You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Suspendare raport serviciu functionar public atunci cand s-a inceput urmarirea penala

Bogdan Palade
Bogdan Palade

suspendare raport serviciu functionar public atunci cand s-a inceput urmarirea penala

Practica judiciara Tribunalul Bucuresti:

Analizand intregul material administrat in cauza, tribunalul retine ca:

Prin Dispoziția Primarul Sectorului 3 București nr……. depusa la fila 19 dosar, s-a dispus suspendarea raportului de serviciu al reclamantei ….. incepand cu …., până la rămânerea definitiva a hotararii ce se va pronunta in dosarul nr…. Cu aceeasi data ,conform art.2 din dispozitie, inceteaza prev.dispozitiei nr……

De asemena prin dispozitia nr….. emisa de Primarul Sectorului 3 București, depusa la fila 10 dosar, începând cu data de ….. reclamantei i se modifica raportul de serviciu prin mutare temporara cu repartizarea postului corespunzător funcției publice deținute la …., până la ……

Împotriva dispoziției nr. ….., reclamanta a formulat plângere prealabila iar prin răspunsul nr…… pârâta Primăria Sectorului 3 București a respins-o reținând ca aceasta a fost emisa in baza art. 94 alin. I si art. 54 lit. h) din legea 188/1991.

Prin dispoziția nr……. fila 95, emisa de Primarul Sectorului 3 București s-a dispus menținerea suspendării raportului de serviciu al reclamantei până la rămânerea definitiva a hotărârii ce se va pronunța in dosarul nr……

La baza emiterii atât a dispoziției nr. ….. si ….. se indica ca si temei de drept art.94 alin.l,art.54 lit.h din legea nr. 188/1991 si art.63 alin.5 lit. e din legea 215/2001 precum si soluția din dosarul penal nr…… al Judecătoriei sectorului 3 București , dispoziția nr……de suspendare a raportului de serviciu al reclamantei si referatul nr……a Serviciului Organizare resurse Umane.

Din verificarea legalității si temeiniciei dispoziției atacate, tribunalul retine ca aceasta este legala si temeinica având in vedere următoarele dispoziții legale:

Conform art. 1 din legea 554/2004 „Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată”

Potrivit art. 86 alin. 2 din Legea 188/1999 ”in cazul in care funcționarul public este trimis in judecata pentru săvârșirea unei infracțiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h), persoana care are competenta legala de numire in funcția publica va dispune suspendarea funcționarului public din funcția publica pe care o deține”.

Potrivit art. 94 alin. I lit. m ”Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci când funcționarul public se afla in una dintre următoarele situații:… m) in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata pentru săvârșirea unei infracțiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h)”. La art. 54 lit h sunt prevăzute ”infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau in legătura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției publice”.

Din verificarea actelor subsecvente emiterii celor doua dispoziții de suspendare si de menținere a suspendării raportului de serviciu a reclamantei, dispoziții emise d e pârâta, instanța retine ca sunt îndeplinite condițiile art.94 alin.2 raportat la art.54 lit.h din legea 188/1999 având in vedere ca reclamanta a fost trimisa in judecata la Judecătoria …. București prin întocmirea rechizitoriului si formarea dosarul nr. ….. Reclamanta a fost trimisa pentru abuz in serviciu respectiv art. 297 C.penal, aspect necontestat de către reclamanta.

Singurul motiv pentru care reclamanta a contestat cele doua dispoziții este acela ca nu este îndeplinita condiția „Să existe suficiente date din care rezultă suspiciunea rezonabilă că funcționarul public poate influența cercetarea”. Ori din cuprinsul art.94 alin.2 din legea 188/1991 nu se indica astfel de condiție ci se indica expres ca se suspenda de drept raportul de serviciu daca funcționarul este trimis in judecata.

Sancțiunea administrativa a suspendării funcționarului public din funcția publica pe care o deține, in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata a acestuia, are ca finalitate protejarea autorității sau instituției publice fata de pericolul continuării activității ilicite si al extinderii consecințelor periculoase ale faptei penale săvârșite de către funcționarul public. Ori, ținând cont de natura administrativa a acestei masuri, nu se pune problema să existe suficiente date din care rezultă suspiciunea rezonabilă că ”funcționarul public poate influența cercetarea” deoarece cercetarea penala se efectuează de organele penale si nu de către pârâte, unitatea angajatoare.

Măsura suspendării din funcție se aplica tuturor funcționarilor publici in situația prevăzuta in ipoteza normei legale deoarece textul de lege prevede suspendarea „de drept”,adică sancțiunea se aplica ab initio, fiind condiții obiective prevăzute de legiuitor si nu condiții subiective la luarea acestei sancțiuni.

În altă ordine de idei, suspendarea de drept a raportului de funcție publică este strâns legată de trimiterea în judecată a funcționarului public, deci de existența unui “act de acuzare” prin care se conferă o încadrare juridică unor fapte ilicite determinate și se propune trimiterea în judecată; atât dispozițiile art. 6 par. 2 CEDO, cât și jurisprudența Curții de la Strasbourg nu impun ca acest act de sesizare să fie realizat de către un judecător, ci de către un mncționar al statului, cu toate efectele juridice ce decurg din această calitate, adică de procurori si înaintarea acestui act de acuzare către instanța de judecata.

Reclamanta invoca art. 86 alin.5 din Legea 188/1999 care prevede ca „De la momentul punerii în mișcare a acțiunii penale, în situația în care funcționarul public poate influența cercetarea, persoana care are competența numirii în funcția publică are obligația să dispună mutarea temporară a funcționarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a autorității ori instituției publice” dar acest text de lege nu se aplica in speța deoarece obiectul acțiunii este anularea a doua dispoziții de suspendare de drept a raportului de serviciu ca urmare a trimiterii in judecata a funcționarului pentru abuz in serviciu.Art.856 alin.5 din legea 188/1991 se refera exclusiv la operațiunea administrativa de „mutare temporara” ori dispozițiile de mutare temporara nu fac obiectul prezentului dosar.

Față de cele arătate mai sus in baza art. 18 si 1 din legea 554/2004 raportat la art.94 si 54 din legea 188/1999 va respinge acțiunea ca neîntemeiata, instanța reținând ca actele administrative de suspendare a reclamantei din funcția publica este întemeiata având in vedere ca a fost trimisa in judecata prin formarea dosarului nr…….. la Judecătoria sectorului 3 in care aceasta este trimisa in judecata pentru abuz in serviciu.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive si excepția lipsei capacitații procesuale de folosința a PRIMĂRIEI SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, cu sediul în București, sector 3, Calea Dudești nr. 191.

Respinge acțiunea privind pe reclamantul ……., cu domiciliul ales în București, sector 2, str. Ițcani nr. 20, et. 1, ap. 4, în contradictoriu cu pârâtele DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE SECTOR 3 BUCUREȘTI, cu sediul în București ,sector 3, str. Sfânta Vineri nr. 32, ca neîntemeiata.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul București-secția CAF.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate