You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum oblig Primaria sa-mi emita dispozitie?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Legea 165/2013 hotarari castigate impotriva Primariei

Cum oblig Primaria sa-mi emita dispozitie pe legea 165/2013?

Curtea de apel Bucuresti

Decizie pronuntata la data de: 07.11.2019

Examinand actele și lucrările dosarului în raport de sustinerile părtilor și dispozitiile legale aplicabile în cauză, Curtea constata că apelul pârâtului este nefondat, iar apelul reclamantilor este întemeiat, cu consecinta schimbarii in parte a sentintei apelate, pentru următoarele considerente:

Apelul pârâtului este nefondat, având un caracter formal:

In privința susținerii referitoare la soluționarea notificării pe cale administrativă, după epuizarea tuturor procedurilor prevăzute de Legea nr. 165/2013, Curtea reține că afirmația nu se justifică, în contextul în care este recunoscută consumarea termenului de soluționare de 36 luni prevăzut de art. 33 și care a expirat de la Ol .2017.

Lipsa răspunsului la notificare în procedura administrativă, îndreptățește persoana care a tămulat-o (sau continuatorul acesteia) să solicite valorificarea în instanță a dreptului pretins, conform art. 35 alin. 2 din Lg. 165/2013. În această situație, instanța se substituie unității competente a soluționa notificarea și răspunde ea însăși notificării, stabilind cu plenitudine de cołnpetență reparația ce se cuvine a fi efecttłată, astfel cum în mod corect a procedat tribunalul.

Apelul reclamantilor este întemeiat:

Intr-o primă critică se susține că excepția lipsei dovezii calității de reprezentant a fost soluționată fără acordarea termenului pentru complinirea lipsurilor prevăzut de art. 82 din Noul Cod de procedură civilă.

Intr-adevăr, prin încheierea de ședință din 05.02.2018, care a reprezentat al doilea termen de judecată, Tribunalul a reținut că nu s-a făcut dovada calității de reprezentant pentru reclamantele …. și …., de către avocatul semnatar al cererii de chemare în judecată.

In acest sens fusese acordat termenul anterior din 11.12.2017, însă citarea părților conform dovezilor aflate la filele 67 — 68 dosar fond, s-a efectuat la cabinetul avocatului semnatar al acțiunii, ca domiciliu procesual ales, iar nu la domiciliul real al părților, astfel cum acesta fusese indicat în cuprinsul cererii de chemare în judecată.

Curtea remarcă faptul că în condițiile existenței neregularității semnării cererii introductive de instanță, prin aplicarea pentru doi dintre reclamanți a semnăturii unui reprezentant nedovedit, instanța de fond trebuia să facă demersul citării acestor părți pentru verificarea însușirii acțiunii, la domiciliul acestora, iar nu la domiciliul presupusului împuternicit. Această măsură se impunea în baza art. 82 din Noul Cod de procedură civilă, pentru evitarea oricăror suspiciuni legate de nelegala mandatare a semnatarului cererii de chemare în judecată.

Verificând actualitatea acestui demers, Curtea constată că însăși critica din apel privind necesitatea de completare a acțiunii cu semnătura tuturor apelanților-reclamanți, atrage concluzia însușirii de către aceștia a cererii de chemare în judecată, în interesul comun al soluționării notificării pe care au formulat-o tot împreună.

Înlăturând astfel, concluzia primei instanțe legate de necesitatea anulării cererii de chełnare în judecată cu privire la reclamantele …. și …., Curtea constată că se impune respingerea ca nefondată a excepției lipsei calității de reprezentant pentru aceste două reclamante.

O atare măsura procedurală impune schimbarea în parte a sentinței apelate, precum și analizarea în comun a cererii celor trei reclamanți de obligare a pârâtului la soluționarea notificării.

Observând că fondul dreptului supus analizei primei dreptului de proprietate al autorului reclamanților, calității acestora de persoane îndreptățite, ca și asupra întinderii despăgubirilor și modalității de reparație, Curtea reține că cei trei reclamanți sunt îndreptățiți în mod egal la soluționarea notificării, prin acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilul construcție situat în București, Șos. Vitan nr….., sector 3, constând în corpul F de clădire În suprafață construită de 106,38 mp (2 antreuri, 2 camere și 2 magazii).

Aceasta deoarece titlul autorilor reclamanților… asupra imobilului a fost dovedit atât prin existența contractului vizat de notar și procesul-verbal de transcriere (filele 42 și 44 dosar fond), cât și prin consemnarea calității acestuia de proprietar în procesul-verbal de evaluare nr. 457 din 14.11.199() (la care face trimitere adresa nr. 807/()3.()9.2018 emisă de SC Titan Al SA fila 106 dosar fond) întocmit cu ocazia preluării de către stat.

Cât privește calitatea reclamanților de persoane îndreptățite, aceasta rezultă din cuprinsul certificatului de moștenitor nr….. din 12.07.1995 eliberat de Notariatul de Stat al Sectorului 3 București (filele 45, 46 dosar fond), care consemnează că fiecăruia dintre cei trei reclamanți le revine câte o cotă de 3/8 din masa succesorală a defunctului ….

In privința despăgubirilor care ar fi fost încasate pentru imobilului construcție, Curtea reține că la dosar au fost depuse dovezi care infirmă încasarea despăgubirilor (filele 84, 87 și 106 dosar fond) — adresele fiind emise de SC Titan Al SA sub nr. 8()7/()3.()9.2()18 și nr. 4502/ 14.08.2003, respectiv de Municipiul București —Administrația Fondului Imobiliar sub nr…./15.03.2018.

Deși aceste despăgubiri au fost calculate la valoarea de 53.910 lei, nu s-a dovedit a fi primite de fostul proprietar sau succesorii acestuia în drepturi, astfel că hotărârea primei instanțe se impune a fi schimbată și în această privință prin înlăturarea obligației de scădere din despăgubirile cuvenite a sumei ce ar fi trebuit să fie încasată.

In ceea ce privește cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată în primă instanță, se constată că nici în calea de atac nu a fost depusă dovada acelor cheltuieli la instanța de fond și înregistrate până la data pronunțării sentinței apelate, pentru a fi valorificate în baza art. 451 Noul Cod de procedură civilă.

Față de aceste considerente, făcând aplicarea prevederilor art. 480 alin. I și 2 Noul Cod de procedură civilă, respingând apelul pârâtului și primind apelul reclamanților, soluția primei instanțe va fi schimbată în parte, în sensurile deja menționate.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE:

Respinge ca nefondat, apelul formulat de apelantul-pârât Primaria Municipiul București prin Primar, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, împotriva sentinței civile nr…./21.12.2018 pronunțate de Tribunalul București — Secția a IV-a Civilă în dosarul nr. …/3/2017, în contradictoriu cu intimata-pârâtă Primăria Municipiului București prin Primar, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

Admite apelul formulat de apelanții-reclamanți …. cu domiciliul procesual ales în …., împotriva aceleiași sentințe civile.

Schimbă în parte sentința apelată, în sensul că:

Respinge ca nefondată excepția lipsei calității de reprezentant.

Admite cererea și obligă pârâtul să emită în favoarea reclamanților dispoziția cu propunere de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent pentru imobilul construcție situat în București, Șos. Vitan nr…., sector 3, constând în corpul F de clădire în suprafață construită de 106,38 mp (2 antreuri, 2 camere și 2 magazii), fără scădere de despăgubiri.

Mentine dispozitia referitoare la cererea reclamantului cu privire la cheltuielile de judecata.

Definitiva.

Pronuntata la 07.11.2019

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate