You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Recuperare avans nunta

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Se poate recupera avansul dat pentru o nunta ce trebuia sa fie organizata in starea de alerta?

Raspunsul il regasiti mai jos intr-o hotarare judecatoreasca pronuntata recent, insa, nu este definitiva:

Practica judecatoreasca art. 1557  Cod civil

Judecatoria Sector ....

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

În fapt, între reclamanți, în calitate de organizatori și pârâtă, în calitate de prestator, a fost încheiat contractul de prestări servicii nr..../...02.2020, având ca obiect organizarea evenimentului constând în petrecerea de nuntă a reclamanților, în locația pârâtei și cu serviciile oferite de aceasta, în schimbul plății unui preț de către organizatori.

Potrivit contractului, petrecerea urma să aibă loc în data de 19.07.2020, între orele 17:00-06:00, în sala ... (+1- terasa acoperită/exterioară), situată în ...... București, pentru un număr stabilit inițial de 100 de persoane invitate, rămânând ca numărul final de persoane să fie confirmat în scris de organizatori cu minim 10 zile, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înainte de ziua evenimentului, sub sancțiunea inopozabilității.

În ceea ce privește plata prețului, conform art.6 din contract, părțile au convenit ca organizatorii să plătească, în termen de 3 zile de la semnarea contractului, un avans de 30%, moment de la care rezervarea locației pentru eveniment urma a deveni fermă, fără a mai putea fi rezervată pentru un alt eveniment. Pentru plata diferenței de preț, s-a stabilit ca 40% din valoarea contractului să fie achitată cu 60 zile înainte de a avea loc evenimentul, iar restul de 30% plus suplimentările ulterioare, să fie achitate la finalul evenimentului, anume pe data de 20.07.2020. S-a mai convenit și ca plata prețului să se realizeze în lei, la cursul BNR din data facturării.

În continuare, la art.6.5 și art.6.6 din contract, părțile au prevăzut că organizatorii au dreptul să solicite anularea contractului, cu condiția ca, în cazul în care această anulare ar interveni cu mai puțin de 180 zile înaintea evenimentului, să piardă toate sumele achitate până la acel moment cu titlu de daune interese, în favoarea prestatorului.

Intre obligațiile organizatorilor, s-a mai prevăzut și aceea că aceștia își asumă ca, pe toată durata evenimentului, să nu solicite sau să permită depășirea nivelului maxim de zgomot admis de lege, de 80 decibeli (art. 7.2.6 din contract).

Conform art. 12.I din contract, nici una dintre părți nu poate fi ținută răspunzătoare pentru îndeplinirea cu întârziere sau necorespunzătoare, parțială sau totală, a obligațiilor ce-i revin, dacă această îndeplinire întârziată sau necorespunzătoare a fost cauzată de un eveniment de forță majoră sau asimilat forței majore.

Potrivit anexei nr. 1 la contract, prețul contractului a fost stabilit la valoarea de 10.850 euro (TVA inclus), însemnând o valoare de 108,50 euro (TVA inclus)/persoană.

Reclamanții au achitat avansul contractual de 30% din preț, în valoare de 15.555,32 lei, stabilit conform facturii seria și nr..... din data de 20.02.2020, emisă de pârâtă (f.33), împrejurare necontestată de părți.

Ulterior încheierii contractului, ca urmare a intervenirii pandemiei cauzată de virusul SARS-Cov-2, pe teritoriul țării a fost declarată stare de urgență, în perioada 16.03.2020-14.05.2020, conform Decretelor Președintelui României nr. 195/2020, respectiv nr.240/2020. În continuare, starea de urgență a fost înlocuită cu starea de alertă, conform Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe parcursul acesteia fiind luate diverse măsuri restrictive în ceea ce privește organizarea unui eveniment precum cel dorit de reclamanți.

Conform HG nr.553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu data de 17.07.2020, s-a prelungit cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, instituită prin HG nr. 394/2020, luându-se totodată o serie de măsuri pentru diminuarea impactului de risc. Potrivit art. 1, pct. 10 și 11 din Anexa nr.3 la HG nr.553/2020, s-a stabilit că se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică, precum și participarea la evenimente private în spații deschise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 50 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică.

Ca atare, la data evenimentului stabilită în contractul încheiat între părți, petrecerea de nuntă a reclamanților nu putea fi organizată, în mod legal, decât cu un număr de maxim 20 persoane în interiorul restaurantului și cu un număr de maxim 50 de persoane în exterior.

Conform declarației martorului ...., coroborată cu cele rezultate din corespondența electronică purtată între părți (f. 12-17, 72), instanța reține că, ulterior încheierii contractului și anterior datei evenimentului, în contextul pandemic existent, între părți au existat discuții în legătură cu organizarea evenimentului convenit, inclusiv cu privire la schimbarea datei acestuia. Astfel, așa cum rezultă din cuprinsul email-ului comunicat de reclamant reprezentantului pârâtei la data de 08.07.2020, confirmat de declarația martorei audiată în cauză, rezultă că părțile contractante au convenit amânarea evenimentului programat pentru data de 19.07.2020, la o dată ulterioară, fie în ziua de 16.08.2020, fie în ziua de 27.09.2020.

Ulterior, la data de 18.07.2020, reclamantul a comunicat pârâtei un email, prin care a învederat că, în contextul adoptării HG nr.553/2020, organizarea evenimentului în condițiile stipulate în contract nu este posibilă pentru data de 16.08.2020. Totodată, reclamantul i-a comunicat pârâtei că atât el, cât și reclamanta, nu agreează data de 27.09.2020 pentru organizarea evenimentului, întrucât nu a fost posibilă gestionarea situației cu furnizorii pentru data respectivă, context în care reclamantul a notificat pârâta despre decizia sa și a reclamantei de a solicita încetarea contractului, pe cale amiabilă, fiind de acord doar cu plata serviciilor de degustare organizate de pârâtă, în valoare de 100 euro (f. 15 verso).

În continuare, la data de 24.07.2020, reclamantul a comunicat un nou email pârâtei (f. 15), prin care a notificat acesteia dorința reclamanților de a înceta colaborarea cu societatea pârâtă, având în vedere imposibilitatea ajungerii la un acord cu privire la organizarea evenimentului. În răspuns la acest email, pârâta a comunicat adresa de răspuns depusă la dosar la filele 20-23, prin care a transmis reclamanților că a luat act de notificarea de denunțare unilaterală formulată, cu consecința că urma a reține cu titlu de penalizare avansul achitat, în temeiul prevederilor art.6.6 din contract.

În contextul refuzului pârâtei de a restitui reclamanților avansul plătit, aceștia au formulat prezenta cerere de chemare în judecată, susținând că, în cauză, a intervenit cel puțin o imposibilitate fortuită temporară de executare a contractului, care îi îndreptățește la recuperarea avansului plătit.

Pe baza interogatoriilor administrate în cauză, instanța mai reține și că, în contextul pandemic existent, voința reclamanților cu privire la executarea contractului a fost manifestată, de la început, în sensul de a amâna organizarea evenimentului pentru o dată ulterioară și a-l organiza chiar și condițiile stării de alertă (răspunsurile reclamanților la întrebarea nr.4 din interogatoriu).

Acest aspect rezultă inclusiv din corespondența electronică purtată între părți. Ulterior, reclamanții au revenit asupra manifestării de voință inițiale, ambii învederând că motivul denunțării unilaterale a contractului a fost acela că organizarea evenimentului pe terasa restaurantului nu a fost dorită din pricina faptului că terasa nu era acoperită și că nu putea fi ascultată muzica la nivelul dorit de decibeli (răspunsurile reclamanților la întrebarea nr.8 din interogatoriu).

În drept, se reține că, potrivit art. 1270, alin.l Cod civil, contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante.

În speță, între părți, a fost încheiat un contract de prestări servicii, prin care ambele părți contractante și-au asumat drepturi și obligații reciproce, în legătură cu organizarea evenimentului reprezentat de petrecerea de nuntă a reclamanților.

Executarea contractului a fost însă afectată de contextul pandemic existent la nivel național, care a impus restricții suplimentare organizării evenimentului la data preconizată în contract, generând prezentul litigiu dedus judecății.

Cât privește intervenirea unei imposibilități obiective de executare a contractului, instanța reține că, potrivit art. 1557 Cod civil, „(l) Atunci când imposibilitatea de executare este totală și definitivă și privește o obligație contractuală importantă, contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit. Dispozițiile art. 1274, alin.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător. (2) Dacă imposibilitatea de executare a obligației este temporară, creditorul poate suspenda executarea propriilor obligații ori poate obține desființarea contractului. În acest din urmă caz, regulile din materia rezoluțiunii sunt aplicabile în mod corespunzător.' '

În speță, prin contractul încheiat, părțile au convenit organizarea evenimentului pentru data de 19.07.2020, în sala ....(+1- terasa acoperită/exterioară), pentru un număr de 100 de persoane. În mod obiectiv, la data stabilită inițial prin contract, evenimentul ar fi putut fi organizat, în mod legal, doar cu un număr de maxim 20 persoane în interiorul restaurantului și cu un număr de maxim 50 de persoane în exterior.

Față de importanța evenimentului pentru reclamanți, ținând seama și de faptul că, în ciuda dificultăților întâmpinate cu privire la organizarea petrecerii de nuntă, aceștia s-au căsătorit, chiar și în condițiile stării de alertă, la data de 02.10.2020 (certificat de căsătorie —f.89), instanța apreciază că organizarea evenimentului la data menționată în contract constituia o obligație contractuală importantă, asumată la momentul încheierii contractului. Termenul stabilit în contract fiind unul esențial pentru reclamanți, împrejurare cunoscută de pârâtă, instanța apreciază că, în cauză, nu se pune în discuție o imposibilitate temporară de executare a contractului, ci una definitivă, întrucât amânarea organizării evenimentului până la un moment viitor incert, în contextul pandemic actual, ar fi contravenit voinței părților exprimată la momentul încheierii contractului și nu ar fi reprezentat o executare efectivă a contractului încheiat. In acest context, instanța mai reține și că părțile contractante nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind schimbarea datei evenimentului la un moment viitor apropiat.

Cu toate acestea, imposibilitatea de executare a contractului pentru data de 19.07.2020 nu poate fi considerată totală, ci parțială. Așa cum a fost arătat mai sus, la data convenită pentru organizarea evenimentului, petrecerea ar fi putut avea loc, în mod legal, cu un număr de maxim 20 persoane în interiorul restaurantului și cu un număr de maxim 50 de persoane în exterior, în total 70 de persoane.

Neexistând nici o convenție a părților de modificare a contractului încheiat în cauză, instanța reține că, în baza art. 1270, alin.l Cod civil, ambele părți contractante au rămas ținute să își execute obligațiile contractuale asumate la momentul încheierii contractului.

Locația desfășurării evenimentului a rămas aceeași chiar și în condițiile stării de alertă. După cum rezultă inclusiv din contract, aceasta cuprindea atât un spațiu interior, cât și un spațiu exterior, evenimentul putând fi organizat până la limita maximă de 70 de persoane mai sus arătată. Împrejurarea că terasa exterioară nu este acoperită era cunoscută de la momentul încheierii contractului. De asemenea, limita maximă de decibeli admisă în locație era cunoscută de la momentul încheierii contractului. Ambele împrejurări anterior menționate au fost înscrise în cuprinsul contractului (art.2.2, art. 7.2.6 din contract).

Prin nici o clauză contractuală reclamanții nu au indicat că este esențial pentru aceștia ca evenimentul să aibă loc în interior și cu minim 100 de persoane (dimpotrivă, cu privire la acest ultim aspect, contractul cuprinde clauze referitoare la situația în care, la data evenimentului, nu se vor prezenta cele 100 de persoane art.3.3.2 din contract). De asemenea, în executarea contractului, aceștia nu s-au comportat ca și când este esențial ca evenimentul să aibă loc în interior și nu cu mai puțin de 100 de persoane, în așa fel încât să se poată considera că aceste obligații contractuale sunt indivizibile și că o executare parțială a contractului ar echivala cu o neexecutare a acestuia.

Dimpotrivă, reclamanții au răspuns la întrebarea nr.4 din interogatoriu în sensul că au dorit organizarea evenimentului în locația pârâtei, chiar și în condițiile stării de alertă, cu limitările aferente, chiar dacă acest lucru ar fi însemnat inclusiv schimbarea datei evenimentului. În plus, ulterior încetării stării de urgență instituită pe teritoriul țării, reclamanții au intrat în negocieri cu pârâta cu privire la organizarea evenimentului în cadru restrâns. Din cuprinsul email-ului trimis de reclamant pârâtei la data de 24.07.2020 (f.12), reiese că acesta propusese telefonic pârâtei organizarea evenimentului cu 20 de persoane în sala.....

Imprejurările referitoare la limita de decibeli și faptul că terasa exterioară nu este acoperită sunt împrejurări care au apărut în discuțiile purtate între părți mai târziu, nu de la început, referiri la acestea efectuându-se abia în email-ul din data de 24.07.2020. Totodată, este de subliniat că aceste împrejurări erau cunoscute de la momentul încheierii contractului și asumate prin semnarea acestuia.

În consecință, instanța apreciază că executarea parțială a contractului, la data de 19.07.2020, era posibilă, fără a se aduce atingere scopului încheierii contractului sau clauzelor contractuale convenite, existând inclusiv acordul pârâtei în acest sens, după cum rezultă din răspunsul la întrebarea nr.5 din interogatoriul administrat pârâtei.

Drept urmare, instanța reține că sunt incidente în cauză prevederile art. 1557, alin. I Cod civil, în sensul existenței unei imposibilități definitive, dar parțiale de executare a contractului, care conduce la o desființare parțială și de plin drept a contractului (pentru care nu este necesară intervenția instanței judecătorești), sub aspectul numărului de persoane cu care putea fi organizat evenimentul.

Reținând că maximul persoanelor care puteau participa la petrecerea de nuntă a reclamanților la data evenimentului, stabilită prin contract, este de 70 de persoane, instanța constată că efectul desființării partiale de plin drept a contractului, sub acest aspect, presupune reducerea corespunzătoare a prețului, ceea ce înseamnă că pârâta a încasat un avans mai mare decât cel la care ar fi fost îndreptățită în acest context.

Pentru aceste considerente, instanța va admite în parte cererea de chemare în judecată, formulată de reclamanții ...., în contradictoriu cu pârâta ....și va obliga pârâta la plata sumei de 4.666,60 lei, în favoarea reclamanților, cu titlu de parte avans contractual. La calculul sumei anterior menționate, s-a avut în vedere că, pentru 70 de persoane, prețul total al contractului este de 7.595 euro (70x108,50 euro), de unde rezultă un avans de 30% în valoare de 2.278,5 euro, care, conform cursului valutar EUR/RON menționat în factura emisă în cauză (f.33), înseamnă o sumă de 10.888,72 lei, de unde rezultă o sumă achită în plus cu acest titlu, de 4.666,60 lei (15.555,32 - 10.888,72).

Conform art.453, alin.2 Cod procedură civilă, față de soluția de admitere în parte a cererii, instanța va obliga pârâta la plata sumei de 331,66 lei, în favoarea reclamanților, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în parte din taxa judiciară de timbru, corespunzătoare pretențiilor admise.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂSTE

Admite în parte cererea de chemare în judecată, formulată de reclamanții .... ambii u domiciliul procesual ales la C.A. Palade Bogdan, în București, ...în contradictoriu cu pârâta SC .... cu sediul procesual ales în București, ....

Obligă pârâta la plata sumei de 4.666,60 lei, în favoarea reclamanților, cu titlu de parte avans contractual.

Obligă pârâta la plata sumei de 331,66 lei, în favoarea reclamanților, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în parte din taxa judiciară de timbru, corespunzătoare pretențiilor admise.

Cu apel, în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului ... București.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate