You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Prelungire valabilitate permis arma

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Prelungire valabilitate permis arma

Tribunalul Arges

SENTINȚA CIVILĂ Nr….

Ședința publică de la 08 Octombrie 2020 Completul constituit din:

I .Prin cererea formulata la data de 22.11.2019 (data plicului) si inregistrata pe rolul Tribunalului Arges sub nr…../109/2019 reclamantul …..domiciliat în Pitești, …… jud. Argeș în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ARGEȘ – SERVICIUL DE ARME, EXPLOZIVI Șl SUBSTANȚE PERICULOASE, cu sediul în Pitești,…. jud. Argeș, a solicitat anularea in tot a Dispoziției de anulare a dreptului de deținere, port si folosire a armelor letale nr…../21.09.2019, precum si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

2.In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca este posesor al permisului de port arma tip B serie B nr. …. eliberat la data de 24.10.2011 de către IPJ Olt – S.A.E.S.P., conform art. 25 alin 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munițiilor precum si armei de vânătoare marca If 58, seria B …., calibru 16 mm.

3.Intrucât la data de 22.11.2014 a luat parte la o altercație ce a avut loc pe Fondul de Vânătoare …. din cadrul AJFPS Pitești si suspectat de săvârșirea infracțiunii de vânătoare fara autorizație, fapta prev. si ped. de art. 42 alin (l) din Legea nr. 407/2016, organele de cercetare penala au dispus confiscarea permisului de vânătoare, a armei si a muniției deținute.

4.Din întregul material probator nu s-a putut stabili vinovăția reclamantului, astfel ca prin Rechizitoriul din data de …. efectuat in cadrul dosarului nr…../P/2018, Dl. …. – procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt a dispus, printre altele, clasarea cauzei cu privire la săvârșirea infracțiunii de vânătoare fara autorizație, fapta prev. si ped. de art. 42 alin (l) din Legea nr. 407/2016, dispunând totodată si restituirea permiselor de vânătoare, a armelor si muniției aferente ridicate de către organele de cercetare penala.

5.Ulterior, prin Adresa nr…..din data de 21.09.2019 (precizeaza faptul ca in Dispoziția nr…. se menționează in mod eronat faptul ca aceasta a fost emisa la data de 21.09.2018 in loc de 21.09.2019) i-a fost adus Ia cunoștința faptul ca s-a dispus măsura anularii a dreptului de deținere, port si folosire a armei de vânătoare marca ….calibru 16 mm, intrucat „ nu v-ati prezentat in termen de 5 ani de la data eliberării permisului de port arma sau dupa caz de la data ultimei prelungiri, in vederea solicitării prelungirii valabilitătii acestuia”, conform art. 25 alin. 2 din Legea nr. 295/2004.

6.Mentioneaza reclamantul ca a fost in imposibilitate de a se prezenta in vederea solicitării prelungirii permisului de vânătoare pentru ca permisul de vânătoare, arma si muniția deținuta de acesta au fost reținute de către organele de cercetare penala din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, asa cum a aratat anterior. Asa cum se menționează si in textul de lege, reclamantul avea obligația de a se prezenta inclusiv cu armele înscrise in permis, cu inspecția tehnica periodica efectuata si cu documentele corespunzătoare insa acestea nu erau in posesia lui in aceasta perioada intrucat i-au fost reținute de organele de cercetare penala.

7.In aceste conditii, dispozitia contestata este eronat emisa.

8.In plus, considera reclamantul ca de la data confiscării acestora si pana la data emiterii Rechizitoriului, respectiv …., efectuat in cadrul dosarului nr…. de Dl. …. – procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt care a dispus, printre altele, clasarea cauzei si restituirea permisului de vânătoare, a armei si a muniției aferente, au fost incidente dispozițiile art. 28 alin 2 din Legea 295/2004.

9.In drept, s-au invocat disp.art. 29 alin. 3, art. 46 alin. 3, art 59 alin 3 si 4 din Legea nr. 295/2004.

10.Legal citat, paratul a formulat intampinare (f.31) solicitand respingerea actiunii, motivat de faptul ca reclamantul nu face dovada depunerii cererii de prelungire a valabilității permisului de armă, ocazie cu care avea posibilitatea de a indica situația acestora.

I I.S-a administrat proba cu înscrisuri.

12.Analizând actele și lucrările cauzei, Tribunalul va reține următoarele :

13.Reclamantul a aratat ca este posesor al permisului de port arma tip B serie B nr.

…. eliberat la data de 24.10.2011 de către IPJ Olt – S.A.E.S.P., conform art. 25 alin 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munițiilor precum si armei de vânătoare marca ….. calibru 16 mm.

14.Prin Adresa nr….. din data de 21.09.2018 (f.6), comunicată reclamantului la data de 24.09.2019 i-a fost adus la cunoștința faptul ca s-a dispus măsura anularii a dreptului de deținere, port si folosire a armei de vânătoare marca …., calibru 16 mm, prin Dispoziția nr…..întrucât nu s-a prezentat in termen de 5 ani de la data eliberării permisului de port arma sau dupa caz de la data ultimei prelungiri, in vederea solicitării prelungirii valabilității acestuia, conform art. 25 alin. 2 din Legea nr. 295/2004.

15.Prin întâmpinare se precizează că permisul de armă precum și arma de vânătoare aparținând reclamantului au fost ridicate de la acesta la data de 11.12.2014 ca urmare a sesizării penale obiect al dos. nr…./P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina.

16.De asemenea, din rechizitoriul din data de 29.05.2019 întocmit în dosarul nr…./P/2018 (f. 1 0) rezultă faptul că reclamantului i-a fost dispusă restituirea armei în cauză.

17.Potrivit art. 25 alin. l, 2 și 3 din Lg. nr. 295/2004 : „

Art. 25 – Valabilitatea permisului de armă

(l) Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri, exceptând perioada de suspendare.

(2) În vederea prelungirii valabilitătii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (I) la structura de politie competentă în a cărei rază de competentă teritorială își are domiciliul sau reședinta cu armele înscrise în permis, precum și cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Valabilitatea permisului de armă se prelungește de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplinește condifiile prevăzute la art. 14 alin. (l) lit. c)

18.Sunt de remarcat două aspecte și anume faptul că este necesară prezența titularului cu armele înscrise în permis și că începând cu 6 luni înainte de expirarea valabilității permisului de armă este obligatorie notificarea titularului la adresa din permisul de armă, dar nu luai târziu de 30 de zile înainte de data expirării valabilității permisului de armă.

19. Tribunalul va reține pe de o parte, că reclamantul era în imposibilitate de a se prezenta cu arma respectivă, aceasta fiind ridicată de organele de cercetare penală iar pe de altă parte, că nu s-a făcut dovada notificării acestuia.

20.Mai mult, sunt aplicabile și dispozițiile legale referitoare la perioada de suspendare a dreptului de detinere a armei (art. 28 alin.2 lit.a coroborat cu art. 14 alin.l lit d din acelasi act normativ) care prelungește valabilitatea permisului de armă.

21.Pentru cele ce preced, Tribunalul, în baza art. 1, 8, 18 din Lg. nr. 554/2004 coroborat cu dispozițiile legale mai sus menționate, va admite acțiunea si va anula Dispozitia nr…./21 09 2018. În baza art. 451 NCPC, Tribunalul va obliga pârâtul la plata către reclamant a sumei de 2250 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE :

Admite acțiunea formulata de reclamantul …. domiciliat în Pitești,…. jud. Argeș, cu domiciliul procesual ales la CI BOGDAN PALADE, cu sediul în București, str. Ițcani, nr. 20, et. l, ap. 4, Sector 2 in contradictoriu cu pe pârâtul INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ARGEȘ – SERVICIUL DE ARME, EXPLOZIVI Șl SUBSTANȚE PERICULOASE, cu sediul în Pitești, str. Victoriei, nr.45-60, jud. Argeș.

Anulează Dispozitia nr….

Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 2250 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Recursul se depune la Tribunalul Argeș.

Pronunțată, azi, 08 10 2020

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate