You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Refuz racordare utilitati ( apa si canalizare)

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria ....

Analizând probatoriul administrat în cauză, instanța retine următoarele:

În fapt, reclamantul este proprietarul terenului în suprafață de 924 mp (lotul ....), înscris în CF nr.... Voluntari, jud. Ilfov, având nr. cadastral provizoriu ..., situat în str. ......Voluntari, jud. Ilfov, teren pe care l-a dobândit prin încheierea contractului de vânzare-eumpărare autentif. sub nr. ....2002 de către Birou Notarial ..... (f. 28) cu pârâții din prezenta, având calitatea de vânzători.

In cuprinsul contractului menționat, pârâții-vânzători au constituit, de asemenea, în favoarea terenului obiect al vânzării, o servitute de trecere pentru asigurarea accesului la calea publică, pe terenul în suprafață de 1121 mp (lot XXIV), înscris în CF nr. .......Voluntari, jud. Ilfov, cu nr. cadastral provizoriu ., pe care....... îl dețin în coproprietate.

Instanța mai reține că, același teren în suprafață de 1121 ,99 mp, având destinația de drum de acces, deservește și altor proprietăți, după cum rezultă din schița cadastrală de la f. 105 coroborată cu extrasul de carte funciară de la f. 29.

Prin cererea dedusă judecății, reclamantul a solicitat suplinirea acordului pârâților pentru branșarea imobilului descris anterior la utilități (apă și canalizare).

În drept, sunt aplicabile dispozițiile art. 630 C.civ., potrivit cărora (l) Dacă proprietarul cauzează, prin exercitarea dreptului său, inconveniente mai mari decât cele normale în relațiile de vecinătate, instanta de judecată poate, din considerente de echitate, să îl oblige la despăgubiri în folosul celui vătămat, precum și la restabilirea situației anterioare atunci când acest lucru este posibil. (2) În cazul în care prejudiciul cauzat ar fi minor în raport cu necesitatea sau utilitatea desfășurării activităłii prejudiciabile de către proprietar, instanța va putea încuviința desfășurarea acelei activități. Cel prejudiciat va avea însă dreptul la despăgubiri. (3) Dacă prejudiciul este iminent sau foarte probabil, instanța poate să încuviințeze, pe cale de ordonanță președințială, măsurile necesare pentru prevenirea pagubei.

De asemenea, conform art. 555 alin. 1 C.civ., Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

Dreptul subiectiv este definit ca posibilitatea juridica a unei anumite conduite a titularului sau, garantata de lege prin putinta de a pretinde persoanei obligate la o comportare corespunzătoare, la nevoie prin mijlocirea aparatului de constrangere al statului.

Cel care exercita prerogativele pe care legea le recunoaste dreptului sau subiectiv nu poate fi considerat ca acționează ilicit chiar daca prin exercitiul normal al dreptului sau au fost aduse anumite restrângeri sau prejudicii dreptului subiectiv al altei persoane.

Însa, în situația în care dreptul nu mai este utilizat în vederea realizării finalității sale, ci cu intenția de a păgubi o alta persoana, exercitarea acelui drept devine abuziva. Astfel, art. 15 C. civ. prevedere ca niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv si nerezonabil.

În aprecierea temeiniciei acțiunii introductive, pe de o parte, și a apărărilor părții adverse, pe de altă parte, instanța trebuie să țină cont ca prejudiciul, pe care pârâții l-ar suferi ca urmare a desfășurării activității de către reclamant, sa prezinte o anumita gravitate pentru a se asigura un just echilibru între dreptul reclamantului de a-și exercita prerogativele dreptului de proprietate și dreptul pârâților de a nu fi prejudiciați prin suportarea unor inconveniente mai mari decât cele normale în cadrul raportului de vecinătate.

In acest context, instanța apreciază ca motivele invocate de pârâți pentru a justifica refuzul de a-și da acordul în vederea racordării imobilului situat în str..... Voluntari, jud. Ilfov la utilități este neîntemeiat, aceștia având cunoștință de demersul inițiat de către reclamant prin notificarea emisă la data de 17.09.2020, pe care pârâtul .... a primit-o personal încă din data de 22.09.2020, conform dovezii de la f. 15.

Totodată, având în vedere poziția procesuală a pârâților, exprimată prin întâmpinarea depusă în cauză, instanța va admite cererea, astfel cum a fost formulată, și va obliga pârâții să-și dea acordul pentru racordarea la utilitătile publice (apă și canalizare) a imobilului situat în str..... Voluntari, jud. Ilfov, iar, în caz de refuz, hotărârea judecătorească va ține loc de consimțământ al pârâților în acest sens.

Cu privire la cererea reconventională formulată în cauză, în sensul obligării reclamantuluipârât la plata unei despăgubiri, evaluată la suma de 48.091 lei, instanța reține că, punerea in valoare a fondurilor de către proprietarii lor sau de către titularii altor drepturi asupra acestora conduce, deseori, la crearea unor inconveniente în cadrul raporturilor de vecinătate. In cazul în care aceste inconveniente sunt mai mari decât cele normale în cadrul raporturilor de vecinătate, art. 630 C.civ. stabilește ca instanța de judecată va putea, din considerente de echitate, sa îl oblige la despăgubiri în folosul celui vătămat, precum și, atunci când este posibil, la stabilirea situației anterioare acestor inconveniente.

Rezultă, așadar, că simpla admitere a prezentei acțiuni dă naștere dreptului pârâților de a pretinde despăgubiri, urmând a analiza, în continuare, temeinicia acestei cereri, prin prisma verificării cerințelor reparării prejudiciului.

Astfel cum rezultă din disp. art. 1385 C.civ., instanța poate acorda despăgubiri pentru repararea unui prejudiciu cert, prin aceasta înțelegându-se prejudiciul actual sau viitor, acesta din urmă doar în măsura în care este sigură apariția sa, cât și posibilitatea de a fi determinat. Nu este supus reparației prejudiciul eventual, acel prejudiciu care nu este sigur nici sub aspectul existenței, nici sub cel al determinării întinderii sale.

Or, în ceea ce privește solicitarea pârâților-reclamanți, aceștia au evaluat prejudiciul prin raportare la valoarea terenului, fără a explica modalitatea efectivă în care exercitarea dreptului reclamantului ar afecta propriul lor drept de proprietate sau modalitatea în care aceștia își exercită, în prezent, atributele dreptului de proprietate asupra terenului respectiv pentru ca instanța să poată aprecia asupra existenței și întinderii prejudiciului pretins.

Dimpotrivă, din înscrisurile depuse de către reclamantul-pârât și susținerile acestuia, de altfel, necontestate în cauză, instanța reține că terenul teren în suprafață de 1121,99 mp, având exclusiv destinația de drum de acces, deservește mai multor proprietăți, fără ca pârâții-reclamanți să fie, la rândul lor, proprietari ai vreuneia dintre aceste imobile.

Totodată, dată fiind folosința terenului, pârâții-reclamanți nu-l pot exploata și nu-i pot schimba destinația și nici nu datorează taxe și impozite locale, astfel cum rezultă din înscrisul de la f. 106, fiind, așadar, un bun care nu poate fi exploatat din punct de vedere economic.

În sfârșit, instanța mai reține că, din momentul dezmembrării loturilor și constituirii drumului de servitute în favoarea terenurilor situate pe ambele părți ale drumului, pârâții-reclamanți nu au efectuat niciun fel de lucrări de amenajare sau întreținere a lotului, nu și-au exercitat atributul folosinței imobilului, ci au ales să rămână în pasivitate.

Față de considerentele ce preced, neputându-se reține existența unui prejudiciu cert suferit de către pârâții-reclamanți prin fapta reclamantului-pârât, instanța va respinge cererea reconvențională, ca neîntemeiată.

În temeiul art. 453 rap. la art. 452 C.proc.civ., instanța va dispune obligarea pârâților, în calitate de parte căzută în pretenții, la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată, în cuantum de 3590 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru și onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea principală privind pe reclamantul ................

Respinge cererea reconvențională, ca neîntemeiată.

Obligă pârâții să-și dea acordul pentru racordarea la utilitățile publice (apă și canalizare) a imobilului situat în str........, Voluntari, jud. Ilfov, iar, în caz de refuz, hotărârea judecătorească va ține loc de consimțământ al pârâților în acest sens.

Obligă pârâții la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată, în cuantum de 3590 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru și onorariu avocat.

Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Buftea.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate