You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Recuperare bani din concubinaj

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Banii dati in timpul concubinajului cum ii recuperez?

TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A-III-A CIVILĂ Dosar nr.../3/2022

Sentința civilă nr. ...

Ședința publică de la...ianuarie 2023

Pe rol se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul ... cu dom. ales la Cabinet de Avocat Palade Bogdan în București, str. .... în contradictoriu cu pârâta ....., având ca obiect pretenții.

La apelul nominal făcut în ședința publică s-au prezentat reclamantul prin avocat Bogdan Palade, lipsind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Reclamantul, prin avocat, având în vedere lipsa nejustificată a pârâtei la termenul de astăzi pentru a răspunde la interogatoriul, solicită să se facă aplicarea dispozițiilor art. 358 Cod proc. Civilă.

Tribunalul ia act de neprezentarea pârâtei la interogatoriu.

Nemefiind alte cereri de formulat ori probe de administrat, tribunalul constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fond.

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cererii civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestui tribunal, la data de....03.2022, sub nr....3/2022 reclamantul.... a chemat în judecată pe pârâta ...., solicitând instanței, ca în baza materialului probator ceva fi administrat in prezenta cauza, sa dispună obligarea paratei la restituirea sumei de 233.41 1 RON acordata cu titlu de împrumut și la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, a arătat că în cursul anului 2021 reclamantul a avut o relație de concubinaj cu parata .... perioada in care i-a remis acesteia mai multe sume de bani cu titlu de împrumut conform tranzacțiilor atașate prezentei. Astfel, în perioada 28.04.2021 - 30.1 1.2021, reclamantul i-a remis suma totala de 223.411 RON, într-un total de circa 74 de tranzacții bancare in contul acesteia de REVOLUT si ING BANK.

Aceasta suma de bani este compusa in principal din împrumutul acordat pentru achiziționarea unui autovehicul marca Mercedes-Benz in data de ....05.2021, in cuantum de 151.696 RON si din diverse sume de bani pentru anumite nevoi sau plăceri ale paratei.

Lipsa unor contracte de imprumut este generata de relația de concubinaj dintre părți dar si de frecventa tranzacțiilor (circa 74) motiv pentru care a existat o imposibilitatea morala de preconstituire a unei dovezi scrise in acest sens.

In dovedirea faptului ca aceste sume nu au fost remise paratei cu scopul de a gratifica solicită a se observa că cererile paratei din cadrul conversațiilor avute de a-i acorda diverse sume de bani:

- Ma gândeam daca vrei sa imi dai tu pana vindem mașina”

” - Poti sa ma ajuți?"

" —Poti sa imi pui pe card 600?” ” - Poti sa pui 3000?"

”- Te rog trimite pe cardul meu".

Pe langa aceste aspecte, vazand atitutudinea paratei de a solicita in continuare diverse sume de bani dar si din prisma faptului ca aceasa nu incerca sa-i restituie măcar o parte din aceste sume a luat decizia de a indica in cadrul transferurilor mențiunea „împrumut". Menționează faptul ca, in urma discuțiilor cu privire la aceste sume de bani, nu a existat un termen expres de restituire a acestor imprumuti motiv pentru care, de comun acord, a stabilit ca aceste sume îi vor fi restituite parțial dupa înstrăinarea autovehiculului paratei iar restul sumelor cand parata va dispune de aceste sume de bani.

Ulterior, relațiile dintre părți s-au răcit astfel ca parata a început sa se eschiveze cu privire la sumele de bani pe care i le-a oferit motiv pentru care, in data de 31.01.2021 i-a emis o notificare (prin intermediul serviciilor poștale cat si prin intermediul poștei electronice) prin care i-a solicitat ca, in termen de 15 zile, sa restituie suma de 233,411 RON achitata cu titlu de imprumut.

Notificarea comunicata prin intermediul serviciilor poștale nu a fost recepționată de parata motiv pentru care a remis o noua notificare la locul de munca al acesteia, de data aceasta prin intermediul serviciilor de curierat, insa plicul s-a returnat la expeditor cu mențiunea „ refuz primire fara motiv".

Conform art. 2158, alin. 1 Cod civil, împrumutul de consumație este contractul prin care imprumutatorul remite imprumutatului o suma de bani si alte asemenea bunuri fungi bile si consumptibile prin natura lor, iar imprumutatul se obliga sa restituie dupa o anumita perioada de timp aceeași suma de bani sau cantitate de bunuri de aceeași natura si calitate.

Din perspectiva dispozițiilor indicate mai sus, existenta valabila a contractului real de imprumut (de consumație) presupune, in primul rand, de remiterea efectiva a sumelor de bani, cu titlu de imprumut, iar in al doilea rand, de manifestarea de voința a pârtilor in sensul de a încheia operațiunea juridica a împrumutului.

In concluzie, având in vedere aceste aspecte, solicită instanței sa dispună obligarea paratei la restituirea sumei de 233.41 1 RON acordata cu titlu de împrumut, cu cheltuieli de judecata reprezentând onorariul de avocat si alte cheltuieli ocazionate de rezolvarea acestui litigiu in temeiul art. 453 Cod proc. civ.

In drept, prezenta cerere este intemeiata pe dispozițiile art 1350 Cod civil, art. 2158 Cod civil precum si celelalte dispoziții legale indicate.

In cauză a fost încuviințată proba cu înscrisuri și interogatoriul pârâtei.

Analizând actele și lucrările dosarului, tribunalul constată următoarele:

Potrivit disp. art. 2158 C.civ., Împrumutul de consumatie este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile și consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeași sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeași natură și calitate.

Tribunalul reține că între părți în perioada 28.04.2021-30.1 1.2021 au fost încheiate mai multe contracte de împrumut (74 în total), reclamantul acordându-i pârâtei cu titlu de împrumut suma totală de 233.411 lei, sumă ce a fost folosită în scopuri personale, inclusiv pentru achiziționarea unui autoturism.

În cauză, față de lipsa unor contracte scrise, precum și față de invocarea imposibilității morale de preconstituire a înscrisurilor, tribunalul a încuviințat proba cu interogatoriul pârâtei.

Față de neprezentarea pârâtei la administrarea probei cu interogatoriu fără a exista o justificare, împrejurare coroborată cu înscrisurile administrate în cauză de reclamant, tribunalul constată dovedită imposibilitatea morală de preconstituire, precum și existența și condițiile contractuale, așa cum au fost susținute de reclamant.

În raport de disp. art. 358 C.p.c.,tribunalul reține că lipsa înfățișării pârâtei la interogatoriu se socotește ca o mărturisire deplină a încheierii contractelor de împrumut între reclamant și pârâtă. De asemenea, se au în vedere și înscrisurile atașate la dosar de reclamant (f. 26-78) care dovedesc faptul că reclamantul a remis pârâtei prin transfer bancar cu titlu de împrumut suma totală de 233.411 lei.

Așadar, tribunalul reține că reclamantul a împrumutat-o pe pârâtă cu suma totală de 233.411 lei, remisă acesteia în perioada 28.04.2021-30.11.2021. Intrucât pârâta nu a restituit împrumutul acordat, tribunalul va admite acțiunea și va obliga pârâta la plata sumei de 233.411 lei către reclamant.

În temeiul disp. art. 453 C.p.c., va obligă pârâta către reclamant la plata sumei de

19.272,54 lei cheltuieli de judecată, reprezentând taxa de timbru și onorariul avocatului.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulată de reclamantul .....cu dom. ales la Cabinet de Avocat Palade Bogdan în București, str.....în contradictoriu cu pârâta .....

Obliga parata sa restituie reclamantului la plata sumei de 233.411 lei.

Obliga parata catre reclamant la plata sumei de 19272,54 lei, cheltuieli de judecata.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare

Pronuntata azi...01.2023

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate