You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Divortul pentru romanii din Germania

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Legislatia privind divort in Germania pentru cetatenii romani

Divortul pentru romanii din Germania

Cum divortez daca muncesc in Germania si nu ma pot prezenta la proces in Romania?Mai jos regasiti hotarare judecatoreasca recenta in care regasiti si procedura de judecata:

 

Dosar nr…..

ROMÂNIA

JUDECĂIORIA SECTORUL 5 BUCUREȘTI

SITUA A II.A CIVILĂ

Sentința civilă nr…../2020

Ședința publică de la 27 octombrie 2020 Instanța constituită din:

Pe rol se află soluționarea cauzei civile privind pe reclamanta…… in contradictoriu cu pârâtul ….., având ca obiect divort fără copii.

La apelul facut in ședință publică răspund reclamanta prin mandatar-avocat Palade Bogdan. cu Împuternicire avocațială la fila 3 din dosar, care depune la dosar procura speciala și pârâtul prin apărâtor ….., cu copie a imputernicirii avocațiale la fila 22 din dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care invedereaza instaniei depunerea la dosar, prin compartimentul registratură, a acordului parților de alegere a legii aplicabile motivelor de divort, la care este atașată copia unei procuri speciale. (17.09.2020)

Apărătorii părților arată ca se dorește desfacerea casatoriei prin acord și revenirea reclamantei la numele purtat anterior Încheierii căsătoriei.

Apărătorul reclamantei arată că Judecătoria Sectorului 5 București este competentă general, material și teritorial să soluționeze cauza.

Aparitorul pârâtului formulează aceleași concluzii.

Instanța constată câ sunt competente instanțele române să hotărască in problemele privind divorțul, cf. art. 3 lit. b) din Regulamentul CE nr. 2201/2003.

Instanța se declarâ competentă sa judece pricina cf. art. 915 al. 2 C.p.e., niciunul dintre soți nemaiavând reședința in România.

Apărătorii părților arată ca legea română este aplicabilă motivelor de divorț.

Instanța, având in vedere acordul soților de alegere a legii aplicabile divorțului valid Încheiat in condițiile art. 5-7 din Regulamentul CE nr. 1259/201 0, constatâ că dreptul material român este aplicabil desfacerii căsătoriei părților.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat ori excepții de invocat, instanța acordâ cuvântul pentru propunerea de probe.

Apărătorii părților solicită Încuviinlarea probei cu înscrisurile de la dosar.

Apreciind proba cu Înscrisuri solicitată de părți ca fiind admisibilă și de natură să conducâ la soluționarea cererii, instanla o incuviinieaza.

Instanta declară Încheiată cercetarea procesului și acordă cuvântul asupra fondului cauzei.

Apărătorii părților solicită a se lua act de Înțelegerea panilor; cheltuieli de judecată.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea formulatâ și inregistratâ pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București la data de 21.05.2020 sub nr. …./302/2020, reclamanta ….l-a chemat in judecată pe pârâtul …., solicitând instanței să dispună desfacerea căsătoriei din culpa pârâtului și revenirea sa la numele purtat anterior incheierii căsătoriei.

In motivarea cererii, reclanułnta arătat că relațiile de familie sunt grav și iremediabil vatamate iar aceasta situatie dureaza de mai multa vreme.

In drept, au fost invocate disp. art. 373 lit. b) C.civ.,

Pârâtul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii, iar in subsidiar desfacerea Căsătoriei din vina ambilor soti.

In motivare a arătat nu a fost niciodată infidel, căci inca o mai iubește pe reclamantă.

In drept. au fost invocate disp. art. 375 C.civ. S-a administrat pentru petenți proba cu Înscrisuri.

Analizând probatoriul administrat În cauză, instanța reline că s-a incheiat Între părți căsătoria la data de 07.07.2018, in registrul stării civile al Primăriei Roman, judetul Neamt, cu nr….., astfel cum atestă certificatul de căsătorie depus la dosar. Din căsătoria părlilor nu au rezultat copii.

In drept, instanța reține că, potrivit art.373 lit.a C.civ. divorțul poate avea loc prin acordul sotilor, la cererea ambilor soli sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț. De asemenea. conform an.374 alin.l C.civ., divorțul prin acordul soților poate ii pronuntat indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă exista sau nu copii minori rezultați din căsătorie.

Având in vedere și prevederile art.931 C.pr.civ., la termenul de judecată de astăzi, ambele părți —prin reprezentant – declarând ca stăruie in desfacerea căsătoriei, precum și existența consimlămăntului liber și neviciat al sotilor exprimat in fata instanței, potrivit art.374 alin_3 C_civ., instanța va admite cererea și va dispune desfacerea căsătoriei prin acord.

În temeiul art.3S3 alin.3 C.civ., reclamanta va reveni la numele dinaintea căsătoriei, acela de „….”, neexistând înțelegere a părților in alt sens.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulata de reclamanta…., cu domiciliul procesual ales la CA „Palade Bogdan” in București, sector 2, str. Ițcani nr. 20, et. l , ap. 4 În contradictoriu eu pârâtul …..cu domiciliul procesual ales la ….

Desface căsătoria Încheiată intre soți la data de 07.07.2018, Înregistrată in registrul Stării civile al Primăriei Roman, județ Neaml, cu nr. … prin acordul soților.

Reclamanta va reveni Ia numele dinaintea căsatoriei, acela de ….

Definitivă.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei, azi,

27.10.2020.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate