You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

refuz racordare apa/canalizare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Mai jos regasiti o hotarare definitiva pronuntata in anul 2024 prin care instanta a suplinit in mod definitiv acordul proprietarului in vederea racordarii vecinului la utilitati ( apa si canalizare)

Tribunalul Ilfov

Decizia nr... 2024

Analizând cererea de apel, prin prisma motivelor invocate, pe baza probatoriului administrat și a dispozitiilor legale aplicabile, tribunalul reține următoarele:

Cu caracter prealabil, Tribunalul precizează că, în verificarea legalității sentinței civile atacate, se analizează criticile exprese și implicite ale apelantului, avându-se în vedere dispozițiile art. 470 și art. 478 alin. 2 C.proc.civ., care recunosc părților dreptul de a folosi în apel, atât motivele invocate în fața primei instanțe, cât și motivele noi expuse în cuprinsul cererii de apel.

Astfel, tribunalul reține că apelantul a criticat soluția instanței de fond, arătând că in mod greșit a respins cererea reconvențională pentru suma de 48.091 lei reprezentând despăgubiri pentru permiterea accesului intimatului-reclamant pe terenul său în vederea racordării imobilului situat in str. ...... jud. Ilfov la utilitățile publice, precum și a cheltuielilor de judecată.

Tribunalul reține că prejudiciul, ca element al răspunderii civile, constă în rezultatul, cfcctul negativ suferit de o anumita persoană ca urmare a faptei săvârșite de o altă persoană, iar acesta trebuie să fie cert și să nu fi fost reparat încă. Caracterul cert al prejudiciului presupunc că acesta este sigur, atât în privința existenței, cât și în privința posibilității de evaluare.

Or sub acest aspect, apelantul invocă un prejudiciu de 48.091 lei fără a proba un efect negativ asupra patrimoniului său, suferit ca urmare a accesului temporar al reclamantului pe terenul său și fără a indica în concret modul de calcul al acestuia, pentru a se reține caracerul proporțional al sumei cerute.

Dimpotrivă, în precizările care se regăsesc la fila 15 la dosarul Judecătoriei Buftea, acesta estimează prejudiciul ca fiind valoarea cotei-părți a terenului folosit, care este inechitabil raportat la operațiunea autorizată, respectiv folosința temporară a terenului pe o perioadă scurtă și nu vânzare.

Mai mult, așa cum în mod corect instanța de fond a sesizat, destinația terenului care se dorește a fi folosit este chiar aceea de drum de acces, prin urmare nu există indicii că folosirea terenului de către intimat ar schimba temporar destinația acestuia, cu consecința împiedicării culegerii de către apelant a unor fructe civile de care în mod normal beneficia.

Drept urmare, în acord cu prima instanță, apelantul nu a probat suferirea unui prejudiciu prin cedarea folosinței temporare a terenului, care excede inconveniente mai mari decât cele normale în relațiile de vecinătate și care să se cuvină a fi acoperit de intimat.

În ceea ce privește obligarea la plata cheltuielilor de judecată, potrivit art. 454 C.pr.civ., pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, pretențiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu excepția cazului în care, prealabil pornirii procesului, a fost pus în întârziere de către reclamant sau se afla de drept în întârziere. Dispozițiile art. 1.522 alin. (5) din Codul civil rămân aplicabile.

Conform art. 1522 Cod civ., (l) Debitorul poate fi pus în întârziere fie printr-o notificare scrisă prin care creditorul îi solicită executarea obligației, fie prin cererea de chemare în judecată.

Sub acest aspect, tribunalul observă că apelantul a fost pus în întârziere de intimatulreclamant încă din data de 22.09.2020, prin notificarea transmisă acestuia cu confirmare de primire (f. 8; f. 15 dos. JS2). Drept urmare, la momentul introducerii cererii de chemare în judecată, apelantul-pârât fusese pus în întârziere de către reclamant, cu consecința inaplicabilității dispozițiilor art. 454 C.pr.civ. privind scutirea de la plata cheltuielilor de judecată.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, Tribunalul, în temeiul art. 480 alin. (l) C.pr.civ., va respinge apelul, ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DECIDE:

Respinge apelul formulat

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate