You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Majorare pensie alimentara procedura

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Se poate majora pensia alimentara pentru 1 copil atunci cand este stabilita intr-o conventie incheiata la notar?

Judecatoria Sector 5

Sentinta civila nr....

Deliberând asupra cauzei civile deduse judecății, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București la data de .....sub nr....., reclamanta .... l-a chemat în judecată pe pârâtul ...., solicitând instanței să dispună majorarea pensiei de întreținere la plata căreia a fost obligat pârâtul în favoarea minorei .... prin convenția încheiată în procedura notarială a divorțului la un cuantum de 1/6 din veniturile nete, curente și viitoare ale acestuia, dar nu mai puțin de 1/6 din venitul minim pe economie; cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat că pârâtul a refuzat să trimită o pensie de întreținere majorată în raport de venitul său net actual, deși cunoaște nevoile copilului. A mai arătat că pârâtul mai are un copil în întreținere.

În drept, au fost invocate disp. art. 499 al. l, 527, 531 C.civ.

Analizand materialul probator administrat în cauză, în fapt, instanța constată următoarele:

Minorul ...., ns....2007, a rezultat din căsătoria încheiată între părți la data de 09.09.2000. Prin convenția încheiată în procedura divorțului cu copii minori autentificată sub nr..... la BNP ...., părțile au convenit ea autoritatea părintească asupra minorului să fie exercitată de ambii părinți, locuința copilului fiind stabilită la mamă, cu obligarea pârâtului Ia contribuția la cheltuielile de creștere, educare și pregătire profesională ale minorului cu suma de 500 lei lunar .

În drept, instanța reține că, potrivit art.403 Cod civil, în cazul schimbării împrejurărilor, instanța de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile și îndatoririle părinților divorțați fașă de copiii lor minori, Ia cererea oricăruia dintre părinți.

Cu privire la contribuția pârâtului la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copilului, în baza art.402 C.civ., față de faptul că pârâtul are o contribuție în natură insuficientă în prezent, în lipsa unei prevederi concrete, instanța va stabili în sarcina acestuia obligația de plată a pensiei de întreținere,

Din susținerile ambelor părți instanța reține că ulterior încheierii convenției, pe baza unor înțelegeri verbale, pârâtul a contribuit la cheltuielile educaționale ale copilului cu sume care au depășit cuantumul stabilit (activități extrașcolare, meditații), însă această contribuție a fost apreciată drept insuficientă de către reclałnantă.

Instanța va stabili cuantumul obligației de întreținere în cotă de 1/6 din venitul lunar net al pârâtului, dar nu nuli puțin de 1/6 din venitul minim pe economie, această posibilitate fiind prevăzută de textul art.530 alin.3 C.civ., ținând seama de faptul că pârâtul mai are un minor în întreținere. Instanța apreciază că o astfel de modalitate este preferabilă, conducând la evitarea unor litigii ulterioare de majorare sau reducere a pensiei în funcție de fluctuațiile veniturilor debitorului.

Pentru considerentele expuse, se va dispune obligarea pârâtului să contribuie la întreținerea minorului în cotă de 1/6 din venitul net lunar total, dar nu mai puțin de 1/6 din venitul minim net pe economia țării de reședință, cu începere de la data introducerii acțiunii, 19.10.2021 , și până la majoratul beneficiarei.

În temeiul art. 453 alin.2 Cpc, reținând că pârâtul a achitat voluntar, perioade îndelungate, sume care au depășit cuantumul stabilit prin convenția încheiată între părți, instanța apreciază că acesta și-a îndeplinit voluntar, până la momentul introducerii acțiunii, obligația de întreținere, astfel încât, coroborat cu achiesarea parțială a acestuia, raportat la prevederile art. 454 Cpc, instanța va respinge cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulată de reclamanta .... cu domiciliul procesual ales la CA „Bogdan Palade” în București, sector 3, str. Nerva Traian nr. 3, et. 1, cam. 26 în contradictoriu cu pârâtul ....

Modifică măsurile dispuse prin convenția încheiată în procedura divorțului cu copii minori autentificată sub nr....., în privința minorei ....în sensul că :

Obligă pârâtul la plata în favoarea reclamantei a unei pensii de întreținere în cotă de 1/6 din venitul net lunar total, dar nu mai puțin de 1/6 din venitul minim net pe economia țării de reședință, cu începere de la data introducerii acțiunii, 19.10.2021, și până la majoratul beneficiarei.

Respinge cererea de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.

Executorie.

Cu apel în 30 zile de la comunicare, Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate