You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Orele suplimentare se iau in calcul la pensie

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Orele suplimentare se iau in calcul la pensie

SENTINȚA CIVILĂ NR….

ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA 15 SEPTEMBRIE 2020

Pe rol soluționarea cererii de chemare în judecată formulată reclamantul……, în contradictoriu cu pârâta CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, având ca obiect contestație decizie de pensionare email”.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în ședința publică din 31.08.2020, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru data de 15.09.2020, când, a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele :

Prin cererea înregistrata pe rolul acestui tribunal sub nr…../3/2020, astfel cum a fost completata, reclamantul ….. a solicitat instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii a Municipiului București, să se dispună anularea deciziei nr……/27.02.2020, emisa de parata si obligarea acesteia la emiterea unei noi decizii prin care sa stabileasca pensia cuvenita reclamantului cu luarea în considerare si a veniturilor suplimentare atestate de adeverinta nr…../20.05.2019, emisa de SC …. SA, si de adeverinta nr…../07.11.2018, emisa de …. SA, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamantul arata ca parata nu a luat in considerare veniturile suplimentare atestate de adeverinta nr…./20.05.2019 emisa de SC ….SA si de adeverinta nr…./07.11.2018, emisa de ….. SA.

Susține ca aceste adeverințe atestă câștigurile suplimentare care au făcut parte din fondul de salarii si, ca atare, pentru ele au fost calculate si virate contribuțiile de asigurări sociale.

In susținerea acțiunii au fost depuse, in copie, decizia nr…../27.02.2020, emisa de parata, buletin de calcul, adeverintele si alte inscrisuri.

Față de actele și lucrările dosarului, Tribunalul reține următoarele:

Reclamantul a fost pensionat anticipat partial în baza Legii nr. 263/2010, astfel cum rezulta din decizia nr…../27.02.2020, începând cu data de Ol .05.2012.

Tribunalul reține că în conformitate cu veniturile suplimentare atestate de adeverinta nr…/20.()5.2019 emisa de SC ….SA., reclamantul a obținut venituri suplimentare la retribuția tarifară de încadrare, respectiv la salariul de bază, care au fost incluse în baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, angajatorul fiind obligat să verse la bugetul asigurărilor sociale de stat o contribuție conform art. 1 din D. nr. 389/1972 asupra câștigului brut realizat al salariatului, indiferent de forma în care s-au realizat aceste venituri.

Deși la dosarul de pensionare, reclamantul a depus adeverinta o data cu cererea de pensionare, în care se evidențiază veniturile realizate de către aceasta și pentru care societatea a virat contribuțiile la bugetul statului conform legislației în vigoare, pârâta în mod nelegal, nu a procedat la recalcularea drepturilor de pensie ale acesteia cu valorificarea veniturilor suplimentare atestate de adeverinta nr…./20.05.2019 emisa de SC … SA.

Potrivit art. 107 alin. 3 din Legea 263/2010 pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia, iar potrivit aliniatului 5 al aceluiași articol sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) și (4) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Așa cum s-a reținut prin decizia contestata, veniturile suplimentare atestate de adeverinta nr…/20.05.2019 emisa de SC A….SA nu au fost avute în vedere la stabilirea drepturilor de pensie, reținându-se că acestea nu au avut caracter permanent.

Potrivit art. 2 lit. c din Legea 263/2010 „sistemul public se organizeaza si functioneaza avand ca baza principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite”.

Acest principiu este dezvoltat in dispozițiile următoare din același act normativ, in secțiunile referitoare la modul de calcul al drepturilor de pensie.

Astfel, potrivit art. 96. alin. 2 din Legea 263/2010, punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică.

În condițiile în care baza de calcul pentru plata contribuțiilor de asigurări sociale era și este alcătuită din totalitatea veniturilor realizate de către asigurat, tribunalul apreciază că în speță au prioritate dispozițiile legale cu valoare de principiu în raport cu cele care decurg din acesta dar nu-l respectă pentru că soluția contrară presupune încălcarea principiului cu consecința că pe de o parte nu s-ar realiza scopul avut în vedere de legiuitor la edictarea acestuia iar pe de altă parte s-ar crea o discriminare între persoanele care au realizat stagii de cotizare anterior și ulterior intrării în vigoare a legii nr. 19/2000.

Instanța apreciază ca ceea ce interesează nu este caracterul permanent sau nepermanent al unor venituri, ci faptul ca statul si-a încasat drepturile la momentul cuvenit, iar când vine rândul asiguraților sa primească o contraprestație din partea statului, aceasta trebuie sa fie corespunzătoare, pentru a nu se rupe echilibrul raportului juridic dintre parți.

Prin urmare pârâta trebuia, în considerarea adeverinței eliberate de fostul angajator, care asumându-și răspunderea a confirmat faptul că a plătit contribuția de asigurări sociale în raport și de veniturile suplimentare atestate de adeverinta nr…./20.05.2019 emisa de SC …. SA, să respecte și să aplice principiul contributivității și să includă în calculul drepturilor toate veniturile pentru care, în condițiile legii, s-a făcut dovada plății contribuțiilor de asigurări sociale, respectiv veniturile suplimentare atestate de adeverinta nr…./20.05.2019 emisa de SC … SA.

În ceea ce privește data de Ia care urmează a fi acordate drepturile de pensie recalculate, cu luarea in considerare a veniturilor suplimentare atestate de adeverinta emisa de SC …. SA, tribunalul reținând că reclamantul a fost pensionat începând cu data de 10.03.2020, că a depus adeverinta la parata o data cu cererea de pensionare, că potrivit art. 107 alin. 3 din Legea 263/2010 pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia, iar potrivit aliniatului 5 al aceluiași articol sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) și (4) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea, însă ca efect al anularii deciziei contestate, instanta apreciază că data de la care se cuvin drepturile este data de 10.03.2020.

Pentru considerentele mai sus expuse, Tribunalul va admite in parte acțiunea, va anula decizia  nr…..27.02.2020 si în temeiul art. 107 alin. 3 și 5 din Legea 263/2010, va dispune obligarea paratei să emită o nouă decizie, prin care să stabileasca pensia cuvenită reclamantului retroactiv, începând cu data de 10.03.2020, cu luarea in considerare a veniturile suplimentare atestate de adeverinta nr…../20.05.2019 emisa de SC …SA.

Va respinge ca neintemeiata cererea de valorificare a adeverintei nr…../07.11.2018, emisa de Turbomecanica SA, avand in vedere ca mentiunea privind plata CAS este una generica, neprecizandu-se expres ca s-a platit CAS pentru toate veniturile atestate in adeverinta.

In baza art.453 alin.2 C.pr.civ., va obliga parata sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata in cuantum de 1000 lei, reprezentand onorariu de avocat partial, avand in vedere admiterea in parte a actiunii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Admite in parte cererea formulată de reclamantul …., cu domiciliul procesual ales la CI Palade Bogdan, cu sediul în București, str. Ițcani, nr.20, et. 1, ap., 4, sector 2, în contradictoriu cu pârâta CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în cu sediul în București, Calea Vitan, nr. 6, sector 3.

Anulează decizia nr…../27.02.2020.

Obligă pârâta la emiterea unei decizii de stabilire a drepturilor de pensie anticipate partiale, începând cu data de 10.03.2020, prin care să valorifice veniturile suplimentare atestate de adeverinta nr…./20.05.2019 emisa de SC ….SA.

Respinge in rest cererea ca neintemeiata.

Obliga parata sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata in cuantum de 1000 lei, reprezentand onorariu de avocat partial.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate