You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Model cerere curatela

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria Sector 4

Deliberând asupra cauzei civile de fată, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 03.08.2021 sub nr. .../4/2021, petentul .... a solicitat instituirea curatelei asupra intimatului G... și desemnarea sa în calitate de curator.

În motivarea acțiunii, a învederat că intimatul este în vârstă de 50 ani, capabil, dar diagnosticat cu oligofrenie de grad II, encefalopatie infantilă sechelară și hemipareză dreapta accentuată spastică. De asemenea, și-a pierdut capacitatea de muncă în totalitate.

Din cauza afecțiunilor medicale severe, intimatul nu își poate apăra interesele, nu se poate îngriji și hrăni în mod corespunzător întrucât prezintă o hemipareză accentuată spastică la membrul superior dreapta.

A precizat că instituirea curatelei intimatului este în interesul acestuia, întrucât nu poate semna.

În drept, a invocat dispozițiile art. 178-183 C.civ.

În susținerea cererii, a depus în copii conforme cu originalul actele de identitate ale părților și acte medicale.

La solicitarea instanței, petenta a depus în original cazierul fiscal și judiciar, declarație pe propria răspundere conform art. 113 C.civ., precum și adeverință medicală.

Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru.

Deși a fost legal citat, intimatul nu a depus întâmpinare.

Sub aspect probatoriu, instanța a încuviințat proba cu înscrisurile existente la dosar, apreciind-o ca fiind admisibilă, concludentă și utilă soluționării cauzei în temeiul art. 255 și 258 C.proc.civ.

Din oficiu, instanța a încuviințat proba cu ancheta socială de la locuința efectivă a intimatului.

La data de 25.08.2021, Autoritatea Tutelară Sector 4 București a depus raportul de anchetă socială nr. ...

La termenul de judecată din data de 06.09.2021, s-a procedat la ascultarea intimatului.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarea situație de fapt:

Intimatul ..., în vârstă de 50 de ani (născută la data de ...), este o persoană încadrată în grad de handicap, conform certificatului nr. ...2005, având diagnosticele de sechele encefalopatie oligofrenie gr. I și hemipareză dreapta accentuată spastică. Intimatul și-a pierdut în totalitate capacitatea de muncă, conform deciziei medicale asupra capacității medicale nr. ... (fila 11).

În prezent, locuiește în perioada  la adresa de domiciliu din București, șos. Giurgiului nr. ... sector 4, iar în rest locuiește la adresa din București, str. ...sector 2, unde poate sta în aer liber, în curte.

Intimatul este îngrijit de mama sa, precum și de către petent și sora acestuia, ...

Potrivit art. 178 lit. a C.civ., instanța poate institui curatela dacă din cauza bolii, a bătrâneții sau a unei infirmități fizice, o persoană, deși capabilă, nu poate, personal să își administreze bunurile sau să își apere interesele în condiții corespunzătoare și, din motive temeinice, nu își poate numi un reprezentant sau un administrator.

In speță, intimatul este împiedicată din cauza bolii de care suferă să își administreze bunurile și să își reprezinte interesele, în special prin prisma faptului că nu poate semna.

Având în vedere că domnul .... este fratele intimatului și cel care dorește să se îngrijească de acesta și interesele sale, fiind persoana care se îngrijește și în prezent de intimat alături de ceilalți membri de familie, instanța apreciază că se poate ocupa de interesele bolnavului și poate administra bunurile acestuia și îl poate reprezenta în fața instituțiilor statului. De asemenea, se reține că petentul prezintă suficiente garanții morale și financiare pentru a îndeplini funcția de curator, după cum rezultă din cazierul judiciar, cazierul fiscal, adeverința medicală și de salariu,

În ceea ce privește consimțământul intimatului, în temeiul art. 182 alin.2 teza finală C.civ. instanța constată că intimatul și-a exprimat consimțământul de a fi reprezentat de petent în calitate de curator.

Văzând si dispozițiile art. 182 alin.3 si ale art. 183 alin.2 C.civ.,

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARAȘTE

Admite cererea formulată de petentul ... cu domiciliul procesual ales la C.A. Palade Bogdan din Bucuresti,  privind pe intimatul ....

Numește curator al bolnavului ... pe domnul .... Învestește curatorul cu drepturile și obligațiile unui administrator însărcinat cu administrarea bunurilor altuia.

Încheierea va fi comunicată curatorului și se va afișa la sediul instanței de tutelă și la primăria de domiciliu a intimatului.

Executorie.

Numai cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 4 București.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate