You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Iesirea din indiviziune dupa succesiune

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Sentinta civila nr....

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, avand in vedere obiectul dosarului: iesirea din indiviziune dupa succesiune, instanța reține următoarele:

In fapt, în urma dezbaterii succesiunii defunctei ...., decedată la data de ....2022, cu ultimul domiciliu în București, ........., a fost întocmit certificatul de moștenitor nr. .........emis de S.P.N. .......... prin care s-a constatat că de pe urma acesteia au rămas în calitate de moștenitori reclamantul-pârât în calitate de fiu și pârâta-reclamantă, în calitate de fiică, cărora le-a revenit fiecăruia cota parte de 1/2 din masa succesorală.

De pe urma defunctei ...... a rămas, cu titlul de bun imobil, apartamentul nr. ........din Bucuresti -  compus din trei camere și dependințe (vestibul, cămară, bucătărie, culoar, debara, baie, balcon, logie), având suprafața utilâ de 58,91 mp împreună cu o cotă-parte indiviză de 0,61% din părțile și dependințele comune ale imobilului bloc, care prin natura și destinația lor sunt în coproprietatea perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de folosință asupra terenului aferent apartamentului, în suprafață de 9,15 mp (respectiv cota indiviză de 0,61 %) indiviz din întreg terenul pe care este construit blocul, imobil înscris în Cartea funciară nr. ......... București.

În consecință, instanța reține că, în urma decesului defunctei ........., imobilul apartament este deținut de reclamantul-pârât și de pârâta-reclamantă în cotă de 1/2 fiecare.

Conform art. 1143 C.civ., (l) Nimeni nu poate fi obligat a ramane în indiviziune. Moștenitorul poate cere oricând ieșirea din indiviziune, chiar și atunci când există conventii sau clauze testamentare care prevăd altfel.

(2) Dispozitiile art. 669-686 se aplică și partajului succesoral în măsura în care nu sunt incompatibile cu acesta.

Raportat la cererea reclamantului-pârât dc vânzarc a bunului, sc va rcține că potrivit art. 991 C.pr.civ., (1) În cazul în care niciunul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului ori, deși acesta a fost atribuit provizoriu, nu s-au consemnat, în termenul stabilit, sumele cuvenite celorlalți coproprietari, instanta, prin încheiere, va dispune vânzarea bunului, stabilind totodată dacă vânzarea se va face de către părți prin bună Învoială ori de către executorul judecătoresc. (2) Dacă părțile sunt de acord ca vânzarea să se facă prin bună învoială, instanța va stabili și termenul la care aceasta va fi efectuată. Termenul nu poate fi mai mare de 3 luni, în afară de cazul În care pătți/e sunt de acord cu majorarea lui. (3) În cazul În care vreuna dintre părți nu a fost de acord cu vânzarea prin bună Învoială sau dacă această vânzare nu s-a realizat În termenul stabilit potrivit alin. (2), instanța, prin Încheiere dată cu citarea părților, va dispune ca vânzarea să fie efectuată de executorul judecătoresc. (4) Încheierile prevăzute În prezentul aflico/ pot fi atacate separat numai cu apel, în termen de 15 zile de la pronunțare. Dacă nu au fost astfel atacate, aceste încheieri nu mai pot fi supuse apelului odată cu hotărârea asupra fondului procesului.

Or, în cauză nu sunt este incidentă niciuna dintre situațiile premisă prevăzute de art. 991 alin. 1 C.pr.civ. pentru a se dispune vânzarea bunului, în contextul în care pârâta-reclamantă a solicitat atribuirea bunului. Totodată, dispozițiile legale nu condiționează posibilitatea părții de a solicita atribuirea unui bun de situația materială a părții respective.

Așadar, ținând cont de faptul că părțile dețin cote egale din bun, precum și că doar pârâtareclamantă a solicitat atribuirea apartamentului, instanța va dispune ieșirea din indiviziune asupra imobilului constând în apartamentul nr. ..din Bucuresti compus din trei camere și dependințe (vestibul, cămară, bucătărie, culoar, debara, baie, balcon, logie), având suprafața utilă de 58,91 mp împreună cu o cotă-parte indiviză de 0,61 % din părțile și dependințele comune ale imobilului bloc, care prin natura și destinația lor sunt în coproprietatea perpetuă și forțată a tuturor proprietarilor, precum și dreptul de folosință asupra terenului aferent apartamentului, în suprafață de 9,15 mp (respectiv cota indiviză de 0,61 %) indiviz din întreg terenul pe care este construit blocul, imobil înscris în Cartea funciară nr. ........ București ........ și va proceda la atribuirea acestuia în natură către pârâta-reclamantă, urmând ca aceasta să fie obligată la plata unei sulte către reclamantul-pârât.

In ceea ce privește cuantumul sultei la care va fi obligată pârâta-reclamantă, instanța reține că prin raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expertul tehnic......., apartamentul nr. din București, ........... are o valoare de 76000 euro, astfel încât cota ce a aparținut pârâtului-reclamant are valoarea de 38000 euro.

In consecință, instanța va obliga pârâta-reclamantă sa plătească reclamantului-pârât sultă în sumă de 38000 euro, la cursul BNR din data plății.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte cererea principală formulată de reclamantul-pârât .............

Admite în parte cererea reconvențională formulată de pârâta-reclamantă ..........

Dispune ieșirea din indiviziune asupra imobilului constând în apartamentul nr. .........

Atribuie pârâtei-reclamante în deplină proprietate si posesie apartamentul nr. ........

Obliga pârâta-reclamantă să plătească reclamantului-pârât sultă în sumă de 38000 euro, la cursul BNR din data plății.

Obligă reclamantul-pârât să plătească pârâtei-reclamante suma de 947,71 euro, la cursul BNR din data plății, reprezentând contravaloare lipsă de folosință (parțial ianuarie 2023 - 12.05.2023).

Compensează în parte creanțele reciproce ale părților și obligă pârâta-reclamantă la plata către reclamantul-pârât a diferenței de 37052,29 euro, la cursul BNR din data plății, cu titlul de sultă.

Stabilește în favoarea pârâtei-reclamante un termen de 5 luni pentru executarea obligației de plată a sultei în cuantum de 37052,29 euro, termen calculat de la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Obligă pârâta-reclamantă la plata către reclamantul-pârât a sumei de 9694,5 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.

Obligă reclamantul-pârât la plata către pârâta-reclamantă a sumei de 464 lei lei cu titlul de cheltuieli de judecată.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate