You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Recuperare taxa auto 2021

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Se mai poate recupera timbrul de mediu/taxa auto in anul 2021?

Raspunsul este: doar cu ajutorul instantei de judecata, regasiti mai jos o hotarare castigata pe Tribunalul Bucuresti la data de: 28.09.2021:

Tribunalul Bucuresti

Sentinta civila....

Analizand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul retine urmatoarele:

Conform prev. art. 501 al. 1 din N.cpc, „In caz de casare, hotararile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru instanta care judeca fondul”

Al 3 al aceluiasi articol stabileste ca, „Dupa casare, instanta de fond va judeca din nou, in limitele casarii si tinand seama de toate motivele invocate inaintea instantei a carei hotarare a fost casata. ”

In raport cu motivele instantei de recurs reflectate prin Decizia civila nr.

..../2.12.2020 a Curtii de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a si probele administrate in cauza, Tribunalul constata ca reclamantul a achiziționat un vehicul folosit —auttoturismul marca BMV ..., categorie auto Ml, norme de poluare E3, serie sasiu ....an de fabricatie 2000 serei carte auto ...., cu data primei inmatriculari 12.05.2000 , iar pentru utilizarea pe teritoriul României acesta trebuia înmatriculat așa cum prevede art.ll din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Prin decizia nr.... din 11.11.2014 privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicle, emisă de Administrația Sector 6 a Finanțelor Publice București s-a stabilit in sarcina reclamantului obligatia de plata a taxe in valoare de 3794 Iei, taxa achitata conform chitantei seria ... nr. ... .

Potrivit art. I din OUG 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxă specială pentru autoturisme și autovehicule, taxă de poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbru de mediu pentru autovehicule:

„(l) Contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 2141 -2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, taxa pentru emisiile poluante provenite de ia autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot solicita restituirea acestora, precum și a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii și data restituirii, prin cerere adresată organului fiscal central competent Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Lege nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(2)Dreptul contribuabililor prevăzuți ia alin. (l) de a cere restituirea se naște la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar prin derogare de ia prevederile art. 219 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, cererile de restituire se depun, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

(3)Prin organ fiscal centrai competent se înțelege Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin structurile de specialitate, cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv unitățile subordonate acesteia.

(4) La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia, precum și copiile cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare.

(5) Cererea de restituire se soluționează prin decizie emisă de către organul fiscal central competent, în conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se comunică contribuabilului, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru

autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018;

b)pentru timbrul de mediu pentru autovehicul, în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019.

(7)Impotriva deciziei prevăzute la alin. (5) contribuabilii pot face contestație în condițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei.

(8) Organul competent, prevăzut la art. 272 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, soluționează contestația în termenul prevăzut la art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie care se comunică de îndată contestatorului.

9) Deciziile emise în soluționarea contestațiilor pot fi contestate la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Lecții contenciosului administrativ nr. 554/2004. cu modificările si completările ulterioare.”

Prevederile alin 2 au in vedere ca dreptul contribuabililor prevăzuți la alin. (1) de a „cerea restituirea se naște la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar prin derogare de ia prevederile art. 219 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, cererile de restituire se depun, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.' '

Se observa ca taxa a fost achitata de catre reclamant , cf. chitantei seria ... nr. ... la data de 12.11.2014 , iar cererea de restituire s-a formulat , potrivit filei 57, la data de 4.07.2019.

Fata de aceste aspect , se va admite actiunea.

Va obliga pârâtul AFP sector 6 sa restituire reclamantei contravaloarea taxei de poluare achitata in cuantum de 3794 lei , cu dobanda legala aferenta, calculata de la data platii, pana la plata efectiva a taxei.

In temeiul prev. art. 451-453 din NCPC va obliga paratii, aflati in culpa procesuala la plata sumei de 300 lei cheltuieli de judecata , catre reclamant, reprezetand taxa timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Admite acțiunea formulată de reclamantul ... cu domiciliul procesual ales la CI avocat Bogdan Palade situat în mun. București, ...în contradictoriu cu pârâții ADMINISTRAȚIA SECTOR 6 A FINANȚELOR PUBLICE cu sediul în mun. București, sector l, str. Popa Tatu, nr. 7, ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU cu sediul în mun. București, sector 6, splaiul Independenței, nr. 294, bl. corp A, ADMINISTRAȚIA SECTOR 6 A FINANȚELOR PUBLICE PRIN DGRFP cu sediul în mun. București, sector 2, str. Speranței, nr. 40.

Obliga pârâtul AFP sector 6 sa restituire reclamantei contravaloarea timbrului de mediu achitat in cuantum de 3794 lei , cu dobanda legala aferenta, calculata de la data platii, pana la plata efectiva a taxei.

Obliga paratii la 300 lei cheltuieli de judecata , reprezetand taxa timbru.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Calea de atac se va depune la sediul Tribunalului București.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate