You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

model intampinare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

model intampinare

JUDECATORIA SECTOR ..

Dosar nr. ...

                                                                Domnule Presedinte,

Subsemnatul:

- .....(nume si prenume), dom. Mun. Bucuresti, ..........Sector ..., CNP.....email:.....numar telefon: .....

formulez prezenta, in baza art. 205 Cod Proc. Civ.:

                                               INTAMPINARE

prin care solicit onoratei instanțe ca în baza materialului probator ce va fi administrat în prezenta cauză să pronunțe o hotărâre prin care să dispună:

1. Respingerea cererii de chemare in judecata in principal ca prescrisă si, in subsidiar, ca neintemeiată.

2. Obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauză, în temeiul art. 453 alin. (1) C.proc.civ.

Pentru următoarele motive:

I. INVOCAM EXCEPTIA PRESCRIPTIEI DREPTULUI LA ACTIUNE

(1)    In ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, având în vedere că dreptul reclamat este un drept patrimonial, este incident art. 2501 alin. (1) Cod civil, potrivit căruia drepturile la acţiune având un obiect patrimonial sunt supuse prescripţiei extinctive, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel.

(2)   Pentru soluţionarea excepţiei prescriptiei dreptului la actiune,având în vedere specificul relaţiilor existente între părţi, va solicitam sa constatati faptul că, în cauză, sunt aplicabile dispoziţiile art.  2517 Cod civil, referitor la termenul general de 3 ani, ,,termenul prescripţiei este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen’’.

(3)   Conform art. 2500 Cod Civ., alin. ,,1) Dreptul material la acţiune, denumit în continuare drept la acţiune, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege’’.

(4  Prescriptia dreptului la acţiune este o apărare pe care o poate opune debitorul unei obligaţii, fiind un mijloc de stingere a dreptului la acţiune în sens material, datorită neexercitării acelui drept în intervalul de timp stabilit de lege.

(5)   Termenul de prescripţie de 3 ani începe să curgă de la naşterea dreptului la acţiune, care în acest caz este data scadenţei fiecărei sume înscrise în facturile mai sus-indicate. Aşa fiind, faţă de scadenţa individuală a facturilor sus-indicate, precum şi faţă de termenul general de prescripţie de 3 ani care a început să curgă de la data scadenţei fiecărei facturi în parte, invocăm excepţia prescripţiei.

(6)  Astfel, apreciem că dreptul material la acţiune a fost exercitat după expirarea termenului legal de 3 ani prevăzut în acest scop, pentru facturile cu data scadenta pana in 03.03.2020.

II. SITUAȚIA DE FAPT

(7)  In data de 29.06.2017, subsemnatii am semnat contractul de prestări servicii nr. ...., privind procesarea sângelui din cordonul ombilical, a ţesutului ombilical si stocare in condiţii de criogenie a  celulelor stem si ne-am asumat obligaţia de a achita cu titlul de pret suma prevăzută în Anexa 1 la contract.

(8) Subsemnatii am fost de buna credinta si am achitat mereu facturile emise de catre reclamanta, asa cum reiese din graficul anexat, precum si din ordinele de plata atasate.

III. CREANTA NU ESTE EXIGIBILA

(9) Creanța nu îndeplinește caracterele prevăzute imperativ de lege, în sensul în care nu este certă, lichidă și exigibilă.

(10)In cadrul cererii de chemare in judecata, reclamanta se limitează la a menționa că îi datorez suma de .......lei debit principal si 18926.71 cu titlu de penalitati, fără a face dovada de comunicare a facturilor FISCALE.

(11) În aceste condiții, nici subsemnatii pe de o parte, nici instanța de judecată învestită cu soluționarea prezentei cereri, pe de altă parte, nu pot verifica dacă sumele solicitate de reclamnta sunt corect calculate și dacă sunt calculate în acord cu termenii și condițiile din contractul de credit.

(12) Așadar, din modalitatea în care este prezentată în cererea de chemare in judecata  creanța pe care reclamanta o are împotriva subsemnatilor, nu se poate verifica dacă au fost îndeplinite prevederile legale deoarece nu se face dovada ca am fost informati cu privire la faptul ca trebuie sa achitam facturile si valoarea lor.

(13)Onorata instanta, reclamanta a trimis intial facturile prin email, facturi pe care subsemnatii le-am achitat insa, in ultimii ani, nu am mai primit facturi din partea reclamantei.

(14)Va solicitam sa constatati astfel ca reclamanta nu face dovada ca ne-ar fi trimis facturile despre care sustine ca nu le-am fi achitat.

(15) De asemenea, in ceea ce priveste exigibilitatea creantei, punem in vedere instantei faptul ca reclamanta a emis facturi proforme si nu facturi fiscale.

(16) Conform alin. 1 art. 662 Cod Proc. Civ., ,,executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă’’ iar, conf. alin. 4, ,,creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată’’, ori reclamanta nu a eliberat facturile fiscale asa cum prevede alin. 1 art.155 din Codul Fiscal.

(17)Conform alin. 1 art.155 din Codul Fiscal, ,,Orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, are obligaţia să emită factură fiscală pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate, către fiecare beneficiar.’’

..................................

Față de cele învederate, solicit instanței respingerea cererii de chemare in judecata in principal ca prescrisă si, in subsidiar, ca neintemeiată și obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

Temeiuri de drept: art. 205 Cod proc. civ. și pe celelalte texte indicate mai sus.

În probațiune:

· Inscrisuri

Anexez:

-....

Solicităm, de asemenea, aplicarea art. 223 Cod proc. civ., raportat la art. 411 alin 1, pct. 2, teza a doua, privind judecarea cauzei si in lipsa noastră de la dezbateri.

                          DATA:                                                       SEMNATURA                                                                                                                                                                                                                    Domnului Presedinte al Judecatoriei....

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate