You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Model plangere contraventionala inlocuire amenda cu avertisment

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Model plangere contraventionala inlocuire amenda cu avertisment

Decizia civila a Tribunalului Buzau

II. Considerentele instanței de apel

Examinând legalitatea și temeinicia sentinței supuse apelului, pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul cauzei, în contextul dispozițiilor art. 476-478 din Codul de procedură civilă, tribunalul constată și reține că apelul declarat de ....este fondat, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:

1. Asupra legalității și temeiniciei sentinței apelate

Prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției seria ...nr. ... din data de 08.06.2020, apelantul a fost sancționat cu amendă în sumă de 1305 lei pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 102 alin. 3 lit. e din OUG nr. 195/2002.

În sarcina acestuia s-a reținut că la data de 08.06.2020, ora 08:26, a condus autoturismul cu numărul de înmatriculare ... pe DN2 E85, în localitatea Mihăilești,

județul Buzău, fiind înregistrat cu aparatul radar Trucam seria TC 006015, în timp ce circula cu viteza de 105 km/h.

Tribunalul constată că procesul verbal îndeplinește toate condițiile de fond și de formă prevăzute sub sancțiunea nulității de art. 17 din O.G. nr. 2/2001.

De altfel, apelantul nu a invocat aspecte legate de nulitatea procesului verbal contestat, iar intimatul nu a înțeles să critice sentința cu privire la aceste aspecte prin declararea căii de atac.

În ceea ce privește însă temeinicia procesului verbal, tribunalul reține următoarele:

În materie contravențională sunt aplicabile garanțiile procesuale recunoscute și garantate de art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, care face parte din dreptul intern în baza art. I I din Constituția României și care are prioritate în temeiul art. 20 alin. 2 din Constituția României.

Ca și în materie penală, în materie contravențională persoana acuzată beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar sarcina probei revine agentului constatator.

Procesul verbal de contravenție beneficiază de o prezumție relativă de adevăr, prezumție care poate fi răsturnată prin orice mijloc de probă admis de lege.

Tribunalul constată că la dosar există pe suport CD copia buletinului de verificare metrologică cu valabilitate de un an din care rezultă că aparatul radar era verificat metrologic și în termenul de valabilitate la momentul constatării contravenției.

Din înregistrarea video depusă de IPJ Buzău și a planșelor corespunzătoare acesteia reiese foarte clar că, la data și ora reținute în procesul verbal, autovehiculul condus de apelant circula cu viteza de 105 km/h.

Cu privire însă la individualizarea sancțiunii, tribunalul arată următoarele:

Conform art. 7 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001, avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă, iar, conform dispozițiilor art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, „Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia,de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal”

În completarea situației de fapt expuse mai sus, tribunalul reține că, din probatoriul cu înscrisuri administrat, reiese că, anterior datei săvârșirii faptei (08.06.2020), în familia apelantului avuseseră loc mai multe decese ale rudelor apropiate. Astfel, la data de 02.10.2019 a avut loc decesul surorii sale, la data de 01.04.2020 cel al fratelui apelantului, la data de 12.05.2020 a avut loc decesul unei alte surorii a apelantului, iar la data de 06.06.2020 decedase soțul acesteia din urmă, la înmormântarea căruia apelantul se deplasa la momentul săvârșirii faptei.

Deși nu poate fi reținută ca exoneratoare de răspundere contravențională, împrejurările expuse dovedesc că apelantul se afla într-o stare emoțională deosebită la data de 08.06.2020.

În continuare, tribunalul are în vedere faptul că apelantul a recunoscut fapta săvârșită și, prin atitudinea avută la fiecare dintre termenele de judecată la care s-a prezentat, a format instanței convingerea că această recunoaștere nu a fost una pur formală.

Cu toate că, din istoricul contravențional depus la dosar reiese că apelantul nu se afla la prima încălcare a regulilor de circulație, la 08.06.2020 a fost singura dată la care acesta a depășit limita legală de viteză cu mai mult de 50 km/h.

Tribunalul mai are în vedere faptul că orice sancțiune juridică, inclusiv cea contravențională, nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale, de formare a unui spirit de responsabilitate. Sancțiunile juridice nu constituie mijloace de răzbunare a societății, ci de prevenire a săvârșirii faptelor ilicite și de educare a persoanelor vinovate. Prin urmare, în cazul faptelor cu un grad mai scăzut de pericol social concret, scopul sancțiunilor contravenționale se poate realiza și prin aplicarea unei sancțiuni mai blânde, mai în măsură să atenționeze contravenientul asupra pericolului social al faptei săvârșite

În raport de cele de mai sus, tribunalul concluzionează în sensul că scopul sancționării apelantului poate fi atins prin înlocuirea amenzii contravenționale cu sancțiunea avertismentului în condițiile în care, în parte, consecințele particulare ale săvârșirii acestei fapte (sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce) își vor produce efectele.

Astfel, tribunalul reține că suspendarea exercitării dreptului de a conduce reprezintă o sancțiune complementară care se aplică în temeiul legii, neputând fi înlăturată decât în situația în care s-ar dispune anularea procesului verbal de sancționare a contravenției, nu și în cazul în care se constată că fapta pentru care a fost aplicată a fost săvârșită de contravenient, astfel cum este cazul în cauza de față. Circumstanțele reale și personale la care fac trimitere dispozițiile art.21 alin.3 din O.G. nr.2/2001 sunt analizate de instanță doar în procesul de verificare a proporționalității sancțiunii principale (amenda în cazul de față), nu și în ceea ce privește proporționalitatea sancțiunii complementare.

În același sens a decis și ÎCCJ - Completul competent să judece recursul în interesul legii prin Decizia nr. 5/2021:

,Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și, în consecință, stabilește că: „In interpretarea dispozițiilor art. 96 alin. (l) și alin. (2) lit. b), art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) și art. 109 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5), art. 21 alin. (3) și art. 34 alin. (l) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, instanța de judecată, învestită cu soluționarea plângerii contravenționale formulate împotriva unui proces-verbal de contravenție, prin care s-a aplicat sancțiunea complementară a suspendării temporare a exercitării dreptului de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu are posibilitatea să examineze proporționalitatea acestei sancțiuni complementare ”

2. Hotărârea instanței de apel

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 480 alin. 2 din Codul de procedură civilă, tribunalul va admite apelul declarat de ..., va schimba sentința apelată în sensul că va admite în parte plângerea, va înlocui sancțiunea amenzii aplicată prin procesul verbal contestat cu avertisment, va atenționa contravenientul asupra pericolului social al faptei săvârșite și îi va recomanda să respecte dispozițiile legale, va menține celelalte dispoziții ale procesului verbal contestat.

Conform art. 34 alin. 2 teza I din O.G. nr. 2/2001 raportat la art. 483 alin. 2 teza a II-a cu referire la art. 634 alin. 1 pct. 4 din Codul de procedură civilă, hotărârile date în apel în materie contravențională sunt definitive.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE :

Admite apelul declarat de apelantul - petent ..., cu domiciliul în București, ... și cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat Palade Bogdan, în București, str. .... sector 2, împotriva sentinței civile nr..../18.09.2020 pronunțată de Judecătoria Buzău în dosarul nr. ..., având ca obiect anulare proces-verbal de constatare a contravenției, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BUZĂU, cu sediul în Buzău, str. Chiristigii, nr.8-10, județul Buzău.

Schimbă sentința în sensul că admite în parte plângerea și înlocuiește sancțiunea amenzii aplicată prin procesul verbal contestat cu avertisment.

Atenționează contravenientul asupra pericolului social al faptei săvârșite și îi recomandă să respecte dispozițiile legale.

Menține celelalte dispoziții ale procesului verbal contestat.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 29 Iunie 2021.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate