You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Model contestatie titlu executoriu Anaf

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria Sector 2

Sentinta civila nr...

Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanța reține următoarele:

În fapt, se reține că la data de 30.07.2019 au fost emise de către intimată Titlul executoriu nr. .... și Somația nr. 408020052069495.... în dosarul de executare nr. .... deschis împotriva contestatorului (filele 8384) pentru recuperarea sumei de 3.478 lei, reprezentând obligații fiscale accesorii (dobânzi și penalități de întârziere).

Titlul executoriu mai sus menționat are la baza deciziile de impunere nr. .../ 31.12.2017 și nr. ..../31.12.2014 (filele 103 - 117) în valoare totală de 3.478 lei.

La data de 09.06.2021 au fost emise de către intimată Titlul executoriu nr. ... și Somația nr. ... în dosarul de executare nr.... deschis împotriva contestatorului (filele 7879) pentru recuperarea sumei de 1.635 lei, reprezentând obligații fiscale accesorii (dobânzi și penalități de întârziere).

Titlul executoriu mai sus menționat are la baza decizia de impunere nr. .../ 31.12.2018 (filele 91-92) în valoare totală de 1.635 lei.

La data de 25.09.2018, prin Adresa nr. ..., a fost înființată poprirea asupra conturilor contestatorului pentru recuperarea sumei de 11.642 lei reprezentând debit și accesorii (filele 12-13).

La data de 03.10.2018, terțul poprit SC ... SRL, angajatorul contestatorului, a virat intimatei suma de 3.166 lei, la data de 30.10.2018 a virat intimatei suma de 3.177 lei, la data de 11.12.2018 a virat intimatei suma de 3.166 lei, la data de 27.12.2018 a virat intimatei suma de 2.138 lei, iar la data de 18.10.2018, terțul poprit ING Bank a virat intimatei suma de 738 lei, totalizând 12.385 lei.

La data de 06.10.2021, prin Adresa nr. ...., a fost înființată poprirea asupra veniturilor contestatorului pentru recuperarea sumei de 6.325 lei în baza titlurilor executorii nr. ... mai sus menționate și a titlului executoriu nr. .../03.12.2018, pentru care nu au fost depus înscrisuri.

Instanța va analiza cu prioritate susținerea contestatorului potrivit căreia actul administrativ fiscal nu i-a fost comunicat, nefiindu-i opozabil.

Astfel, potrivit dovezii de comunicare aflată la fila 68, se reține că s-a trimis contestatorului la adresa situată în București,..., adresa de înființare a popririi, fiind menționat în înscris că destinatarul a fost avizat de oficiul poștal. Totodată, se reține că somațiile, titlurile executorii și deciziile de impunere mai sus menționate au fost comunicate la aceeași adresă, precum și prin afișare la sediul organului fiscal.

Potrivit copiei de pe actul de identitate al contestatorului aflat la fila 14, acesta locuiește în București, ... Sector 2.

Potrivit art. 260 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, (l) Persoanele interesate pot face contestatie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare silită, precum și în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiliile legii

Art. 152 alin.(2) din același act normativ prevede, Colectarea creantelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanță fiscală sau al unui titlu executoriu, după caz.

Potrivit art. 226 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, (l) Executarea silită a creanțelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare silită competent potrivit art. 30. (2) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare silită prevăzut la alin. (l) se înscriu creanțele fiscale, principale și accesorii, neachitate la scadentă, stabilite și individualizate în titluri de creantă fiscală întocmite și comunicate în condiłiile legii, precum și creantele bugetare individualizate în alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii. Niciun titlu executoriu nu se poate emite în absenta unui titlu de creanță fiscală emis și comunicat în conditiile legii sau a unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. (4) Titlul de creanfă devine titlu executoriu la data la care se împlinește scadenta sau termenul de plată prevăzut de lege. (6) Titlul executoriu emis potrivit alin. (l) de organul de executare silită competent confine, pe lângă elementele prevăzute la art. 46, următoarele: cuantumul și natura sumelor datorate și neachitate, descrierea titlului de creantă sau a înscrisului care constituie titlu executoriu, precum și temeiul legal al puterii executorii a titlului.

Conform art.47 alin. 1 teza I din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. Astfel, în conformitate cu art.47 alin. 1 teza I din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. Același text de lege stabilește și modalitatea de comunicare a actului administrativ fiscal.

Aceasta pentru că, în accepțiunea legii, titlul de creanță este actul prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată privind creanțele fiscale, întocmit de organele competente sau de alte persoane îndreptățite potrivit legii, art. 48 din același act normativ prevăzând inopozabilitatea actului atâta timp cât acesta nu a fost comunicat în una din formele prevăzute de art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ordinea prevăzută de lege fiind obligatorie.

Potrivit art.48 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, (l) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului/plătitorului sau la o dată anterior mentionata în actul administrativ comunicat, potrivit legii. (2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 47 nu este opozabil contribuabilului/plătitorullli și nu produce niciun efectjuridic.

Verificând legalitatea executării silite începută împotriva contestatorului, instanța reține că art. 48, citat anterior, impune o condiție de opozabilitate a actului administrativ fiscal, acesta producând efecte cel mai devreme din momentul în care este comunicat contribuabilului.

Prin urmare, intimatul avea obligația de a comunica deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii, condiție prealabilă începerii executării silite.

Instanța constată că alt. 47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală reglementează procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, prevăzând două modalități altemative de comunicare, astfel: direct la domiciliul fiscal dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal emis pe suport hârtie/prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice (pentru actele administrative fiscale emise în formă electronică ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere și de comunicare), respectiv prin publicitate dacă niciuna dintre modalitătile anterioare de comunicare nu este posibilă.

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanța constată că intimatul nu a făcut dovada comunicării deciziilor referitoare la obligațiile de plată accesorii, așa cum prevede art. 47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, adresa la care i-a comunicat contestatorului actele emise fiind incompletă. Totodată, devine neegală comunicarea prin publicitate a actelor de vreme ce comunicarea prin scrisoare recomandată a fost posibilă, însă din eroarea intimatei nu a fost legal făcută.

Astfel, instanța constată că aceste dispoziții legale nu au fost respectate de către intimată, care a procedat la executarea silita a contestatorului, prin emiterea somațiilor de plată și, ulterior, a adresei de înființare a popririi, fără a comunica în prealabil actul administrativ fiscal care cuprinde obligațiile fiscale, respectiv deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii menționate în cuprinsul titlului executoriu, cu toate că legiuitorul a statuat expres obligativitatea comunicării către contribuabil, întrucât impunerea se face în baza propriilor declarații ale acestuia, astfel încât este necesară comunicarea lor către debitor de către emitent.

Având în vedere aceste considerente, rezultă că sumă menționată (6.325 lei) nu a devenit exigibilă.

Din economia dispozițiilor art. 226 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală rezultă că între titlul executoriu si executarea silită există o legătură de interdependență, care funcționează în baza acelorași principii, ori dacă un element este afectat de nulitate si celălalt element va rămâne fără bază legală pentru a produce efecte.

Conform doctrinei, „titlul executoriu poate fi definit ca fiind înscrisul întocmit potrivit legii, de organele competente, în temeiul căruia, în condițiile legii, creditorul poate solicita declanșarea executării silite si valorificarea creanței constatate în acesta, a drepturilor recunoscute prin actul respectiv (...) Rolul titlului executoriu este acela de a atesta existenta creanței si faptul ca aceasta corespunde cerințelor legale pentru a putea fi pusă în executare silită".

Or, dacă titlul executoriu nu atestă în mod corect si legal existența creanței, aceasta nu poate fi pusa în executare silita, cum s-a întâmplat în prezenta cauză.

Pe cale de consecință, reținând că, în lipsa unei comunicări legale, deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii menționate mai sus nu au devenit executorii, iar emiterea unei somații de plată, care marchează momentul începerii executării silite, respectiv emiterea unui titlu executoriu în care acestea sunt cuprinse, sunt la rândul lor nelegale.

Totodată, față de aceste considerente se impune anularea actelor de executare și prin prisma prevederilor art. 230 alin. (l) Cod procedură civilă potrivit cărora, l) Executarea silită începe prin comunicarea somatici. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaliei nu se stinge debitul sau nu se notifică organulfiscal cu privire la intenfia de a demara procedura de mediere, se continuă măsurile de executare silită. Somalia este însofită de un exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare silită, nefiind dovedită în cauză comunicarea somațiilor însoțite de titlurile executorii puse în executare silită.

Pentru aceste motive, instanța va admite în parte contestația la executare va dispune anularea executării silite demarate în dosarul de executare nr. ... pentru recuperarea sumei de 6.325 lei și a actelor de executare emise în acest scop.

Potrivit art. 262 alin. (4) Cod procedură civilă, In cazul anulării actului de executare contestat sau al încetării executării înseși și al anulării titlului executoriu, instanta poate dispune prin aceeași hotărâre să i se restituie celui îndreptăłit suma ce i se cuvine din valorificarea bunurilor ori din retinerile prin poprire.

Având în vedere soluția ce urmează a fi dată cererii, precum și ordinul de plată aflat la fila 59, potrivit căruia terțul poprit SC ... SRL a virat intimatei, la data de 15.I I .2021, suma de 6.325 lei, în dosarul de executare nr. ..., va admite cererea contestatorului și va dispune întoarcerea executării cu privire la această sumă.

În baza art. 453 Cod procedură civilă, față de soluția ce urmează a fi dată cererii va admite cererea contestatorului privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată și o va obliga pe aceasta la plata sumei de 1.050 lei, cu titlu de onorariu avocațial.

În temeiul art. 45 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, va dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 721 lei, achitată de contestator prin chitanța seria CF nr. 4738/21.12.2021 la Poșta Română pentru Direcția de Venituri Buget Local Sector 2, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Admite contestația la executare formulată de contestatorul ..., cu domiciliul procesual ales la Av. Palade Bogdan cu sediul în București, str. Nerva Traian, nr. 3, City Business Center, et. l, cam. 26, sector 3, în contradictoriu cu intimata ADMINISTRAȚIA SECTOR 2 A FINANȚELOR PUBLICE cu sediul în București, str. Speranței, nr. 40, sector 2.

Anulează executarea silită demarată în dosarul de executare nr. .. pentru recuperarea sumei de 6.325 lei și a actelor de executare emise în acest scop.

Dispune întoarcerea executării pentru suma de 6.325 lei.

Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 1.050 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Dispune restituirea către contestator a sumei de 721 lei, achitată prin chitanța seria CF nr. .../21.12.2021 la Poșta Română pentru Direcția de Venituri Buget Local Sector 2, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Cu apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecătoria Sectorului 2 București, sub sancțiunea nulității.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate