You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Executare silita anulata program vizita minor

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Minorul refuza sa mearga in programul de vizita la tatal, sub diferite pretexte. Mama incurajeaza minorul, insa, tatal incepe o executare silita pentru a se respecta programul de vizita. Ce poate face mama intr-o astfel de situatie?

Judecatoria Sector 4 Bucuresti

Sentinta civila nr.....

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, la data de 18.04.2022, intimatul a formulat cerere de executare silită (f. 57 vol. 1) a titlului executoriu reprezentat de decizia nr......2017 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr...../4/2015 (f. 58-63 vol. 1), în vederea punerii în executare silită a obligației de a preda minorul ..... conform programului de vizită stabilit prin aceasta decizie,

Cererea de executare silită formulată de către intimat a fost înregistrată și prin încheierea din data de.....2022 (f.6 vol. 14), BEJ Gonț, Panait și Asociații a dispus deschiderea procedurii de executare silită împotriva contestatoarei, fiind constituit dosarul de executare silită nr..../2022,

La data de .....2022, Judecătoria Sectorului 4 București, prin încheierea pronunțată în dosarul .../4/2022 (f. 68 vol. l) a dispus încuviințarea executării silite a titlului executoriu anterior menționat.

Prin încheierea din data 1.....2022 (f. 72 vol. 1), executorul judecătoresc a stabilit cheltuieli de executare în valoare de 4400 lei.

La aceeași dată executorul judecătoresc a emis o somație pe numele contestatoarei (f. 74 vol. l ), prin care i-a pus în vedere acesteia ca în termen de 10 zile să procedeze la respectarea titlului executoriu cu privire la programul de vizită și să achite cheltuielile de executare. Ulterior, la data de 21.05.2022 contestatoarea a achitat către executorul judecătoresc contravaloarea cheltuielilor de judecată (f. 76 vol. 1).

In drept, conform art. 712 al. 1-3 C.pr.civ., împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii. Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face contestație și în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu. De asemenea, după începerea executării silite, cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, precum și a încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă au fost date fără îndeplinirea condițiilor legale.

În spetă, instanța reține că prin decizia nr......3017 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. ..../4/2015 s-a admis apelul formulat de către intimat împotriva sentinței civile nr. .../30.06.2016 pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București în dosarul nr..../4/2015, schimbând în parte sentința și stabilind un program de legături personale între minorul ... și tatăl său astfel: în primul și al treilea sfârșit de săptămână al fiecărei luni, de vineri ora 18 până duminică ora 18; de ziua de naștere a pârâtului-reclamant între orele 10-20; în anii pari, de ziua de naștere a minorului între orele 10-20; în anii impari în zilele de 24 și 25 decembrie între orele 10-20; în anii pari, prima și a doua zi de Paște între orele 10-20; jumătate din vacanțele școlare, respectiv prima jumătate în anii pari și a doua jumătate în anii impari prin luarea minorului și înapoierea sa la locuința reclamantei-pârâte la sfârșitul programului de vizită.

Această decizie, care reprezintă și titlul executoriu din prezenta cauză trebuie respectată de ambele părți, aceștia trebuind să își exercite drepturile, respectiv să își îndeplinească obligațiile corelative, inclusiv în ceea ce privește programul de vizită al minorului.

Prin urmare, contestatoarea are o obligație stabilită prin titlu executoriu referitoare la programul de vizită și anume, aceea de a permite intimatului creditor să aibă legături personale cu minorul, respectiv de a-i pregăti pentru preluarea de către creditor conform programului stabilit.

Mai mult, instanța arată că potrivit art. 18 al. 3 din Legea nr. 272/2004, părintelui la care copilul locuiește are obligația de a asigura sprijinul pentru relațiile personale ale copilului cu celălalt părinte, acesta trebuind să manifeste o disponibilitate maximă și o cooperare deplină, de așa manieră încât minorii să se bucure de prezența, afecțiunea, de grijă din partea ambilor părinți, acest lucru fiind evident în interesul superior al minorilor.

În cazul nerespectării acestei obligații, codul de procedură civilă prevede modalitatea de punere în executare a titlurilor executorii referitoare la minori, în secțiunea a 2-a din cap. IV, respectiv de la art.910-914 C. pr. Civ.

Astfel, art. 910 alin. 2 C.pr.civ. prevede că executorul judecătoresc va trimite părintelui sau persoanei la care se află minorul încheierea de încuviințare a executării împreună cu o somație în care îi va comunica acesteia data la care să se prezinte împreună cu minorul la sediul său ori în alt loc stabilit de executor, în vederea preluării acestuia de către creditor, sau, după caz, îi va pune în vedere să permită celuilalt părinte să își exercite dreptul de a avea legături personale cu minorul, potrivit programului stabilit în titlul executoriu.

Instanța mai arată că, abia după ce debitorul își îndeplinește obligației de a minorii, în vederea preluării de către creditor, dacă se constată că minorii refuză să plece părintele nerezintent la programul de vizită, devin incidente dispozițiile art. 913 C civ recurgându-se la un program de consiliere psihologică a acestora.

În speță, instanța reține că, astfel cum reiese și din susținerile părților, dar și din conversațiile transcrise și depuse la dosar, minorul nu a mai mers la programul de vizită, la domiciliul tatălui din vara anului 2021, întâlnindu-se sporadic cu acesta. Totodată, instanța reține că minorul invocă mereu câte o scuză atunci când trebuie să meargă la tatăl său, ba ca își dorește să stea acasă, ba că dorește să se joace cu copii, ori că are activități școlare ori extrașcolare. Mai mult, instanța constată că minorul îi reproșează tatălui că acesta bea cand merge la el, aspect care îl deranjează, astfel cum reiese din conversațiile avute de cei doi, transcrise și depuse la dosar (f. 12-15 vol. 2).De asemenea, instanța constată că intimatul în acest interval a ținut legătura cu fiul său prin intermediul mesajelor, a convorbirilor telefonice ori scurte întâlniri.

In ceea ce privește susținerile intimatei cu privire la refuzul minorului de a se duce la tatăl său, respectiv faptul că acesta bea mult atunci când minorul este acasă la el, vorbește urât, chiar și despre reclamanta contestatoare, iar atunci când merg undeva se simte stânjenit pentru că acesta încearcă să abordeze diferite doamne, instanța arată că acestea nu pot fi respinse ca inadmisibile, întrucât nu reprezintă motive de fapt sau de drept care privesc fondul cauzei ce ar fi trebuit fi invocate în dosarul nr...../4/2015, ci sunt simple apărări făcute în cadrul contestației la executare pentru a justifica, în viziunea sa, refuzul minorului de a se duce la tată. Pe de altă parte, instanța arată că acestea nu au fost dovedite, sarcina probei revenindu-i reclamantei contestatoarei, potrivit art. 249 C. pr. civ. Instanța nu poate reține declarația martorei ....în acest sens, apreciind că aceasta are o atitudine subiectivă, având în vedere că aceasta este mama reclamantei contestatoare.

In ceea ce privește respectarea obligației stabilită prin titlu executoriu referitoare la programul de vizită de către reclamanta contestatoare, care are calitatea de debitor în prezentul dosar, și anume, aceea de a permite intimatului creditor să aibă legături personale cu minorul, respectiv de a-i pregăti pentru preluarea de către creditor conform programului stabilit, instanța reține că intimatul nu a adus nici o proba din care să reiasă culpa acesteia în desfăsurarea în condiții normale a programului de vizită. Mai mult, intimatul însuși a susținut la termenul de judecată din data de 17.01.2023 faptul că debitoarea nu s-a opus programului de vizită și pregătea minorul pentru a fi preluat, apreciind însă că ar putea fi influențat în mod negativ de aceasta. Or, intimatul nu a făcut dovada că ar exista o alienare a minorului din partea mamei care să conducă la refuzul copilului de a mai merge la domiciliul tatălui sau de a-l mai vedea conform programului de vizită, deși sarcina probei îi revenea potrivit art. 249 C. pr. civ. Instanța mai arată că afirmația martorei ....cum că acesteia îi plăcea că minorul îl uita pe tată pentru că venea supărat de la el, nu conduce la ideea unei alienări din partea mamei, întrucât aceasta afirmație privește doar resentimentele martorei.

De asemenea, instanța reține că reclamanta contestatoare s-a arătat ea însăși preocupată de schimbările de comportamente ale minorului, sugerând intimatului să apeleze la consilierea psihologică a acestuia, iar în fața instanței de judecată a susținut că a încurajat mereu minorul să aibă legături cu tatăl său și să meargă la programul de vizită, astfel că nu se poate reține o atitudine pasivă din partea acesteia. Mai mult, instanța constată, din conversațiile dintre tată-fiu transcrise și depuse la dosar că intimatul de cele mai multe ori a avut o atitudine de resemnare la refuzul minorului de a petrece timp cu el. De altfel, inclusiv la termenul de judecată din data de 17.01.2023, deși instanța de judecată le-a pus în vedere părților să stabilească o întâlnire între cei doi, cu care reclamanta a fost de acord, cel care s-a opus a fost intimatul, pe motiv ca ar vrea ca minorul să nu înțeleagă greșit acest demers și să respecte întocmai programul de vizită.

Instanța mai are în vedere și faptul că intimatul a precizat la același termen de judecată că nu a dorit să recurgă la consilierea psihologică a minorului, considerând mai eficientă executarea silită pentru a reuși să se respecte programul de vizită.

În acest context, având în vedere că debitoarea si-a îndeplinit obligația prevăzută de art. 18 al. 3 din Legea nr. 272/2004 și a împiedicat desfășurarea programului de vizită dintre tată — fiu, executând de bună voie titlul executoriu, în speță nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 622 al. 2 C. pr. civ., astfel că nu justifică demersul executoriu ponit împotriva sa.

Pe cale de consecință, instanța va admite contestația la executare formulată și va anula executarea silită și toate actele de executare efectuate de BEJ Gonț, Panait și Asociații în dosarul de executare nr..../2022, inclusiv încheierea de încuviințare a executării silite pronunțata de Judecătoria Sectorului 4 București în dosarul nr. ..../4/2022.

Pe de altă parte, instanța constată că, astfel cum reiese din conversațiile transcrise și depuse la dosar, intimatul este un părinte interesat, implicat și își dorește să facă parte din viața fiului său, care la acest moment refuză să se întâlnească sau să meargă la domiciliul tatălui, sub diferite pretexte. Ca atare, instanța pune în vedere acestuia că are posibilitatea de a solicita sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția copilului Sector 4 București pentru restabilirea și menținerea relațiilor personale ale copilului, potrivit art. 18 al. 4 din legea 272/2004, ori de a recurge la consilierea psihologică a acestuia, cu atât mai mult cu cât mama minorului se arată deschisă în acest sens. De asemenea, încurajează reclamanta contestatoare să manifeste toată disponibilitatea în sensul sprijinirii și încurajării minorului să aibă o relație armonioasă cu tatăl său, subliniind importanța acesteia în dezvoltarea copilului.

Având în vedere soluția ce urmează a fi dispusă, de anulare a executării silite, instanța nu va mai analiza criticele contestatoarei cu privire la cheltuielile de executare, aceasta fiind de prisos.

În ceea ce privește capătul de cerere privind întoarcerea executării silite, potrivit art. 723 alin. 1 și 2 C.pr.civ. în toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului. Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptățit, fără însă a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terții de bună-credință.

Potrivit dispozițiilor art. 724 C.pr. Civ., în cazul în care instanța judecătorească a desființat titlul executoriu sau însăși executarea silită, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeași hotărâre, și asupra restabilirii situației anterioare executării.

Din interpretarea coroborată a dispozițiilor legale mai sus indicate, rezultă că pentru a se dispune întoarcerea executării silite trebuie să fie îndeplinite cumulativ două condiții: desființarea titlului executoriu sau a executării silite înseși, iar în urma procedurii de executare silită, să fi fost executate în mod efectiv sume de bani sau bunuri din patrimoniul debitorului.

În speță, având în vedere soluția care urmează a fi dispusă, de anulare a executării silite însăși, instanța apreciază că este întemeiată cererea reclamantei având ca obiect întoarcerea executării silite cu privire la sumele care au fost executate în cadrul acestui dosar de executare. În ceea ce privește cuantumul sumelor executate silit, instanța reține că suma consemnată la dispoziția executorului este de 4400 lei, reprezentând cheltuielile de executare, conform transferului bancar f. 98. Pentru aceste motive, în temeiul art. 723 alin. I C.pr.civ., instanța va admite acest capăt de cerere și va dispune întoarcerea executării silite efectuate în dosarul de executare .../2022 al BEJ Gonț, Panait și Asociații și va obliga intimatul la plata către reclamanta a sumei de 4400 lei.

În ceea ce privește cererea privind restituirea taxei de timbru, instanța are în vedere că potrivit art. 45, alin. I , lit. f din OUG nr.80/2013, sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parțial sau proporțional, la cererea petiționarului, în următoarele situații: f) când contestația la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă.

Pentru aceste motive, ca urmare a soluției de admitere a cererii ce urmează a fi pronunțată, în baza art. 45, alin. 1, lit. f din OUG nr.80/2013, instanța va admite cererea privind restituirea taxei de timbru și va dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în valoare de 313 lei, aferentă capătului de cerere privind contestația la executare, achitată conform chitanței nr, ..../18.07.2022 (f. 1 16), ulterior rămânerii definitive a sentinței pronunțate în prezenta cauză. Instanța mai arată că taxa judiciară de timbru achitată pentru capătul de cerere privind întoarcerea executării silite, în valoare de lei, nu este supusă restituirii, nefiind aplicabil art. 45 alin. l , lit. f din OUG

În ceea ce privește cheltuielile de judecată, conform art. 451 alin. (l) C cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru și timbrul judiciar, Onorariile avocaților, ale experților și ale specialiștilor numiți în condițiile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de necesitatea prezenței la proces cheltuielile de transport și, dacă este cazul, de cazare, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului. Potrivit dispozițiilor art. 453 alin. (1) C. pr. civ., partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

În speță, având în vedere soluția care urmează a fi dispusă în cauză, reținând culpa procesuală a intimatului, instanța il va la plata către reclamanta a sumei de 50 Iei, reprezentând taxa judiciară de timbru aferenta capătului de cerere privind întoarcerea executării silite, achitată conform chitanței nr. ...../18.07.2022 (f. 11 vol. 16), a sumei de 47, 60 lei, reprezentând contravaloarea fotocopiei dosarului de executare, achitată potrivit transferului bancar f. 129 vol. I și a sumei de 3570 lei, reprezentând onorariu avocațial, achitat potrivit transferului bancar f. 51 vol. 2. Totodată, neputând reține culpa procesuală a reclamantei pârâte, instanța va respinge ca neîntemeiată cererea intimatului de obligare a reclamantei contestatoare a cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite contestația la executare formulată de contestatoarea .... și cu domiciliul procesual ales la C.A. „Palade Bogdan ” în București, str. ...., în contradictoriu cu intimatul.....

Anulează executarea silită și toate actele de executare efectuate de BEJ Gonț, Panait și Asociații în dosarul de executare nr. ..../2022, inclusiv încheierea de încuviințare a executării silite pronunțata de Judecătoria Sectorului 4 București în dosarul nr. .../4/2022.

Dispune întoarcerea executării silite efectuate în dosarul de executare nr..../2022 al BEJ Gonț, Panait și Asociații și obligă pârâtul la plata către contestatoare a sumei de 4400 lei.

Dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în valoare de 313 lei, ulterior rămânerii definitive a sentinței pronunțate în prezenta cauză.

Obligă intimatul la plata către contestatoare a sumei de 3667,6 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Respinge cererea intimatului de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 4 București,

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate