You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Model contestatie durata proces penal

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Analizând contestația formulată, judecătorul dc drepturi si libertăți constata că aceasta este întemeiată, pentru următoarclc considcrcntc:

Cu titlu prealabil, judecătorul de drepturi și libertăți rcținc dispozitiile 488 art. alin. ( 1 ) C. pr. pen.. potrivit cărora „dacă activitatea de urmărire pcnala sau de judecata  nu îndeplinește într-o durată rezonabilă, se poate face contestație. solicitându-se accelerarea procedurii.''

Potrivit art. 8 din C.proc.pen., organele judiciare au obligația de a desfășura urmărirea penală și judecata cu respectarea garanțiilor procesuale și a drepturilor părților și ale subiecților procesuali astfel încât să fie constatate la timp și în mod complet faptele care constituie infracțiuni, nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit legii într-un termen rezonabil.

In continuare, judecătorul de drepturi și libertăți urmează să analizeze admisibilitatea cererii prin raporlare la art. 488 1 C.proc.pen.., potrivit căruia: „(l ) Dacă actixitatea de urmărire penală sau de judecată nu se îndeplinește într-o durată rezonabilă, se poate face contestație, solicitându-se accelerarea procedurii. (2) Contestația poate fi introdusă de către suspect, inculpat, persoana vătămată, partea civilă și partea responsabilă civilmente. In cursul judecății. contestația poate fi introdusă și de către procuror. (3) Contestația poate fi formulată după cum urmează: a) după cel puțin un an de la începerea urmăririi penale, pentru cauzele aflate în cursul urmăririi penale;".

Față de aceste dispoziții legale, în cauză, se constată că, pe de o parte, de la data începerii urmăririi penale in rem, respectiv, 03.12.2021 și până la formularea contestației (26.05.2023) a trecut mai mult de un an, astfel că, prezenta contestație este admisibilă, urmând a fi analizată pe fond. De asemenea, din punct de vedere procedural, se constată de la data începerii urmaririi penale a trecut aproximativ 1 an și 6 luni.

Pe fondul contestației formulate, judecătorul de drepturi și libertăți, în aprecierea caracterului rezonabil al duratei procedurii judiciare, va lua în considerare natura și obiectul cauzei, complexitatea acesteia, inclusiv prin luarea în considerare a numărului de participanți și a dificultății de administrare a probelor, elementele de extraneitate ale cauzei, faza procesuală in care se află cauza și durata fazelor procesuale anterioare, comportamentul contestatorului în procedura judiciară analizată, inclusiv din perspectiva exercitării drepturilor sale procesuale și procedurale și din perspectiva îndeplinirii obligațiilor sale în cadrul procesului, comportamentul celorlalți participanți în cauză, inclusiv al autorităților implicate, intervenția unor modificări legislative aplicabile cauzei.

Dreptul la un proces echitabil reprezintă unul dintrc fundamcntclc unci societati democratice. Durata excesivă a procedurilor judiciarc cstc una din principalele cauze ale încălcării acestui drept, jurisprudența constantă a Curții curopcnc a drcpturilor omului punand in evidență în mod repetat acest element.

Astfel. potrivit art. 6 pct. I din Convenția Europeană a I)repturilor Omului. orice persoană are dreptul la judecarea în nnod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale (...). normă cu valoare de principiu consacrată și în planul legislației interne prin dispozițiile art. 8 din Codul de procedură penală. Se remarcă așadar, faptul că, principiul referitor la judecarea cauzei într-un termen rezonabil ocupă un loc important în orientarea Curții Europene a Drepturilor Omului, impunând organelor judiciare rezolvarea cu operativitate a cauzelor penale, jurisprudența culții fiind elocventă în acest sens, iar România a fost sancționată în repetate rânduri la C.E.D.O. pentru depășirea termenelor rezonabile în soluționarea cauzelor.

Prin raportare la textele de lege și principiile enunțate și analizând în concret activitatea de urmărire penală efectuată în dosarul nr...../P/2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, prin prisma elementelor menționate mai sus, judecătorul de drepturi și libertăți apreciază ca fiind întemeiată contestația privind durata procesului penal formulată de contestator.

Complexitatea cauzei poate justifica depășirea duratei rezonabile a procedurii. De obicei, această problemă devine incidentă în cauzele cu o pluralitate de părți în procesele temporizate de o multitudine de incidente procedurale, atunci când este necesară audierea unui număr mare de inculpați și martori sau când există dificultăți de localizare a martorilor.

In cauză, judecătorul de drepturi și libertăți reține că în dosarul mai sus menționat de la data începerii urmăririi penale au existat întârzieri semnificative în soluționarea dosarului. întârzieri ce nu se justifică în raport cu natura și complexitatea cauzei. Mai mult, fapta cu privire la care se efectuează cercetări nu prezintă o complexitate ridicată, cu atât mai mult cu cât au fost depuse mijloace materiale de probă de către persoana vătămată, în susținerii plâneerii penale formulate. Pe de altă parte, nu se pune problema ca urmărirea penală să fie temporizată de o multitudine de incidente procedurale, dimpotrivă, contestatorul dând doxadă de interes in soluționarea cauzei, obiectul dosarului de urmărire penală vizând o unică infracțiune pretins a  fost săvârșită de o singură persoană indicată de către petent.

Chiar dacă din actele existente la dosar reiese că în cauză s-au efectuat activitati de cercetare penală, acestea au depășit în unele situații durata rezonabilă, necesară pentru soluționarea cauzei cu respectarea principiului legalității, oficialității și al aflării adevarului in cauză. Astfel, cu titlu de exemplu, după audierea persoanei vătămate la data de 17.02 2021 nu a mai fost efectuat niciun act de urmărire penală, inclusiv audierea persoanei .... realizânduse cu întârziere, la aproximativ 3 luni de la înregistrarea plângerii penale.

Sub aspectul contestației, se reține încălcarea duratci rczonabilc a procedurii judiciare, întrucât, perioada în carc urmarirea penală s-a aflat în desfășurarc este una mare, iar ritmicitatea efectuării actelor nu este una carc să îndeplinească exigențele termenului rezonabil al procesul penal.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 4886 alin. I din C.proc.pen., judecătorul de drepturi și libertăți va admite contestația formulată de petentul ....., în calitate de persoană vătămată, cu privire la dosarul penal nr..../P/2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Față de toate aceste considerente, judecătorul de drepturi și libertăți apreciază așadar că in cauză a fost depășită durata rezonabilă a procedurii judiciare, impunându-se accelerarea acesteiaastfel încât va fixa drept termen pentru finalizarea urmăririi penale data de 27.01.2024

Petentul/contestatorul nu poate formula o nouă contestație întemeiată pe prevederile art. 488 ind. I C.proc.pen., mai devreme de 27.01.2024.

In baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

In temeiul art. 488 ind. 6 alin. (l) rap. la art. 488 ind. 5 C.proc.pen. — având în vedere și dispozițiile art. 20 alin. (2) din Constituție rap. la art. 6 și art. 13 din CEDO, , admite contestatia formulată de petentul ........ în dosarul de urmărire penală nr...../1/2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Constată depășirea duratei rezonabile a procesului penal și, pe cale de consecință. stabilește drept termen pentru finalizarea urmăririi penale — 27.01.2024 în care procurorul să rezolve cauza (conform art. 327 C.proc.pen).

Petentul nu poate formula o nouă contestație întemeiată pe disp. art.488 ind. I C.proc.pen., mai devreme de 27.01.2024.

In baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate