You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Recuperare creante persoane juridice

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria Piatra-Neamt

Sentinta civila nr....

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța constată următoarele:

În fapt, între reclamanta S.C. ....S.R.L. și pârâta S.C...... S.R.L., s-au desfășurat relații comerciale, în temeiul cărora reclamanta, în calitate de vânzător, a livrat o serie de băuturi alcoolice pârâtei, emițând mai multe facturi fiscale, dintre care cele ce fae obiectul prezentei cauze sunt: factura fiscală seria ... nr. .... din 08.09.2020 în valoare de 14.112,98 lei (f.9-10 ds.), factura fiscală seria ... nr. .... din 23.09.2020 în valoare de 3207,29 lei (C. I I cls.) și factura fiscală seria... nr. ... din 06.10.2020 în valoarc dc 5374,88 lci, (f. 12 (I.S.) - în valoare totală de 22.695.15 lei

Conform susținerilor reclamantei, necontestate de catre pârâtă, din suma totala de 22.695,15 lei, pârâta a achitat doar suma de 1604 lei, conform chitanțci seria nr. .... din 18.01 .2021, depusă la fila 13 ds, rămânând, astfel, un rest de achitat dc 21091,15 lei.

Faptul acceptării facturilor rezultă nu doar din plata parțială făcută și cmitcrca unor titluri de: valoare, ci și din convorbirile purtate prin intermediul aplicației Whatsapp, de cătrc reprezentantii părților.

Biletele la ordin au fost refuzate la plată (f. 16, 17 ds.) și având in că reclamanta nu s-a mai aflat în posesia originalelor pentru a putea formula cerere de executare silita fost nevoită să promoveze prezenta acțiune.

La data de 09.02.2021 reclamanta a emis pârâtei o somație (f.27 ds.), prin care i-a pus in vedere să-i achite diferența de preț de 21 .091,15 lei, aducându-i la cunoștință și faptul că intentioneaza sa demareze procedura judiciară pentru recuperarea creanței, în cazul în care nu va da curs solicitării din cuprinsul somației.

Mai reține instanța că pârâta nu a răspuns la interogatoriul formulat de către reclamantă, fără a oferi nicio justificare a refuzului său.

In drept, potrivit disp. art. 1270 C.civ., „Contractul valabil încheiat are putere de lege între părtile contractante", iar potrivit dispozițiilor art. 1350 C.civ., ”(l)Orice persoană trebuie să își execute obligatiile pe care le-a contractat. (2) Atunci când, fără justificare, nu isi îndeplinește această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte parti și este obligată să repare acest prejudiciu, în condiliile legii.

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 1530 C.civ. ”Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat ..., după caz, culpabile a obligatiei.", iar conformi dispozițiilor art. 1535 C.civ. ”(l) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadentă. creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadentă până în momentul plătii, în cuantumul convenit de părti sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vrełłn prejudiciu.

In acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare întârzierii plătii ar fi mai mic.''

Constată instanța că părțile nu au convenit asupra cuantumului daunelor, motiv pentru care se vor aplica dispozițiile legale, respectiv dispozițile OG nr. 13/201 1 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.

Astfel, potrivit disp. art. 1 din actul normativ sus-menționat „(l) Părțile sunt libere să stabilească, în convenții, rata dobânzii atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani. cât și pentru întârzierea la plata unei obligații bănești.

  1. Dobânda datorată de debitorul obligației de a da o sumă de bani la un anumit termen, calculată pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadenței obligației, este denumită dobândă remuneratorie.
  2. Dobânda datorată de debitorul obligației bănești pentru neindeplinirea obligației respective la scadență este denumită dobândă penalizatoare.”

Față de situația de fapt reținută și dc dispozițiilc legalc sus-menționate, reține instanța că, în speță, creanța pe carc reclamanta o are față dc pârâtă, constând în 21091,15  lei, reprezentând diferență contravaloarc produsc livratc, cstc ccrtă — întrucât cxigtcnța ci rezultă din înscrisurile de la dosar, respectiv facturilc fiscale: seria... nr. ....

Totodată, constatând că pârâta află în culpă procesuală în ce privește promovarea  prezentei acțiuni, instanța va face aplicarea art. 453 alin. I C.proc.civ., obligând-o pe aceasta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în sumă de 3539,55 lei, reprezentând taxa judiciarâ de timbru -în cuantum de 1 159,55 lei — fila 34 ds.) și onorariu apărător (în cuantum de 2380 lei — filele 44,45)

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite acțiunea în pretenții formulată de reclamanta S.C. ... S.R.L. cu sediul social în ......., în contradictoriu cu pârâta S.C..... S.R.L.,cu sediul social în municipiul ...

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 21.091,15 lei, reprezentând debit principal restant, precum și la plata dobânzii legale penalizatoare, calculate de la data introducerii cererii de chemare în judecată și până la data plății efective și integrale a debitului.

Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 3539,55 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel la Tribunalul Neamț în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Piatra Neamț.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței,

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate