lui... și al lui ....

Din extrasul pentru uz oficial de pe actul de deces (f.22) rezultă că numitul ... a decedat la data de .....2020, iar potrivit mențiunilor din încheierea privind veriticările efectuate în evidențele succesorale ale Camerei Notarilor Publici Galați și ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (f. 16), rezultă că la data de 04.08.2021, nu fusese dezbătută moștenirea acestuia.

Din extrasul Registrului Național Notarial al Regimurilor Matrimoniale (f.21), rezultă că prin sentința civilă nr. .../24.03.2017 pronunțată în dosarul nr. ....al Judecătoriei Galați (f. 23-24) a fost desfăcută căsătoria încheiată între ...

In drept, conform art. 502. alin. I C .civ., drepturile și îndatoririle părinților cu privire la bunurile copilului sunt aceleași cu cele ale tutorelui, dispozițiile care reglementează tutela fiind aplicabile în mod corespunzător.

Conform art. 41 alin. I și 2 C .civ., minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitatea de exercițiu restrânsă. Actele juridice ale minorului cu capacitate de exercițiu restrânsă se încheie de către acesta, cu încuviințarea părinților sau, după caz, a tutorelui, iar în cazurile prevăzute de lege, și cu autorizarea instanței de tutelă. Incuviințarea sau autorizarea poate fi dată, cel mai târziu, în momentul încheierii actului.

Potrivit art. 146 alin. I și 2 C.civ. minorul care a împlinit vârsta de 14 ani încheie actele juridice cu încuviințarea scrisă a tutorelui sau, după caz, a curatorului. Dacă actul pe care minorul care a împlinit vârsta de 14 ani urmează să îl încheie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate face decât cu autorizarea instanței de tutelă și cu avizul consiliului de familie, va fi necesară atât autorizarea acesteia, cât și avizul consiliului de familie.

Potrivit prevederilor art. 501 Cod Civil: părinții au dreptul și îndatorirea de a administra bunurile copilului lor minor, precum și de a-l reprezenta în actele juridice civile ori de a-i încuviința aceste acte, după caz.

Totodată, potrivit disp. art. 502 Cod Civil drepturile părinților cu privire la bunurile copilului sunt aceleași cu cele ale tutorelui, dispozițiile care reglementează tutela sunt aplicabile în mod corespunzător.

În conformitate cu art. 144 Cod Civil, „- Regimul juridic al actelor de dispoziție ( l ) Tutorele nu poate, în numële minorului, să facă donații și nici să garanteze obligația altuia. Fac excepție darurile obișnuite, potrivite cu s tarea materială a minorului. (2) Tutorele nu poate, fără avizul consiliului de familie și autorizarea instanței de tutelă, să facă acte de înstrăinare, împărțeală, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor łninorului, să renunțe la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum și să încheie în mod valabil orice alte acte ce depășesc dreptul de administrare. (3) Actele făcute cu încălcarea dispozițiilor prevăzute la alin. (l) și (2) sunt anulabile. În aceste cazuri, acțiunea în anulare poate fi exercitată de tutore, de consiliul de familie sau de oricare membru al acestuia, precum și de către procuror, din oticiu sau la sesizarea instanței de tutelă. (4) Cu toate acestea, tutorele poate înstrăina, tără avizul consiliului de tamilie și jără autori•nrea instanței de tutelă, bunurile supuse pieirii, degradării, alterării ori deprecierii, precum și cele devenite nefolositoare pentru minor.”

Art. 145 Cod Civil stabilește că „- Autorizarea instanței de tutelă (l) Instanța de tutelă acordă tutorelui autorizarea numai dacă actul răspunde unei nevoi sau prezintă un fălos neîndoielnic pentru minor. (2) Autorizarea se va da pentru fiecare act în parte, stabilindu-se. când este cazul, condițiile de încheiere a actului. (3) În caz de vânzare, autorizarea va arăta dacă vânzarea se va face prin acordul părților, prin licitație publică sau în alt mod. (4) In toate cazurile, instanța de tutelă poate indica tutorelui modul în care se întrebuințează sumele de bani obținute.”

Având în vedere înscrisurile depuse în probațiune, instanța apreciază că dezbaterea łnoștenirii numitului ...(bunicul patern al minorei), și partajul bunurilor ce fac parte din masa succesorală. sunt în interesul minorei ...., fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 144 alin 2, art. 145 și art. 171 din Codul Civil.

In ceea ce privește autorizarea reclamantei în calitate de reprezentant legal, pentru efectuarea demersurilor necesare (redactare, semnare, depunere, ridicare, reprezentare) în xederea intabulării dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Galați, ...Jud. Galați, autorizarea pentru efectuarea demersurilor necesare (redactare, semnare, depunere, ridicare, reprezentare) în vederea vânzării imobilului situat în Galați, ... Jud. Galați și autorizarea pentru administrarea tuturor bunurilor mobile și activelor financiare obținute de pe urma dezbaterii succesiunii defunctului ..., instanța reține că atât timp cât succesiunea de pe urma defunctului nu a fost dezbătută și nu au fost tranșate aspectele legate de calitatea de moștenitor și existența bunului în masa de partajat. instanța nu poate proceda la autorizarea reprezentantului legal să efectueze acte de dispoziție cu privire la aceste bunuri.

Concluzionând, în lumina argumentelor anterior expuse instanța va admite, în parte, cererea formulată de reclamanta ..., în calitate de reprezentant legal al minorei ...., și va autoriza ca reprezentantul legal ... în numele minorei .... să efectueze demersurile necesare (redactare, semnare. depunere, ridicare, reprezentare) în vederea dezbaterii succesiunii de pe urma defunctului ... în fața Biroului Individual Notarial ..., va autoriza ca reprezentantul legal ... în numele minorei ... să efectueze demersurilor necesare (redactare, semnare, depunere, ridicare, reprezentare) în vederea dezbaterii succesiunii de pe urma defunctului .... în fața Judecătoriei Galați.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Admite, în parte, cererea formulată de reclamanta ....., cu domiciliul procesual ales la C.A. Palade Bogdan în București, bdul Nerva Traian, nr. 3, City Business Center, et. l , cam. 26, Sect. 3, în calitate de reprezentant legal al minorei ...., în contradictoriu cu pârâta ...

Autorizează ca reprezentantul legal ... în numele minorei ... să efectueze demersurile necesare (redactare, semnare, depunere, ridicare, reprezentare) în vederea dezbaterii succesiunii de pe urma defunctului ... în fața Biroului Individual Notarial ...

Autorizează ca reprezentantul legal ... în numele minorei .... să efectueze demersurilor necesare (redactare, semnare, depunere, ridicare,

reprezentare) în vederea dezbaterii succesiunii de pe urma defunctului ... în fața Judecătoriei Galați.

Respinge, în rest, acțiunea ca neîntemeiată.

Dispune afișarea hotărârii la sediul Judecătoriei Galați și al Primăriei Municipiului Galați, jud. Galați.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la pronunțare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Galați.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei, astăzi, .....04.2022

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate