You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Suplinire acord parental

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Sentinta civila nr...

Analizând materialul probator administrat în cauză, prin prisma dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele:

În fapt, părțile au fost într-o relaţie de concubinaj din care a rezultat minorul ....., născut la data de 25.09.2006. Din înscrisurile ataşate la dosar, şi respectiv, din aplicarea disp. art. 358 C.pr.civ., faţă de lipsa pârâtului de la interogatoriu, şi din susţinerile reclamantei, reiese că minorul intenţionează să călătorească în vederea efectuării unui stagiu de pregătire practică, în Turcia.

În ceea ce priveşte admisibilitatea cererii de ordonanţă preşedinţială, potrivit art. 997 alin. (1) cod procedură civilă, instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii sau grabnice, pentru păstrarea unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Potrivit alin. (2), Ordonanţa este provizorie si executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio menţiune privind durata sa şi nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluţionarea litigiului asupra fondului. Din aceste texte de lege rezultă că pentru admisibilitatea cererii de ordonanţă preşedinţială, se impun a fi îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: urgenţa, caracterul vremelnic al măsurii solicitate pe această cale, neprejudecarea fondului şi aparenţa de drept. Cerinţa urgenţei este îndeplinită atunci când măsura provizorie este necesară “pentru păstrarea unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara … ori… pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”.

În ceea ce priveşte deplasările minorului, în vârstă de 17 ani în prezent, instanţa reţine ca fiind îndeplinită condiţia urgenţei, deplasarea urmând a fi făcută în perioada martie-aprilie 2024, în Turcia, în vederea desfăşurării unui program educaţional, dovadă în acest sens stând adeverinţa emisă de Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Bucureşti, pentru elevul .....Vremelnicia şi neprejudecarea fondului, ultima expres reglementată de art. 997 alin. 5 cod procedură civilă sunt, de asemenea, îndeplinite în cauza de faţă cu privire la cele trei deplasări antemenţionate, măsura pe care instanţa o va dispune cu privire la minoră având caracter provizoriu, producând efecte numai pe o perioadă scurtă de timp, în situaţiile punctuale particularizate anterior şi neaducând atingere fondului raporturilor litigioase dintre părţi. Cercetând aparenţa dreptului, potrivit art. 997 alin. (1) cod procedură civilă, instanţa va reţine că potrivit art. 2 alin. 6 din Legea nr. nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului în determinarea interesului superior al copilului se au în vedere cel puţin următoarele: a) nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de securitate şi stabilitate şi apartenenţă la o familie, iar potrivit art. 46 din aceeaşi lege, Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept. În continuare, art. 53 prevede următoarele: Copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă. Copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale comunităţii. Autorităţile publice au obligaţia să contribuie, potrivit atribuţiilor ce le revin, la asigurarea condiţiilor exercitării în condiţii de egalitate a acestui drept.

Conform art. 23 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, deplasarea copiilor în străinătate se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, instanța are în vedere si dispozițiile art. 2 și si art. 31 alin. (3) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate.

Potrivit acestor dispoziții, "Cetăţenii români minori pot călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali, în condiţiile prezentei legi. În sensul prezentei legi, prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor.", "Ieşirea din România a minorilor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) şi (3), se permite numai după soluţionarea neînţelegerilor de către instanţa de judecată, în condiţiile legii." Avand in vedere că orice măsură privitoare la copil, indiferent de autorul ei, ȃ ȋ trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului, instanța apreciază că deplasările de scurtă durată pentru care se solicită suplinirea consimțământului sunt in interesul superior al minorului. Apreciind îndeplinite condițiile de admisibilitate mai sus arătate, instanța urmează a admite cererea, așa cum a fost formulată. Văzând și că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată;

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de către reclamanta ..... cu domiciliul procesual ales la CA Bogdan palade, cu sediul în Bucureşti,. Şos. Bucureşti Ploieşti nr.15, etaj 2, sector 1 în contradictoriu cu pârâtul .....

Suplineşte consimţământul pârâtului ... în vederea emiterii paşaportului pentru minorul .... (născut la data de 25.09.2006), CNP ........ Suplineşte consimţământul pârâtului ....pentru deplasarea minorului ..... (născut la data de 25.09.2006), în Turcia, localitatea Sakarya, în perioada martie-aprilie 2024. Executorie. Executarea se va face fără somaţie sau fără trecerea unui termen. Cu drept de apel, în termen de 5 zile de la pronunţare, ce se va depune la Judecătoria Buftea.

Pronunţată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, astăzi 31.01.2024

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate