You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Imprumut nerestituit procedura

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Am un imprumut nerestituit. Care e procedura?

Raspunsul il veti regasi in hotararea judecatoreasca de mai jos:

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CORNETU

SECȚIA CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ NR....2021

Analizând probele administrate, instanța reține următoarele:

În fapt, între reclamanta ...., în calitate de împrumutat și Banca Comercială Română, în calitate de împrumutător, s-a încheiat la data de ...2005 Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr...., având ca obiect suma de 6000 lei, reprezentând contravaloare nevoi personale. Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 12 luni (f.56-57).

Potrivit Graficului integral de rambursare credit ... (f.64-67), scadența primei rate a fost în data de 20.09.2005, iar scadența ultimei rate în data de 15, urinând ca în final să fie restituită suma totală de 13.172,09 lei.

In data de ....10.201 1 pârâtul... a încheiat un angajament de plată. în cadrul dosarului de executare nr..../201 1, deschis de Biroul Executorului Judecătoresc ... prin care acesta a recunoscut creanța în cuantum de 6329,88 lei, reprezentând credit restant, dobânzi restante și comisioane restante, aparținând reclamantei .... rezultată din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. (f.43).

In drept, pentru a se pronunța cu privire la primul capăt de cerere, instanța reține că sunt incidente în prezenta cauză dispozițiile art. 1169 C.civ., potrivit cărora părțile sunt libere să încheie orice fel de contract și să determine conținutul acestuia, însă în limitele impuse de lege, de ordinea publică și bunele moravuri, precum și prevederile art. 1270 C.civ., conform cărora contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante, fiind astfel consacrat principiul forței obligatorii a contractelor.

In prezenta cauză, părțile au încheiat verbal un contract de împrumut, având ca obiect suma de 6000 lei, sumă de bani ce urma să fie pusă la dispoziția pârâtului în urma încheierii de către reclamantă a Contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr....2005.

Instanța reține că în cazul contractului de împrumut de consumație, dacă valoarea bunului împrumutat, fără adăugarea dobânzilor, depășește suma de 250 lei, contractul de înprumut nu va putea fi dovedit cu martori sau cu prezumții judiciare, ci doar prin înscris autentic, sub semnătură privată sau prin mărturisire.

In prezenta cauză, dovada încheierii contractului de împrumut dintre reclamanta ... și pârâtul ... reiese din mărturisirea pârâtului obținută în urma administrării probei cu interogatoriul propus de reclamantă, unde la întrebarea ''Este adevărat că i-ați solicitat subsemnatei să încheie Contractul de credit nr....01.09.2005 cu Banca Comercială Română S.A.", pârâtul a răspuns ”da”.

De asemenea, la întrebarea ''Recunoașteți faptul că v-am precizat că, deși nu am beneficiat de sumele de bani încasate ca urmare a încheierii Contractului de credit nr..../.....2005, sumele de bani au fost recuperate ca urmare a înființării măsurii popririi asupra veniturilor subsemnatei?” răspunsul pârâtului a fost ”da”.

Mărturisirea pârâtului este dublată de Angajamentul de plată încheiat de acesta în data de 4 octombrie 201 1, prin care a recunoscut creanța în cuantum de 6329,88 lei (f.43).

Potrivit art. 2158 alin.(l) C.civ., împrumutul de consumație este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile și consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de tiłnp aceeași sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceași natură și calitate.

În data de 04.10.201 1 pârâtul .... a încheiat un angajament de plată. în cadrul dosarului de executare nr..../2011, deschis de Biroul Executorului Judecătoresc ... Bogdan prin care acesta a recunoscut creanța în cuantum de 6329,88 lei, reprezentând credit restant, dobânzi restante și comisioane restante, aparținând reclamantei ... rezultată din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. ..... În cuprinsul angajamentului de plată, pârâtul s-a obligat să achite în rate lunare, până la data de 30 ale fiecărei luni, suma de 1000 lei, începând cu luna octombrie și până la stingerea întregii creanțe. (f.43).

Potrivit an. 1516 C.civ., creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a obligației. Atunci când, fără justificare, debitorul nu își execută obligația și se află în întârziere, creditorul poate, la alegerea sa și fără a pierde dreptul la daune-interese, dacă i se cti\in să ceară sau, după caz, să treacă la executarea silită a obligației, să obțină, dacă obligația este contractuală, rezoluțiunea sau rezilierea contractului ori, după caz, reducerea propriei obligații corelative sau să folosească, atunci când este cazul, orice alt mijloc prevăzut de lege pentru realizarea dreptului său.

Instanța reține că pârâtul a fost notificat cel mai târziu odată cu comunicarea cererii de chemare în judecată, în acord cu prevederile art. 1522 alin.(l) teza a II-a și alin.(5) C.civ.

În temeiul art. 1350 C.civ., orice persoană trebuie să își execute obligațiile pe care le-a contractat. Atunci când, fără justificare, nu își îndeplinește această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părți și este obligată să repare acest prejudiciu, în condițiile legii.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 1548 C.civ., culpa debitorului unei obligații contractuale se prezumă prin simplul fapt al neexecutării, iar din prevederile art. 1499 și urm. din C.civ. rezultă că dovada plății cade în sarcina debitorului obligației.

Potrivit art. 249 C.proc.civ. cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege.

Prin urmare, potrivit regulilor aplicabile în materia răspunderii civile contractuale, în cazul obligațiilor de rezultat, sarcina probei se împarte între reclamant și pârât, în sensul că mai întâi reclamantul trebuie să dovedească existența creanței, după care neexecutarea se prezumă cât timp pârâtul nu dovedește executarea.

Instanța reține că reclamanta și-a îndeplinit obligația de a pune la dispoziția pârâtului suma împrumutată, acest aspect reieșind din Angajamentul de plată încheiat de pârât la data de 04.10.2011.

Potrivit art. 1548 C.civ., culpa debitorului unei obligații contractuale se prezuma prin simplul fapt al neexecutării. Astfel, culpa debitorului reiese din faptul neexecutării în integralitate a obligației asumate prin contract, și anume aceea de a restitui suma care a făcut obiectul contractului de împrumut.

Instanța reține faptul că, întrucât pârâtul nu a făcut dovada îndeplinirii propriilor obligații și nici nu a invocat o cauză de exonerare de răspundere, acesta datorează reclamantei suma de 6329,88 lei, fiind întrunite condițiile pentru angajarea răspunderii contractuale a acestuia.

Având în vedere faptul că instanța, ca urmare a verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse, a constatat că pretențiile reclamantei sunt întemeiate, va admite cererea și va obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 6329,88 lei, reprezentând împrumut nerestituit.

Potrivit dispozițiilor art. 453 C.proc.civ., întrucât pârâtul este cel care a pierdut procesul, instanța îl va obliga să plătească reclamantei suma de 2405 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru, conform chitanței seria ...din data de 17.07.2020 (f. 14) și onorariu de avocat, conform dovezii de la fila din dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta ... cu domiciliul în municipiul București,.... cu domiciliul procesual ales la Cabinet de

Avocat Palade Bogdan, cu sediul în municipiul București, str. Ițcani, nr. 20, et. l , ap. 4, sector 2, în contradictoriu cu pârâtul ....

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 6329,88 lei, reprezentând împrumut nerestituit.

Obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 2405 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate