You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Comunicare acte Anaf

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cum se face comunicarea actelor de catre Anaf catre contribuabili?

Raspunsul il veti regasi intr-o speta mai jos:

Tribunalul Bucuresti

Decizia civila nr....

Analizând actele și lucrările dosarului, tribunalul reține următoarele:

Ca motiv de apel, instanța constată că apelanta a învederat că Deciziile de Accesorii care fac parte din titlurile executorii ce au stat la baza emiterii adresei de înființare a popririi nr...../06.10.2021 (f,69 dosar de fond) au fost comunicate conform legii.

Tribunalul reține că deciziile de accesorii la care se referă apelanta sunt: decizia de accesorii nr..../31.12.2018 (menționată în titlul executoriu nr...../09.06.2021 , f,79 dosar fond)....

În mod corect prima instanță a reținut incidența în cauză a prevederilor art. 48 C. proc. fisc.: „(l) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului/plătitorului sau la o dată ulterioară menționată în actul administrativ comunicat, potrivit legii. (2) Actul administrativ fiscal care nu a fost comunicat potrivit art. 47 nu este opozabil contribuabilului/plătitorului și nu produce niciun efect juridic.”

Potrivit textului legal enunțat, pentru ca o executare silită să fie legal pornită, trebuie făcută dovada comunicării titlului executoriu fiscal, anterior demarării executării.

În privința modalităților de comunicare, art.47 alin.3 și 4 c.proc.fisc. stabilește „(3) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împutemicitului sau curatorului acestora, la domiciliul fiscal, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (3) nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate potrivit alin. (5) -

Din coroborarea textelor legale enunțate rezultă că modalitatea de comunicare prin publicitate este totdeauna subsidiară comunicării prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu alte cuvinte, organul fiscal trebuie să încerce mai întâi comunicarea prin poștă, cu confirmare de primire, iar dacă această comunicare nu se poate realiza din motive neimputabile organului fiscal, acesta poate trece la modalitatea subsidiară de comunicare, prin publicitate.

Ca atare, anunțurile colective depuse de apelantă în dovedirea susținerilor sale privind comunicarea deciziilor, nu pot fi avute în vedere de tribunal ca modalitate valabilă de comunicare, decât dacă ele sunt însoțite de dovezile de încercare de comunicare prealabilă a actelor, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Or, prin probatoriul administrat în fond și în apel, nu a fost făcută cu certitudine dovada că, anterior comunicării prin publicitate, s-a încercat comunicarea prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire și că această comunicare nu s-a putut realiza din motive neimputabile organului fiscal.

Astfel, cu privire la decizia de accesorii nr...../31.12.2018 (f.91-92 dosar de fond), intimata a depus dovada de comunicare de la f.93 dosar de fond (aflată în copie și la f. 96 și 99 dosar de fond). Însă, această comunicare nu apare ca o comunicare valabilă, întrucât nu indică adresa completă a destinatarului, lipsind numărul apartamentului (apartamentul fiind situat într-un bloc cu mai multe apartamente).

La fel și în ce privește decizia de accesorii nr. ..../31.12.2017 (aflată în copie la f. 100-101 dosar de fond), intimata a invocat dovada de comunicare de la f. 102 (depusă în copie și la f. 96 și 99 dosar de fond), care nu reprezintă o comunicare valabilă, întrucât adresa destinatarului este incompletă, nefiind menționat numărul apartamentului.

Aceeași este situația și în cazul deciziei de accesorii nr..../31.12.2014 (aflată la f. 109-1 IO dosar de fond), dat fiind faptul că dovada de comunicare invocată de intimată cu privire la acest act, depusă la f.111 dosar de fond (se regăsește și la f. 114 și 117 dosar de fond), nu menționează numărul apartamentului la care s-ar fi făcut comunicarea, astfel că ea nu reprezintă o comunicare valabilă.

În privința dovezii depuse în copie la f.9 verso dosar apel (reluată la f.27 dosar apel), tribunalul constată că ea conține adresa completă a destinatarului, dar pe dovadă nu se menționează actul administrativ fiscal ce se comunică prin poștă. Or, în condițiile în care intimata depusese deja la fond dovezile prin care susținea că face dovada comunicării deciziilor de accesorii analizate în speță, nu este cert că dovada comunicării depusă în apel, din 2017, (diferită de comunicările din dovezile depuse la fond, având alt număr de corespondență AR și alte date), se referă la aceleași decizii de accesorii.

În consecință, tribunalul constată că prin probatoriul administrat nu s-a dovedit că organul fiscal a respectat prevederile art.47 alin.3 și 4 C.proc.civ., respectiv că ar fi încercat comunicarea actelor administrative fiscale prin poștă, cu confirmare de primire.

Ca atare, comunicările prin publicitate (anunț colectiv) nu constituie o comunicare valabilă, ceea ce duce la concluzia că deciziile de accesorii executate în speță nu au devenit opozabile contestatorului și nu au produs efecte juridice, ele neputând fi puse în executare silită.

In consecință, constatând că motivul de apel invocat este neîntemeiat, în temeiul art.4S0 alin. I c.proc.civ. va respinge apelul, ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Respinge apelul formulat de apelanta DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI - ADMINISTRAȚIA SECTORULUI 2 A

FINANȚELOR PUBLICE, cu sediul în București, C.A. Rosetti nr. 39, sector 2, împotriva Sentintei civile nr..... pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosarul nr. .../300/2021, în contradictoriu cu intimatul — contestator .... la Cab Av. Palade Bogdan, ca nefondat.

Definitivă.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi

08.11.2022.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate