You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Impartirea bunurilor comune noul cod civil

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Impartirea bunurilor comune comune noul cod civil

Practica judecatoreasca:

JUDECĂTORIA FOCȘANI

SECȚIA CIVILA

ÎNCHEIERE

Ședința publică de la ...aprilie 2021 instanța constituită din

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Focșani la data de ...04.2019 sub nr..../231/2019, reclamanta ... a chemat în judecată pe pârâtul ... solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că în timpul căsătoriei cu pârâtul a dobândit un imobil apartament, situat în Focșani și un autoturism marca Audi, aceasta având o contribuție de 70 la dobândirea bunurilor. Banii pentru achiziționarea bunurilor au provenit în mare parte din Italia, acolo unde reclamanta a muncit, obținând un venit lunar de peste 1000 euro, în timp ce pârâtul, în toată această perioadă era pensionar, cu o indemnizație de 1447, 50 lei.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 669, 339,357 din Codul civil.

Pentru dovedirea celor arătate, reclamanta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, a probei testimoniale, a probei cu interogatoriul pârâtului și a probei cu expertiza tehnică de specialitate.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 64531ei.

Pârâtul a formulat întâmpinare și cerere reconvențională, prin care a arătat că auto marca Audi nu este bun comun, fiind bun propriu al pârâtului, achiziționat înainte de căsătorie, iar apartamentul din Focșani a fost dobândit prin contribuția egală a părților, de 50 % fiecare. În acest sens, pârâtul arătat că și el a muncit în Italia, chiar dacă nu a locuit împreună cu reclamanta, iar din anul 2017, deși nu a mai fost în străinătate, a lucrat ocazional.

Pe calea cererii reconvenționale, pârâtul a solicitat să i se plătească sumele de bani, cheltuite din veniturile comune ale părților (în procent de 70% pentru el și de 30% pentru reclamantă), pentru lucrările de construcție a unui grajd și de modernizae a unui corp de la casa părinților reclamantei, situată în com.Hărmănești, jud.lași (acestea eu fost expuse pe larg la f.59 din dosar, vol.l).

Totodată, pârâtul a precizat că solicită și cheltuielile legate de înmormântarea tatălui reclamantei și pomenirile până la un an, în valoare de 10000 lei.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 631 și următoarele din Codul civil.

Pentru dovedirea celor arătate, pâțrâtul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, a probei testimoniale, a probei cu interogatoriul reclamantei și a probei cu expertiza tehnică de specialitate.

Cererea reconvențională a fost legal timbrată cu suma de 1044 lei.

Reclamanta a depus răspuns la întâmpinare și întâmpinare la cererea reconvențională, motivele pe larg ale acestora fiind expuse la f. 108-109 din dosar, vol.l.

La data de 03.12.2019 pârâtul a dpus la dosar cerere de chemare în garanție a numitului ..., fiul al defunctului ...., tatăl reclamantei, având în vedere cererea reconvențională formulată în legătură cu lucrările efectuate la imobilul ce a aaparținut tatălui reclamantei.

Prin Încheierea din data de ... instanța a admis cererea de acordare a ajutorului public judiciar, formulată de pârât cu privire la taxa de timbru aferentă cererii de chemare în garanție și a dispus acordarea ajutorului public judiciar sub forma eșalonării plății taxei de timbru în sumă de 1740 lei, în 4 rate lunare a câte 435 lei, ratele urmând a fi achitate până în ultima zi a lunii, începând cu luna ianuarie 2020.

Prin încheierea din data de 15.09.2020 instanța a respins ca tardiv formulată cererea de chemare în garanție formulată de pârât.

Sub aspectul probatoriului, în vederea pronunțării unei încheieri de admitere în principiu, instanța a încuviințat pentru ambele părți proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul reclamantei și proba testimonială cu martorul propus de pârât, considerând aceste probe pertinente, concludente și utile, în baza art. 255 raportat la art.258 Cod pr.civ.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, prin sentința civilă nr. ..../20.02.2019 pronunțată în dosarul nr. .../231/2018 s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiată între părți la data de .....2011.

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.....la SPN ...., părțile au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului imobilul apartament, situat în Focșani, str..... jud.Vrancea.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei și din depoziția martorului ..., instanța reține că în timpul căsătoriei ambele părți au lucrat și obținut venituri, fiecare având deopotrivă și perioade în care nu a lucrat, dar a contribuit la lucrul în gospodărie.

In ceea ce privește autovehiculul Audi, instața constată că acesta a fost dobândit înainte de căsătorie, în anul 2007 (f.85-86, vol.l).

Din probele administrate reiese că părțile au dobândit împreună, în timpul căsătoriei, următoarele bunuri mobile: 1 ladă frigorifica (f.96, vol.l) și un pat dublu cu două noptiere, conform depoziției martorului audiat. De asemenea, instanța reține că în timpul căsătoriei părțile au dobândit un drept de creanță reprezentat de contravaloarea următoarelor îmbunătățiri efectuate asupra imobilului casă de locuit, situat în loc....., jud.lași: turnat șapă, placare cu gresie, faianță și parchet, schimbat tâmplărie ( o ușă și două ferestre cu termopan), edificare grajd pentru porci și păsări, edificare cămin de apă, montare hidrofor, montare jgheaburi și burlane la acoperiș. Totodată, acestea au dobândit un drept de creanță reprezentat de contravaloarea cheltuielilor de înmormântare și pomenile efectuate cu privire la defunctul tata al reclamantei, în cuantum de 696,14 lei (f.90-94, vol.l), dovedite cu bonurile fiscale anexate.

În lumina celor mai sus expuse și conditiile inexistentei unei dovezi contrare, instanta va retine in cauza o contributie egala a partilor la dobandirea acestor bunuri.

Potrivit art.339 c.civ. bunurile dobandite in timpul regimului comunitatii legale de oricare dintre soti sunt,de la data dobandirii lor,bunuri comune in devalamasie ale sotilor.

În drept va fi facuta aplicarea dispozitiilor art. 670 c.civ.potrivit caruia partajul se poate face prin buna invoiala a sotilor.Daca sotii nu se invoiesc asupra impartirii bunurilor comune, va hotara instanta judecatoreasca.

De asemenea, potrivit art.669 c.civ. incetarea coproprietatii prin partaj poate fi ceruta oricand,afara de cazul in care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotarare judecatoreasca.

Fata de toate aceste considerente de fapt si de drept, instanta va admite în parte în principiu cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă și cererea reconvențională formulată de pârât, conform dispozitivului de mai jos.

Se va amână judecarea cauzei și se va stabili termen pentru continuarea judecății la data de ....2021, la in vederea identificarii, evaluării și lotizării bunurilor comune se va dispune efectuarea unor expertize de specialitate, obiectivele acestora, persoanele ce vor fi desemnate să efectueze expertizele și cuantumul onorariilor ce urmează a fi achitate expertilor urmând a fi stabilite în urma punerii în discuția părților.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE:

Admite în parte în principiu cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă.

Admite în parte în principiu cererea reconvențională formulată de pârât.

Constată că părțile au dobândit în coproprietate, în cotă de 50% reclamanta și în cotă de 50% pârâtul, următoarele:

Un imobilul apartament, situat în Focșani, str.... jud.Vrancea.

Următoarele bunuri mobile:

1 ladă frigorifica și un pat dublu cu două noptiere.

Un drept de creanță reprezentat de contravaloarea următoarelor îmbunătățiri efectuate asupra imobilului casă de locuit, situat în loc.Hărmănești, jud.lași: turnat șapă, placare cu gresie, faianță și parchet, schimbat tâmplărie ( o ușă și două ferestre cu termopan), edificare grajd pentru porci și păsări, edificare cămin de apă, montare hidrofor, montare jgheaburi și burlane la acoperiș.

Un drept de creanță reprezentat de contravaloarea cheltuielilor de înmormântare și pomenile efectuate cu privire la defunctul tata al reclamantei, în cuantum de 696,14 lei.

Amână judecarea cauzei și stabilește termen pentru continuarea judecății la data de ...

In vederea identificarii, evaluării și lotizării bunurilor comune dispune efectuarea unor expeflize de specialitate,obiectivele acestora, persoanele ce vor fi desemnate să efectueze expertizele și cuantumul onorariilor ce urmează a fi achitate expertilor urmând a fi stabilite în urma punerii în discuția părților.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei

instanței, azi,.....04.2021.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate