You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Hotarare schimbare domiciliu minor

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Hotarare schimbare domiciliu minor

Tribunalul Ilfov

Decizia nr…. din 01.07.2020

Pe rol judecarea apelului formulat de apelanta reclamantă ….. împotriva sentinței civile nr…../12.05.2020 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosarul nr…..în contradictoriu cu intimatul pârât …. având ca obiect ordonanță președințială

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns apelanta reclamantă, personal și asistată de apărător ales care depune împuternicire avocațială la dosar și intimatul pârât, personal și asistat de apărător ales cu împuternicire avocațială depusă la dosarul cauzei.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Nefiind cereri prealabile de formulat sau excepții de invocat, Tribunalul acordă cuvântul asupra propunerii de probe.

Apelanta reclamantă prin apărător ales solicită încuviințarea probei cu înscrisurile existente la dosarul cauzei.

Intimatul pârât prin apărător ales arată că nu solicită probe noi în apel.

Tribunalul ia act că nu se solicită probe noi în calea de atac a apelului și acordă cuvântul asupra excepției decăderii apelantei reclamante din dreptul de a motiva cererea de apel.

Intimatul pârât prin apărător ales arată că înțelege să susțină excepția decăderii apelantei reclamante din dreptul de a motiva cererea de apel în raport de data comunicării hotărârii instanței de fond și data depunerii motivelor de apel, respectiv 28.05.2020. Față de acestea, apreciază că motivele de apel au fost depuse cu nerespectarea termenului de 5 zile de la comunicarea hotărârii.

Apelanta reclamantă prin apărător ales arată că apelul a fost declarat la momentul pronunțării instanței de fond urmând ca ulterior, în raport de disp. art.471 și art.999 Cod de procedură civilă să se depună și motivele de apel. Mai arată că hotărârea instanței de fond a fost comunicată reclamantei la data de 23.05.2020, iar motivele de apel au fost formulate la data de 27.05.2020, în interiorul termenului de 5 zile de la comunicarea hotărârii.

Tribunalul respinge excepția decăderii din dreptul de a motiva cererea de apel având în vedere că la dosarul de fond nu se regăsesc dovezile de comunicare a hotărârii către părți iar în raport de data recunoscută de apelanta reclamantă, respectiv 23.05.2020 ca fiind data comunicării sentinței civile apelate, constată că motivele de apel au fost depuse cu respectarea termenului de 5 zile de la comunicarea hotărârii.

Nefiind cereri prealabile de formulat sau probe de administrat Tribunalul acordă cuvântul asupra motivelor de apel.

Tribunalul declară dezbaterile închise și reține cauza spre soluționare.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin sentința civilă nr…./12.05.2020 Judecătoria Buftea a respins cererile ce privește pe reclamanta și pe pârât, ca neîntemeiate.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța a constatat următoarele:

În fapt, din căsătoria încheiată între părți la data de …., a rezultat minora …., născută la data de …., nașterea fiind înregistrată sub nr. 1 ….. La data de …., prin sentința nr. ….., pronunțată de Judecătoria Sectorului I București s-a luat act de tranzacția intervenită între aceștia, dispunându-se desfacerea căsătoriei, stabilindu-se locuința minorei la reclamant, urmând ca aceasta să achite pensie de întreținere în cuantum de 1/4 din salariul minim pe economie, obligație ce o execută în natură.

Potrivit art. 920 cod procedură civilă, instanța poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanță președințială. masuri provizorii cu privire la stabilirea locuinței copiilor la obligația de întreținere, la încasarea alocației de stat pentru copii și la folosința locuinței familiei.

Admisibilitatea ordonanței președințiale, în general, trebuie analizată și în raport de îndeplinirea condițiilor speciale, anume urgența, caracterul vremelnic și neprejudecarea

Prima condiție ce justifică folosirea ordonanței președințiale este urgența, care trebuie analizată în raport de circumstanțele obiective ale cauzei. Legiuitorul a prezumat îndeplinirea condiției urgenței în cazul luării, a unor măsuri vremelnice referitoare la încredințarea copiilor minori. la obligația de întreținere, la alocația pentru copii și la folosirea locuinței (art. 920 Cod procedură civilă). În speță, încât fiind vorba de măsuri ce vizează minorul, instanța a apreciat că condiția urgenței este prezumată.

In privința vremelniciei, măsura va dăinui până la soluționarea definitivă a dosarului nr….., iar cât privește ultima condiție, măsura nu va antama fondul, instanța fiind chełnată să facă o analiză sumară asupra raportului juridic dedus judecății.

Potrivit art. 496 C.civ. (l) Copilul minor locuiește la părinții săi.

(2) Dacă părinții nu locuiesc împreună, aceștia vor stabili, de comun acord, locuința copilului.

(3) În caz de neînțelegere între părinți, instanța de tutelă hotărăște, luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială și ascultându-i pe părinți și pe copil, dacă a împlinit vârsta de IO ani. Dispozițiile art. 264 rămân aplicabile.

(4) Locuința copilului, stabilită potrivit prezentului articol, nu poate fi schimbată fără acordul părinților decât în cazurile prevăzute expres de lege.

(5) Părintele la care copilul nu locuiește în mod statornic are dreptul de a avea legături personale cu minorul, la locuința acestuia. Instanța de tutelă poate limita exercițiul acestui drept, dacă aceasta este în interesul superior al copilului.

Iar potrivit art. 497 C.civ. (l) Dacă afectează exercițiul autorității sau al unor drepturi părintești, schimbarea locuinței copilului, împreună cu părintele la care locuiește, nu poate avea loc decât cu acordul prealabil al celuilalt părinte.

(2) În caz de neînțelegere între părinți, hotărăște instanța de tutelă potrivit interesului superior al copilului, luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială și ascultându-i pe părinți. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

In ceea ce privește locuința minorei, instanța a constatat că, potrivit susținerilor părților și probatoriului administrat, acesta se află la tatăl-pârât, astfel cum a fost stabilită prin sentința nr. …. pronunțată de Judecătoria Sectorului I București s-a luat act de tranzacția intervenită între părinți.

Cu privire la schimbarea locuinței minorei, reclamanta arată faptul că asigurarea unui program neregulat de mese, o alimentație dezechilibrată, împiedică buna creștere a copilului. Totodată, reclamanta reclamă faptul că minora în vârstă de 5 ani efectuează 7 activități sportive lunar, fiind foarte multe pentru un copil de vârsta ei.

Mai mult, reclamanta nu este de acord cu ședințele de kinetoterapie făcute de copil, în condițiile în care în urma consultărilor efectuate de medicul ortoped, copilul este sănătos din punct de vedere ortopedic.

Instanța are îndatorirea de a veghea la asigurarea unui just echilibru între interesele părinților ținând seałna de interesele superioare ale copilului, iar neînțelegerile dintre părinți nu trebuie sa devina circułnstanțc de natura sa distrugă relația dintre părinți si copii, sau sa limiteze unuia dintre părinți relațiile personale cu copiii.

Minora este dezinvolta, are un vocabular potrivit pentru o persoană de vârsta sa, precum și aspectul fizic plăcut și ingriiit al acesteia, instanța a considerat că programul de vizită și locuința acesteia sunt potrivite pentru vârsta acesteia de 5 ani, la această vârstă minora nefiind înscrisă la școală.

In consecință. instanța a respins cererile, ca neîntełneiate, până în acest moment, prezentul program fiind potrivit pentru dezvoltarea psihofizică a minorei.

A solicitat modificarea progranułlui de vizita si majorarea pensiei de intretinere, nu a existat nicio astfel de solicitare din partea acesteia. Totodată, in condițiile in care reclamanta a fost mai mult absenta din viata minorei, fiind preocupata cu cariera sa de medic, refuzând chiar și să stea cu minora în spital în łnomentul în care aceasta a fost internată, pe motivul că avea exanłene sau că era prea obosită, deși prin cererea de chełnare în judecată aceasta afirmă că ..relația de atașament a fiicei față de mama este o relație extrem de importantă”, aceasta se contrazice prin acțiunile sale.

In drept a invocat disp. art.997 Cod de procedură civilă.

În apel s-a luat act ca părțile înțeleg sa se foloseasca de probele administrate în fata primei instante.

Analizând sentința civilă apelată prin raportare la motivele de apel formulate, tribunalul reține următoarele:

În Fapt se retine ea minora locuiește cu tatăl începând cu anul 2017 astfel cum au stabilit părțile prin tranzacția consfințită prin sentința nr….pronunțată de Judecătoria Sectorului I București în data de …

In litigiul de fond ce face obiectul dos nr. … instrumentat de Judecătoria Buftea. cu priin terłnen de judecata la data de 22.06.2020, se urmărește schimbarea locuinței minorei a programului de vizitare și majorarea pensiei de întreținere.

Pe calea prezentei ordonanțe președințiale s-a solicitat de către mama, schimbarea locuinłei minorei, de la tata la mama și stabilirea unui program de vizitare pentru tata.

Tribunalul apreciază ca în speta nu se impune schimbarea locuinței minorei pe o perioada scurta, pana la soluționarea dosarului de fond, în condițiile în care, asa cum corect a retinut și prima instanta, copilul este bine îngrijit la tată și nu exista niciun motiv temeinic pentru schimbarea temporara a acestei situații.

Argumentele aduse de apelanta relative la caracterul excesiv al activităților fizice la care tatăl ar supune minora nu pot fi primite în condițiile în care starea de pandemie generata de COVID 19 a impus o limitare a desfasurarii activităților fizice organizate.

Nici argumentul bazat pe o alimentație dezechilibrata a copilului nu a fost confirmat de probele administrate; dimpotriva, prima instanta procedand al audierea minorei de 5 ani a avut posibilitatea de a observa minora „este o persoană vioaie, dezinvoltă, cu un vocabular potrivit pentru o persoană de vârsta sa”.

Fata de situația de fapt reiesita din probatoriul sumar administrat pe calea ordonantei presedintiala, tribunalul apreciază în acord cu judecătorul fondului ca nu se impune schimbarea temporara a locuintei minorei de la tata la mama și nici stabilirea unui program de vizita pentru tată, cât timp acesta este părintele cu care locuiește minora.

Reținând legalitatea si temeinicia sentinței apelate si netemeinicia criticilor aduse de apelantă, in baza art.480 alin. I CPC tribunalul va respinge apelul ca nefondat.

Avand în vedere ca apelanta este în culpa procesuala, în baza art.453 alin.l CPC va fi obligata la plata către intimat a sumei de 2500 lei reprezentând cheltuieli de judecată facute cu onorariul de avocat, dovedite cu inscrisurile depuse la dosar, suma pe care tribunalul nu o va reduce apreciind ca este una reala, necesara și rezonabila, raportat la obiectul cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DECIDE

Respinge apelul formulat de apelanta reclamantă ….împotriva sentinței civile nr. ….12.05.2020 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. …. în Definitiva

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate