You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Sulta cand se prescrie?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria Sector 1

Analizând probele administrate în cauză, instanța reține următoarele:

I.În fapt, domnul ... (pârâtul) și doamna ... (reclamanta) au fost căsătoriți în perioada aprilie 1976-mai 1987, când au divorțat, căsătoria fiind desfăcută prin Sentința civilă nr.... pronunțată la data de .... 1977 de Judecătoria Sectorului 1 București, în dosarul nr. ..../1986, definitivă prin anularea recursului la data de ...1987.

În anul 1987, reclamanta a înregistrat pe rolul instanței de judecată o cerere de partajare a bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, iar în urma judecării acestei cauze în 3 grade de jurisdicție, prin Decizia civilă nr. ...din data de .... 1989, Tribunalul București a admis recursul extraordinar declarat de procurorul general și a casat hotărârile judecătorești pronunțate în gradele de jurisdicție inferioare, trimițând spre rejudecare cauza instanței de fond, cu mențiunea de a fi evaluat la valoarea de circulație și cu privire la necesitatea de a fi atribuit reclamantei și fiului minor al părților.

Prin Sentința civilă nr..... pronunțată la data de ..... 1990 de Judecătoria Sectorului 1, în dosarul nr.../1989, instanța a constatat că părțile au dobândit în cote egale apartamentul situat în municipiul București, Bd.....sector l , cu privire la care a stabilit valoarea de piață ca fiind de 130.142 lei; a atribuit respectivul apartament reclamantei și a obligat-o, pentru egalizarea loturilor la plata sumei de 42.997 lei către pârât reprezentând 1/2 din ratele achitate în perioada 1983 — 25 mai 1987 împreună cu dobânzile achitate de pârât în perioada despărțirii în fapt a părților.

Prin Decizia civilă nr.... pronunțată la data de ..... 1990 de Tribunalul București, Secția a IV-a în dosarul nr..../1990, instanța a admis recursul declarat de pârât și a modificat sentința și a modificat Sentința civilă nr..... pronunțată la data de .... 1990 de Judecătoria Sectorului l , în dosarul nr..../1989, în sensul că reclamanta a fost obligată la plata sumei de 67.926 lei, cu titlul de sultă.

Imobilul-apartament respectiv a fost înscris în cartea funciară nr.... București, sectorul I pe numele reclamantei, în cotă de 1/1, iar pe numele pârâtului a fost înscris dreptul de ipotecă legală, în valoare de 67926 lei cu titlul de sultă.

La data de .... 2021, reclamanta a înregistrat pe rolul acestei instanțe, cererea care face obiectul acestei analize.

II.În drept, sub aspectul aplicării legii civile în timp, potrivit art.24 din Codul de procedură civilă din 2010 (intrat în vigoare la 15 februarie 2013): „Dispozițiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor Și executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare. ”

De asemenea, art.27 din Codul de procedură civilă din 2010 (intrat în vigoare la 15 februarie 2013) prevede: „Hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor și termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul, ''.

În temeiul art.372 din Codul de procedură civilă de la 1865 (forma în vigoare la data pronunțării titlului executoriu) „Executarea silită se va urmări:a) în virtutea unei hotărîrijudecătorești;b) în virtutea unui titlu executoriu. ”

Art.376 alin.l din Codul de procedură civilă de la 1865 (forma în vigoare la data pronunțării titlului executoriu) prevede: „Titlul executor nu se pune decât asupra hotărîrilor care au rămas definitive și a actelor autentice potrivit art. 45 și următoarele din legea autentificării actelor. ”

În conformitate cu prevederile art.377 din Codul de procedură civilă de la 1865 (forma în vigoare la data pronunțării titlului executoriu): „Sînt hotărîri desavarsite orice hotărîri date după chemarea părtilor:l. de o Curte; 2. de un tribunal Cînd el judeca în cea din urma instan de un tribunal sau o judecătorie care a judecat în întâia instanta, dacă păr(ile au lăsat sa treacă termenul de apel sau au lăsat să se perimejudecata în apel. ”

Potrivit art.404 din Codul de procedură civilă de la 1865 (forma în vigoare la data pronunțării titlului executoriu) „O hotărîre judecătorească, care nu s'a executat în timp de 30 ani dela data sa, nu se va mai putea executa și va pierde puterea lucrului judecat. ''.

III.Justificarea soluției pronunțate

Cu titlu preliminar, instanța arată că solicitarea reclamantei din prezenta cauză vizează constatarea de către o instanță judecătorească a faptului că prin curgerea unui interval mare de timp, creditorul unei obligații izvorâte dintr-o hotărâre judecătorească nu mai poate solicita executarea acesteia. Altfel spus, problema de drept ridicată de reclamanta din prezenta cauză constă în constatarea intervenirii prescripției dreptului de a solicita executarea obligațiilor stabilite într-un titlu executoriu, respectiv printr-o hotărâre judecătorească.

Astfel, o primă observație a instanței este că în prezenta cauză, instituția juridică aplicabilă este cea a prescripției executării silite și nu prescripția dreptului la acțiune, în sens larg, câtă vreme raportul juridic existent între părți și invocat de reclamantă este izvorât de obligațiile stabilite în sarcina acesteia printr-o hotărâre judecătorească.

Tot cu titlu preliminar, instanța arată că din punct de vedere al prevederilor legale incidente în cauză, din perspectiva aplicării legii civile în timp, erau incidente prevederile Codului de procedură civilă de la 1865, având în vedere că titlul executoriu care constituie izvorul obligației reclamantei, cu privire la care solicită în prezenta cauză constatarea intervenirii prescripției dreptului pârâtului de a cere executarea silită, este reprezentat de o hotărâre judecătorească pronunțată în anul 1990 și rămasă definitivă în același an, deci anterior intrării în vigoare a actualului Cod de procedură civilă (15 februarie 2013).

Instanța precizează că la data pronunțării respectivei sentințe civile (Sentința civilă nr... pronunțată la data de ...1990 de Judecătoria Sectorului l , în dosarul nr..../1989) erau incidente prevederile Codului de procedură civilă de la 1865, în prima formă republicată, potrivit cărora hotărârea judecătorească supusă numai căii de atac a recursului era o hotărâre definitivă, conform art.377 alin. 1 pct.2 din Codul de procedură civilă de la 1865, în forma în vigoare în anul 1990 („Sînt hotărîri desavarsite orice hotărîri date după chemarea părtilor:...2.de un tribunal Cînd eljudeca în cea din urma instanta;”).

Or, hotărârea judecătorească care constituie izvorul obligației reclamantei, cu privire la care solicită în prezenta cauză constatarea intervenirii prescripției dreptului pârâtului de a cere executarea silită, este Decizia civilă nr.... pronunțată la data de 19 octombrie 1990 de Tribunalul București, Secția a IV-a în dosarul nr..../1990, astfel că din perspectiva legii în vigoare la acel moment, reprezintă o hotărâre judecătorească pronunțată de un tribunal, în calea de atac a recursului.

Așadar, în raport de data pronunțării deciziei civile nr.... (data de .... 1990) urmează să se calculeze și termenul de 30 ani de prescripție a executării silite, la împlinirea căruia titlul executoriu își pierde puterea executorie, astfel cum este reglementat de art.404 din Codul de procedură civilă de 1865, în forma în vigoare la acea dată.

Având în vedere toate aceste considerente, instanța observă că termenul de prescripție a executării silite, pornit la data pronunțării titlului executoriu (...1990) s-a împlinit după trecerea a treizeci de ani, respectiv la data de ... 2020, așa încât la data sesizării acestei instanțe de către reclamantă, cu cererea de constatare a intervenirii prescripției dreptului pârâtului de a obține suma de bani cu titlul de sultă (26 noiembrie 2020), titlul reprezentat de Decizia civilă nr. .... își pierduse deja caracterul executoriu.

Pentru toate motivele expuse, instanța urmează să constate stins, prin intervenirea prescripției, dreptul pârâtului din prezenta cauză de a cere și a obține executarea silită a titlului executoriu.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Admite cererea în cauza privind reclamant ... și pârât ....

Constată că dreptul pârâtului de a obține sulta în cuantum de 67.926 lei, astfel cum a fost stabilită prin Decizia civilă nr. ... pronunțată la data de 19 octombrie 1990 de Tribunalul Municipiului București, în dosarul nr...../1990, este prescris.

Cu apel în 30 zile de la comunicare, care se exercită prin depunerea cererii la Judeătoria Sectorului I București.

Pronunțată astăzi 20 iulie 2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate