You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Loc parcare Sector 4 dat abuziv altei persoane

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Tribunalul Bucuresti

Analizând actele și lucrările dosarului, tribunalul a retinut următoarele:

Prin decizia nr....din 02.2021 emisă de către pârâta Direcția dc Mobilitate Urbană Sector 4 București-f. 50, s-a dispus rezilierea de drept a contractelor dc închiricrc loc parcare de reședință ai căror titulari nu au respectat prevcdcrilc art. 12 pct. 3 din ancxa nr 1 a HCL  Sector 4 nr. 150/2016, care face referire la neachitarea până la finele anului fiscal anterior a tuturor creanțelor fiscale, iar restituirea taxei de parcare achitată pentru anul 2021 de către cei în cauză, se va face la solicitarea scrisă a acestora.

Constatând cu nu este identitate între pârâta DGITL și emitentul actelor conteetate, precum și faptul că prin HCL Sector 4 nr. 8/2018, autoritatea cu atribuții in gestionarea locurilor de parcare este pârâta DMU Sector 4, în locul DGITL Sector 4, față de prevederile art. 36 C.p.c. prin care este definită calitatea procesuală, rezultă că excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei DGITL Sector 4 este întemeiată, fiind admisă.

In ceea ce privește excepția lipsei de interes, tribunalul a constatat că este neîntemeiată, întrucât folosul practic urmărit de reclamantă constă în redobândirea locului de parcare ce făcea obiectul contractului reziliat prin decizia contestată. Afirmația pârâtei in sensul că reclamanta nu justifică un interes determinat, legitim, actual, nu au fost argumentată în acest sens, susținerile pârâtei vizând, de fapt, temeinicia cererii.

În art. 7 al. 3 din anexa la HCL Sector 4 nr. 219/2018, se prevedea că după preluarea serviciului de parcări, contractele preluate de la DGITL Sector 4 vor fi reînnoite și se vor transmite utilizatorilor prin poștă sau servicii de curierat. În plus, în art. 28 se prevedea că toate contractele încheiate până la data aprobării acestei metodologii, rămân valabile până la înlocuirea lor, care se va face automat, în mod treptat, în perioada următoare, până la 31.12.2018.

Contractul de închiriere a locului de parcare nr.....-simbol ......, dintre reclamantă și DGITL, nr......./.....02.2017 a fost înlocuit prin contractul nr. ...., iar apoi prin contractul nr......08.2020, ca urmare a modificării dispozițiilor referitoare la locurile de parcare. Intrucât aceste contracte vizau același loc de parcare și nu aducea obligații suplimentare reclamantei, având în vedere și clauza inserată la punctul II al contractului inițial-f. 46, referitoare la prelungirea de drept cu câte un an, pentru a-și produce efectele nu era necesară semnătura reclamantei.

În art. 12 al. 3 din aceeași hotărâre de consiliu local-f. 36, se prevedea că neachitarea până la finele anului fiscal anterior a tuturor creanțelor fiscale, duce la rezilierea de drept a contractului. Direcția de Mobilitate Urbană va notifica în perioada 10-15 decembrie toți contribuabilii care figurează cu debite neachitate la bugetul local al Sectorului 4, urmând ca la data de 31 decembrie să se dispună vacantarea locurilor de parcare al titularilor care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată.

Toate dispozițiile din hotărârea de consiliul local mai sus redate, au fost menținute în HCLnr. 98/1019.

De asemenea, obligația de notificare în perioada 10-15 decembrie a utilizatorilor cu restanțe la bugetul local, a fost afirmată și pe pagina web, la secțiunea referitoare la locurile de parcare-f. 50. Pentru acest motiv este neîntemeiată susținerea pârâtei potrivit căreia îi revenea reclamantei obligația de a verifica dacă are restanțe la bugetul local.

Or, din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, nu rezultă că pârâta și-a îndeplinit această obligație de notificare cu privire la debite neachitate pentru anul 2020, căci pentru notificarea aflată la f. 82, dosar JS4 nu a fost depusă și dovada comunicării acesteia.

Așa cum se prevcdc în art. 1830 C.civ., rezilierea contractului constituie sancțiunea ce intervine în cazul neexecutării culpabilc a unci obligații (de către una din părți, fapt ce implică cunoașterea de către acea parte că nu execută obligația asumată. Însă, în cauză, nu s-a făcut dovada faptului că reclamanta ar fi cunoscut că are restante la bugetul local ci, dimpotrivă, căci în notificarea emisa dar necomunicata-f. 82 dosar J.S4, se menționează suma de 93.26 lei, iar într-o adresă emisa la data de: 18.01.2023 de catre acelasi DGITL Sector 4, suma de: 1482.87 lei datorata  la data 31.12.2020.

Ca urmare, rezilicrca contractului pentru neplata debitelor nu se putea produce de drept, întrucât condițiile prcvăzutc în contract și în actul normativ care reglementează acest tip de contract nu s-au îndeplinit. În consecință,decizia nr....este nelegala.

In ceea ce privește capătul de cerere privind anularea contractului de inchirierea actual pentru locul de parcare nr. ... , acest contract, dacă ar exista, deși niciuna din pârți nu a susținut ceva în acest sens, nu constituie un contract subsecvent celui de închiriere, intrucat cele două contracte ar fi fost încheiate în planuri paralele, neexistând o transmisiune a dreptului printr-un contract în altul.

Ca urmare, petiturile având ca obiect anularea contractului de închiriere nr ....08.2020 și anularea contractului actual pentru locul de parcare nr.... sunt neîntemeiate.

Față de aceste considerente, tribunalul a admis în parte cererea și doar in contradictoriu cu pârâta DMU Sector 4 București, a anulat în parte decizia nr. .....02.2021 doar cu privire la anularea contractului de închiriere nr. ....08.2020 și a obligat pârâta DMU Sector 4 să închirieze reclamantului locul de parcare nr.....

Ca parte căzută în pretenții, în temeiul dispozițiilor 451-454 C.p.c., tribunalul a obligat pârâta la cheltuieli de judecată, proporțional cu pretențiile admis, respectiv suma de 1550 Iei reprezentând taxa de timbru-50 de lei și 1500 lei onorariu de avocat corespunzător, parte din suma de 3570 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE SECTOR 4 cu sediul în București, sector Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. l .

Respinge excepția lipsei de interes.

Admite în parte cererea formulată de reclamanta S.C. ........ S.R.L. cu sediul ales la C.A. Palade Bogdan cu sediul în București, sector l , Șoseaua București-Ploiești nr. 15, et.2, Clădirea IRIDEX, în contradictoriu cu pârâta DIRECȚIA MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4 cu sediul în București, sector 4, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Arena, et. 1 și PRIMĂRIA SECTOR 4 cu sediul în București, sector 4, str. Coșbuc, nr. 6-16.

Anulează în parte decizia nr......doar cu privirc la anularea contractului de închiriere nr....

Obligă pârâta DMU Sector 4 să închirieze reclamantului locul dc parcare nr....

Respinge ca neîntemeiate petilele 2 și 3.

Respinge cererea față de pârâta DGITL Sector 4 ca formulată împotriva unci persoane fără calitate procesuală pasivă.

Obligă pârâta DMU Sector 4 la 1550 Ici cheltuieli dc judccată față de reclamant.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, carc sc va depunc la Tribunalul București - Secția a II-a de contencios ...

Pronunțată, azi, ....02.2023, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate