You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Procese castigate cu Anaf in anul 2020

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Procese castigate cu Anaf – practica judecatoreasca:

JUDECĂTORIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

SECȚIA CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ nr….

Ședința publică din data de 11.08.2020 Instanța constituită din:

PREȘEDINTE….

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, reține următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 2 București, la data de 04.11.2019, sub dosarul nr. …, contestație la executare, întoarcere executare privind pe contestatoarea ….în contradictoriu cu intimatele DGRFP BUCUREȘTI – ADMINISTRAȚIA SECTOR 2 A FINANȚELOR PUBLICE și DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2, a solicitat instanței de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună anularea Adresei de infiintare a popririi asupra sumelor datorate de către Ministerul Afacerilor Externe înregistrata la D.P.B.C.S. cu nr. ….in baza titlurilor executorii …. 06.07.2016 si …./05.10.2016, in principal ca fiind prescrisa, iar in subsidiar ca nelegala si neîntemeiata; anularea tuturor actelor si a formelor de executare silita pornite in dosarul de executare silita nr….din data de 10.09.2019, in baza titlurilor executorii …. 06.07.2016 si ….05.10.2016, deschis de Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice; întoarcerea executării silite pentru sumele ce i-au fost executate silit prin poprire in dosarul de executare silita nr. …. din data de 10.09.2019 deschis de Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice; obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauză.

În motivarea în fapt a cererii, contestatoarea a precizat că la data de 23 Octombrie 2019, astfel cum rezulta din documentele atașate, a fost instiintat pe mail de către  ….intrucat s-a dispus înființarea unei popriri asupra sumelor datorate de către Ministerul Afacerilor Externe.

Din Adresa recepționată la aceeași data, a observat faptul ca se solicita înființarea unei popriri in cuantuîți de 1/3 din venitul lunar net realizat in valuta, pana la recuperarea sumei restante de 500 de lei in baza titlurilor executorii ….  si …., obiectul dosarului execuțional nr. …. din data de 10.09.2019 deschis de Administratia Sector 2 a Finanțelor Publice.

Mai mult, din categoria „Denumirea obligației fiscale/bugetare” se precizează faptul ca aceste sułne ar ti datorate in baza unor amenzi neplatite despre care nu are cunoștința.

A precizat ea ultimele amenzi primite in baza unor procese verbale au o vechime de peste S ani de zile, fapt pentru care a considerat ca aceste sume sunt nedatorate organului fiscal.

A susținut că aceste creanțe solicitate în cadrul dosarului de executare silită nr…. din 10.09.2019 sunt prescrise.

Potrivit art. 22 din Codul de procedură fiscală:

» Art. 22: Stingerea creanțelor fiscale

Creanțele fiscale se sting prin plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripție, dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de lege.” iar potrivit art. Capitolului VII art. 215 – art. 219 din același act normativ, ce reglementează prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere restituirea:

„ Art. 225; începerea termenului de prescripție

(l) Dreptul organului de executare silită de a cere executarea silită a creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept.

(2) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (l) se aplică și creanțelor provenind din amenzi contravenționale.

Având in vedere faptul ca ultimele amenzi primite in baza unor procese verbale au o vechime de peste 5 ani de zile, aceste sume solicitate de organul fiscal sunt prescrise.

Pentru a stabili in concret termenul prescripției a solicitat in mod expres acele procese verbale prin care s-a constatat contravenția, insa organele abilitate au refuzat emiterea.

Mai mult, in prezenta cauză nu au existat motive de întrerupere sau de suspendare a termenului de prescripție, precum cele prevăzute în art. 216-217 din Codul de procedură fiscală:

» Art. 216: Suspendarea termenului de prescripție

Termenul de prescripție prevăzut la art. 215 se suspendă:

  1. în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripție a dreptului la acțiune;
  2. în cazurile și în condițiile în care suspendarea executării este prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanța judecătorească sau de alt organ competent, potrivit legii;
  3. pe perioada valabilității înlesnirii acordate potrivit legii;
  4. cât timp debitorul își sustrage veniturile și bunurile de la executarea silită;
  5. în alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 217: întreruperea termenului de prescripție

(1) Termenul de prescripție prevăzut la art. 215 se întrerupe:

Prin Decizia nr. 1()/2013 pronunțata de ICCJ, s-a stabilit ca modalitatea de comunicare a procesului verbal de contravenției si a înstiintarii de plata, prin afișare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiara conłunicării prin posta, cu aviz de prinłire.

Având in vedetî’ ea executarea silita contestata a începută dupa publicarea in Monitorul Otieial a deciziei pronunțate in soluționarea Recursului in interesul legii, dezlegatî•a data de Înalta Curte de Casație si Justiție problemei de drept privind interpretarea dispozițiilor an. 27 din O.G. este obligatorie, conlîorłn art. 517 alin 4 Cod proc. Civ

A arătat că intinłata nu a etcetuat nicio cołnunicare prin posta, cu aviz de primire a proceselor verbale de contravenție puse in executare silita, astfel incat o eventuala procedura de atiyre a acestora este nelegala, contravenind caracterului subsidiar al acestei modalități de cotnunicare.

Axând in vedere ea procesele verbale de contravenție nu au fost inmanate sau cotnunieate in mod legal, aceste nu reprezintă titluri executorii conform art. 37 din O.G. 2/2001, intrucat nu a expirat terłnenul prevăzut de art. 31 din același act normativ, in care se putea face plângere contravenționala.

Totodată, având in vedere ca procesele verbale nu au fost comunicate niciodată legal in termenul prevăzut de art. 26 alin. 3 din O.G. 2/2001, au devenit incidente prevederile art. 14 din aceeași lege, intervenind prescripția executării sancțiunii contravenționale.

Potrivit art. 723 CPC, în toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia, iar cheltuielile de executare rămân în sarcina creditorului.

Astfel, în situația în care instanța va constata nelegalitatea executării silite începute, pentru unul dintre motivele invocate în contestația la executare, a apreciat ca fiind oportună cererea de a i se restitui sumele de bani ce au fost reținute în dosarul de executare nr. nr.

4052289 din data de 10.09.2019 deschis de Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice.

În drept, au fost invocate dispozițiile Codul de procedură fiscală.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 40 lei.

Prin întâmpinarea formulată, intimata Direcția Venituri Buget Local Sector 2 a solicitat respingerea cererii, ca fiind neîntemeiată și a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive.

În motivarea întâmpinării, intimata a arătat referitor la excepția lipsei calității procesuale pasive cu privire la cererea introductivă de instanță, că actul de executare silită — adresa de înființare a poprii asupra sumelor datorate către Ministerul Afacerilor Externe înregistrată la DPBCS cu nr.nr…16.09.2019 a fost emisă de către ANAF — DGRFP București — Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice și nu de către DV BL S2.

A precizat că DVBL S2 este un serviciu public de interes local cu rol de stabilii, constata, controla, urmării și încasa impozite, taxe locale și alte venituri ale bugetelor locale, nefiind emitentul adresei de înființare poprire contestată de către reclamanta …

În acest context, a susținut că, potrivit H.G. nr. 34/2009, Ministerul Finanțelor Publice se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.

Administrarea creanțelor fiscale datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetului asigurărilor pentru șomaj se realizează prin organul fiscal central, cu excepția cazului când prin lege se prevede altfel. (art. 29 din Codul de procedură fiscală)

Administrarea creanțelor fiscale datorate bugetului local, inclusiv a impozitului pe profit care se face venit la bugetul local, potrivit Codului fiscal, se realizează prin organul fiscal local, cu excepția cazului când prin lege se prevede altfel. (art. 37 din Codul de procedură tiseală)

DVBL Sector 2 a fost înființată prin H.C.L. nr. 31/12.03.2001 care funcționează ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică și are rolul de a exercita atribuțiile privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetelor locale.

Pe cale de consecință, a solicitat admiterea excepției lipsei calității procesuale pasive a DVBL S2 eu privire la cererea introductivă de instanță.

Pe fondul cauzei, a învederat că cererea introductivă de instanță este neîntemeiată, subzistând argumentele menționate mai sus, iar cu privire la cheltuielile de judecată a solicitat respingerea, nefiind în culpă procesuală dat fiind faptul că aceasta nu este emitentul actului de executare silită contestat de reclamantă și implicit neavând calitate procesuală pasivă în cauza de față.

În drept, au fost invocate prevederile Legii 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Intimata DGRFP BUCUREȘTI – ADMINISTRAȚIA SECTOR 2 A FINANȚELOR PUBLICE nu a depus la dosar întâmpinare.

Instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri.

Analizând materialul probator administrat în cauză, prin prisma excepției lipsei calității procesuale pasive a intimatei DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 unită cu fondul cauzei instanța reține’următoarele

Calitatea procesuală presupune identitatea între părțile raportului juridic substanțial și persoanele care stau în judecată, între reclamant și subiectul activ al raportului juridic litigios, respectiv între pârât și subiectul pasiv al aceluiași raport, identitate care se rezumă doar la o aparență, întrucât existența sau inexistența drepturilor pretinse constituie o chestiune de fond.

În cauză, actele de executare silită supuse controlului instanței au fost emise de intimata DGRFP BUCUREȘTI – ADMINISTRAȚIA SECTOR 2 A FINANȚELOR PUBLICE, între intimata DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 și contestatoare neexistând nici un raport juridic, de natură să justifice legitimarea procesuală a intimatei.

În consecință instanța, pentru considerentele expuse va admite excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2.

Pe fondul cauzei, instanța reține că la data de 10.09.2019, intimata DGRFP BUCUREȘTI – ADMINISTRAȚIA SECTOR 2 A FINANȚELOR PUBLICE a emis adresa de înființare a popririi nr…..10.09.2019 împotriva debitoarei contestatoare pentru suma de 500 lei, reprezentând venituri din amenzi.

În cuprinsul adresei de înființare a popririi se menționează titlurile executorii nr…../06.07.2016 și …./05.10.2016 și deși i-au fost solicitate intimata nu le-a atașat la dosar .

Contestatoarei i-a fost reținută prin poprire suma de 106 Euro așa cum rezultă din înscrisurile depuse la 1134,40.

În drept, potrivit art. 260 C.pr.fiscnlă (1) Persoanele interesate pot face contestație împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare silită, precum și în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condițiile legii.

(2) Dispozițiile privind suspendarea provizorie a executării silite prevăzute de Codul de procedură civilă, republicat, nu sunt aplicabile.

Contestația poate fi făcută și împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanță judecătorească sau de alt organ jurisdicțional și dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.

(4) Contestația se introduce la instanța judecătorească competentă și se judecă în procedură de urgență.

Conform art. 48.alin. (2) din C.proc.fisc., „actul administrativ fiscal care nu a fost comunicat potrivit art. 47 nu este opozabil contribuabilului/plătitorului și nu produce niciun efect juridic. ”

În prezenta cauză, intimata nu făcut dovada comunicării titlurilor executorii către contestatoare, acestea nefiindu-i opozabile și neproducând nici un efect juridic, procedura de executare fiind lovită de nulitate.

În privința prescripției dreptului de a cere executarea silită, instanța reține următoarele :

Conform art. 215 Cod de Procedura Fiscala : Dreptul organului de executare silita de a cere executarea silita a creanțelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de •()1. ianuarie a anului următor celui in care a luat naștere acest drept. Termenul de prescripție prevăzut la alin (l) se aplica si creanțelor provenind din amenzi contravenționale”.

Potrivit art. 217 c.pr.fiscală :termenul de prescripție prevăzut la art. 215 se întrerupe:

  1. în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripție a dreptului la acțiune;
  2. pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligației prevăzute în titlul executoriu ori a recunoașterii în orice alt mod a datoriei;
  3. pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de executare silită;
  4. la data comunicării procesului-verbal de insolvabilitate fără bunuri și venituri urmăribile;
  5. în alte cazuri prevăzute de lege.

În speță, din analiza somației rezultă că debitul supus executării silite este în sumă de 500 lei reprezentând venituri din amenzi, fără însă să fie identificate titlurile în baza cărora au fost aplicate acestea.

În acest context, instanța nu a reținut susținerea contestatoarei în sensul că „ ultimele amenzi primite în baza unor procese verbale au o vechime de peste 5 ani de zile „ în lipsa unor procese verbale concret identificate neputându-se stabili pe de o parte, că executarea silită are la bază procese verbale de contravenție, iar pe de altă parte că sunt supuse executării procesele verbale la care aceasta se referă.

Astfel, din modul în care au fost determinate elementele somației intimata a pus instanța de executare în imposibilitate de a analiza incidența instituției prescripției extinctive și a cazurilor de întrerupere, nefiind indicat în mod concret izvorul creanței, ceea ce este de natură să vatăme drepturile contestatoarei.

In consecință instanța, pentru considerentele expuse va admite excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 și va contestația la executare formulată împotriva acestei intimate pentru lipsa calității procesuale pasive.

Pe fondul cauzei, va admite contestația Ia executare și va dispune anularea executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr….privind pe contestatoarea ….

Având în vedere anularea actelor de executare precum și disp. art. 262 alin.4 C.pr.fiscală conform căruia : În cazul anulării actului de executare contestat sau al încetării executării înseși și al anulării titlului executoriu, instanța poate dispune prin aceeași hotărâre să i se restituie celui îndreptățit suma ce i se cuvine din valorificarea bunurilor ori din reținerile prin poprire, va dispune întoarcerea executării silite și va obliga intimata ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE SECTOR 2 la plata sumei de 106 Euro echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății către contestatoare, sumă reținută prin poprire.

În temeiul disp. art. 45 lit. f din OUG 80/2013, la rămânerea definitivă a hotărârii va restitui contestatoarei Coseru Claudia taxa judiciară de timbru de 40 lei achitată prin chitanța seria…

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 cu sediul în București, B-dul Gării Obor nr. 10, sector 2.

Respinge contestația la executare formulată împotriva acestei intimate pentru lipsa calității procesuale pasive.

Admite contestația la executare formulată de contestatoarea …. cu domiciliul ales la CI Bogdan Palade în București, str. Itcani nr.20, et.l, ap.4, sector 2 în contradictoriu cu intimata DGRFP BUCUREȘTI – ADMINISTRAȚIA SECTOR 2 A FINANȚELOR PUBLICE cu sediul ales în București, str. Speranței nr.40, sector 2.

Dispune anularea executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr….. privind pe contestatoarea ….

Dispune întoarcerea executării silite și obligă intimata ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE SECTOR 2 la plata sumei de 106 Euro echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății către contestatoare.

În temeiul disp. art. 45 lit. f din OUG 80/2013, la rămânerea definitivă a hotărârii

Restituite contestatoarei Coseru Claudia taxa judiciară de timbru de 40 lei achitată prin chitanța seria …Executorie.

Cu apel in 10 zile de la comunicare

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate