You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Spete contestatie decizie pensie castigate

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Spete contestatie decizie pensie castigate

TRIBUNALUL CONSTANȚA

SECȚIA 1 CIVILĂ

Ședința publică din 9 septembrie 2020

Sentinfa civilă nr. 2046

Pe rol soluționarea acțiunii civile formulată de reclamantul ….județ Constanța și cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat Palade Bogdan din București, … sector 2, în contradictoriu cu pârâta Casa Județeană de Pensii Constanta, cu sediul în Constanța, str. Decebal nr.13C, județ Constanța, având ca obiect „contestatie decizie pensionare”.

La apelul nominal făcut în ședință publică s-a prezentat consilier juridic …., în baza delegației pe care o depune la dosar, lipsind reclamantul.

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru în baza art. 157 din Legea nr. 263/2010.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de ședință, după care .

Luând act că nu sunt cereri prealabile de formulat sau excepții de invocat, instanța acordă cuvântul în probațiune, punând în discuție proba cu înscrisuri solicitată de către reclamant.

Consilier juridic …. solicită încuviințarea probei cu înscrisuri. Precizează că nu se opune probei cu înscrisuri solicitată de către reclamant.

Apreciind că proba cu înscrisuri este legală, verosimilă, pertinentă, concludentă și poate duce la soluționarea cauzei, potrivit dispozițiilor art. 258 NCPC, instanța încuviințează pentru ambele părti proba cu înscrisurile depuse la dosar și o constată administrată.

Instanța socotindu-se lămurită, în baza art.244 din noul Cod de procedură civilă, declară încheiată cercetarea procesului.

La interpelarea instanței, părțile declară că nu mai au cereri de formulat și nu mai sunt alte incidente de soluționat.

Instanța, în temeiul art. 392 din noul Cod de procedură civilă, deschide dezbaterile asupra fondului cauzei, dând cuvântul părților.

Consilier juridic …. solicită respingerea cererii ca nefondată, față de înscrisurile depuse la dosarul cauzei și a motivelor expuse în întâmpinare.

În baza art. 394 din noul Cod de procedură civilă, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, închide dezbaterile și rămâne în pronunțare.

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. ….reclamantul …. a solicitat ca în contradictoriu cu pîrîta Casa Județeană de Pensii Constanța să se dispună anularea deciziei nr…/10.03.2020, obligarea pîrîtei la emiterea unei decizii de recalculare a pensiei prin valorificarea adeverințelor nr 722 și nr 721 din 9.08.2019 emise de SC Nic Arhiv Com SRL și obligarea pîrîtei la plata diferențelor de pensie cuvenite și neachitate.

In motivarea cererii reclamantul arată că este pensionar pentru limita de vîrstă, iar la cererea sa de recalculare a drepturilor de pensie în baza adeverințelor arătate, pîrîta a emis decizia de respingere contestată.

Apreciază reclamantul că neluarea în considerare a unor sume pentru care s-au plătit contribuțiile de asigurări sociale echivalează cu o încălcare a principiului contributivității avînd drept finalitate nerealizarea scopului avut în vedere de legiuitor.

In drept au fost invocate dispozițiile legii 263/2010.

Pîrîta a formulat întîmpinare prin care a solicitat respingerea contestației mentinîndu-și punctul de vedere arătat în decizia contestată și, totodată, a depus dosarul administrativ ce a stat la baza emiterii deciziei contestate.

Părțile au administrat proba cu înscrisuri

Analizînd actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

La data de 10.03.2020 s-a emis decizia …… prin care s-a respins cererea reclamantului de recalculare a drepturilor de pensie.

La stabilirea drepturilor de pensie pîrîta nu a fructificat datele din adeverințele depuse de către reclamant la dosarul administrativ și anume sporurile și nici salariile brute realizate și evidențiate în adeverințele nr 722 și grupa superioară de munca din adeverința nr 721 din 9.08.2019 emise de SC Nic Arhiv Com SRL.

Din cuprinsul deciziei contestate rezultă că pîrîta nu a luat în calcul sporurile și veniturile arătate în adeverința nr 722/2019 depusa motivînd că sporurile nu se regăsesc în anexa 15 din HG 257/2011, iar datele din adeverința nr 721/2019 au fost valorificate prin decizia inițială.

Instanța apreciază că pîrîta nu este în drept să înlăture sporurile realizate în perioada 1975-1994 atîta vreme cît acestea au fost recunoscut de unitatea angajatoare prin arhivatorul SC Nic Arhiv Com SRL și a fost înscris ca atare în adeverința nr 722/2019.

Față de situația de fapt confirmată prin adeverința arătate mai sus și depuse la dosarul de pensionare, instanța apreciază că este inadmisibil a fi contestate la această dată aceste adeverințe, angajatorul care le-a emis răspunzînd, pînă la înscrierea în fals, de exactitatea datelor lor.

Contribuția la sistemul asigurărilor sociale dă naștere în patrimoniul reclamantului, potrivit practicii CEDO, a unui drept de proprietate, iar modul de soluționare a cererii reclamantului fără luarea în calcul a sporurilor arătate în adeverințe, constituie o încălcare a prevederilor art 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

Conform art 165 alin 2 din legea 263/2010” La determinarea punctajelor anuale, pe lângă salariile prevăzute la alin. (l) se au în vedere și sporurile cu caracter permanent, care, după data de I aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare și care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinfe eliberate de unități, conform legislatiei în vigoare.. ”

Atîta timp cît sporurile sunt înscrise într-un act oficial ce emană de la unitatea angajatoare, pîrîta nu are competența de a cenzura acordarea lor, unitatea răspunzînd pentru realitatea datelor înscrise în actele emise pînă la înscrierea în fals.

Totodată, prin Decizia în interesul legii nr. 19/2012 s-a stabilit ca „în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) și art. 164 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pct. V din Anexa la Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr, 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, sporurile și alte venituri suplimentare realizate anterior datei de I aprilie 2001 vor fi luate în considerare la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislatiei anterioare, sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverinłele eliberate de unităli, conform legislatiei în vigoare, și pentru acestea s-a plătit contributia de asigurări sociale. ”

Instanța supremă a reținut că „ principalul element obiectiv apt să conducă la o justă și legală stabilire și reactualizare a pensiilor provenind din fostul sistem de asigurări sociale de stat îl reprezintă contributiile de asigurări sociale plătite, astfel că la stabilirea și reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate sporurile și alte venituri de natură salarială pentru care angajatorul/angajatu/ a plătit contributia pentru asigurările sociale de stat”.

Decizia arătată este pe deplin aplicabilă și după intrarea în vigoare a Legii 263/2010 întrucît prin decizia în interesul legii s-a soluționat o problemă de drept, problema ce este aceeași și sub actuala reglementare, principiile generale ale recalculării drepturilor de pensie ramînînd neschimbate sub imperiul noii reglementări.

Din adeverința nr. 722/2019 emise de SC Nic Arhiv Com SRL. , rezultă că angajatorul au achitat CAS pentru perioada lucrată potrivit legislației în vigoare. Totodată, rezultă că sporurile acordate au fost sporuri plătite în temeiul dinspozițiilor art 68 din Legea nr 57/1974 ( spor condiții nocive și spor condiții periculoase) precum și sporul de vechime în baza contractului colectiv de munca.

Potrivit anexei nr 15 din Legea nr 263/2010 „SPORURILE, INDEMNIZATIILE Șl MAJORÎRILE DE RETRIBUTII TARIFARE care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor și care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual: I. Sporul de vechime în muncă: II. Sporuri, indemnizatii și majorări ale retribułiei tarifare prevăzute în Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974, republicată* în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59—60 din 23 iulie 1980: l. sporul pentru munca în condilii deosebite, acordat conform art.

68 alin. (I), stabilit anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-socială; 2. majorarea retribułiei tarifare cu până la 10% pentru condiłii grele de muncă, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilită anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-socială;

Prin urmare, faptul ca pentru perioada 1975 – 1994 la veniturile realizate de către reclamant a fost achitat CAS potrivit legii la sporurile care făceau parte din baza de calcul a pensiei înseamnă că pentru aceste sporuri pîrîta trebuia sa calculeze drepturile de pensie întrucît a fost respectat principiul contributivității.

In ceea ce privește adeverința nr 721/2019, instanța constată ca aceasta cuprinde mențiuni referitoare la perioada lucrată în grupa a II-a de muncă 1976 — 1994, perioadă și grupa care, însa, sunt fructificate reclamantului înca de la data deschiderii drepturilor de pensie ( potrivit buletinului de calcul).

Potrivit art. 106 alin 3 din Legea nr. 263/2010, în termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului.

Pentru toate considerentele expuse, instanța va admite în parte cererea, va anula decizia de pensionare nr…/ 10.03.2019 și va obliga pîrîta să emită o nouă decizie de pensie pentru limită de vîrstă cu luarea în calcul a datelor din adeverinței nr 722/2019 emise de SC Nic Arhiv Com SRL

Totodată, va respinge cererea de luare în calcul a datelor din adeverința nr 721/2019 ca nefondată.

Avînd în vedere că reclamantul nu a făcut dovada cheltuielilor de judecată, față de principiul de drept ce se regăsește în adagiul idem est non esse et non probari ( este același lucru a nu fi cu a nu proba), instanța va respinge cererea reclamantului de obligare a pîrîtei la plata cheltuielilor de judecata ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Admite în parte acțiunea formulată de reclamantul… domiciliat în Constanța, ….județ Constanța și cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat Palade Bogdan din București, str. Itcani nr. 20, et. l, ap.4, sector 2, în contradictoriu cu pârâta Casa Judeteană de Pensii Constanta, cu sediul în Constanța, str. Decebal nr. 13C, județ Constanța.

Anulează decizia nr. …../10.03.2020 privind recalcularea pensiei pentru limită de vîrstă.

Obligă pîrîta să emită o decizie recalculare a pensiei reclamantului prin valorificarea datelor din adeverința nr 722/9.08.2019 emisă de SC Nica Arhiv Com SA începînd cu data de 1.01.2020 .

Respinge cererea de obligare a pîrîtei la luarea în calcul a datelor adeverinței nr 721/9.08.2019 ca nefondată.

Respinge cererea reclamantului de obligare a pîrîtei la plata cheltuielilor de judecată ca nefondată.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate