You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Evacuare chirias neplata chirie

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria Sector 2

Sentinta civila nr....

1.1 Referitor la capătul de cerere privind evacuarea

Din interpretarea coroborată a prevederilor mai sus citate, care reglementează această procedură specială, instanța constată că legiuitorul a prevăzut două ipoteze  care procedura evacuării facultativă pentru reclamant — poate fi uzitată, în speță o primă situație în care acțiunea se îndreaptă împotriva unei persoane care a deținut un titlu care o îndreptățea să folosească imobilul, titlu care nu mai există la momentul formulării acțiunii, precum și o a doua situație în care acțiunea se îndreaptă împotriva unei persoane care ocupă în fapt imobilul, cu sau fără îngăduința proprietarului ori detentorului legitim.

Față de situația de fapt reținută în prezenta cauză, se constată că în speță este vorba despre prima ipoteză prevăzută de lege, fiind necesar a fi întrunite următoarele condiții pentru admiterea acțiunii: (l) reclamantul să aibă calitatea de locator al bunului imobil din care solicită evacuarea pârâtului, (2) imobilul să fie ocupat fără drept de pârât, fost locatar, al cărei drept a încetat și (3) care a fost notificat în condițiile procedurii evacuării.

Analizând îndeplinirea condițiilor mai sus enumerate, instanța le constată întrunite. In concret, reclamantul are calitate de (fost) locator în sensul art. 1034 alin. (2) lit. c) C.proc.civ., astfel cum rezultă din contractul de locațiune încheiat între părți la data de ....04.2023 (f. 8). In acest context, deși părțile au denumit convenția precontract de închiriere, cum s-a expus și la prezentarea situației de fapt, din înscrisurile depuse, modul de executare a convenției (f 19 — 21) și discuțiile purtate între părți (f. 25 — 33), se reține că între acestea a intervenit un contract de locațiune în sensul art. 1777 și urm. C.civ.

Această calitate probată a rcclamantului (dc locator) cstc suficicntă sprc a putea solicita evacuarea din acest spațiu, dcoarccc prcvcdcrilc Icgalc carc rcglcmcntcază proccdura specială nu conferă legitimitate procesuală numai  proprictarului unui bun imobil, ci, în mod cxprcs și locatorului (art. 1040 — 1.041 C.proc.civ.), deci indifcrcnt dacă locatorul cstc sau nu și proprictar.

De asemenea, se reține că prin același contract (dc locațiunc) pârâtul a dobândit calitatea de locatar în sensul art.1034 alin. (2) lit. b) C.proc.civ., calitatca accstuia dc locatar a inccîat in data de 21.12.2023, respectiv la expirarea celor 30 dc zilc mcnționatc în declaratia de reziliere comunicată pârâtului (f} 18), astfel cum rezultă și din discuțiilc purtatc întrc părți, pârâtul menționând că acest contract de locațiune va înceta la data de (f 29 verso), Prin urmarc, instanța reține că in prezent, pârâtul ocupă fără drept imobilul.

In cele din unnă, se reține că pârâtul a fost notificat prin cxccutor Judccătorcsc la data de 08.02.2024 (f} 16). Cu toate acestea, instanța subliniază că dispozițiilc art. alin. (I ) C.proc.civ protejează un interes privat, al pârâtului, căruia îi rcvcncau dreptul și obligația de a invoca nerespectarea acestor prevederi, însă nu a depus întâmpinarc și nici nu s-a prczcntat in fața instantei.

Pentru toate aceste considerente, cererea reclamantului dc cvacuarc a pârâtului fost locatar pentru lipsă de titlu, este întemeiata și, prin urmare, instanța va admite acest capăt de cerere dispune evacuarea pârâtului ..... și a tuturor persoanelor care locuiesc împreună cu acesta din imobilul situat în București, str. ......Sector 2.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate