You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Vanzare bun persoana pusa sub interdictie judecatoreasca

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cum poate vinde tutorele o cota parte dintr-un apartament pentru a folosi banii in scopul ingrijirii celui pus sub interdictie judecatoreasca?

Raspunsul il veti regasiti intr-o speta, detaliata mai jos:

Sentinta civila din ....2023

Analizând cererea de chemare în judecată, prin prisma motivelor invocate, pe baza probatoriului administrat și a dispozițiilor legale aplicabile, instanța reține următoarele:

În drept, potrivit dispozițiilor art. 144 alin. (2) Cod Civil tutorele nu poate, fără avizul consiliului de familie și autorizarea instanței de tutelă, să facă acte de înstrăinare, împărțeală, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, să renunțe la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum și să încheie în mod valabil orice alte acte ce depășesc dreptul de administrare, iar potrivit art. 145 cod civil instanța de tutelă acordă tutorelui autorizarea numai dacă actul răspunde unei nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru minor, autorizarea urmând a se da pentru fiecare act în parte, stabilindu-se, când este cazul, condițiile de încheiere a actului.

Art. 502 alin. (1) Cod civil prevede că „Drepturile și îndatoririle părinților cu privire la bunurile copilului sunt aceleași cu cele ale tutorelui, dispozițiile care reglementează tutela fiind aplicabile în mod corespunzător.''

Pentru ca instanța de tutelă să acorde tutorelui autorizarea în vederea încheierii în mod valabil, în numele și pentru persoana reprezentată, a oricarui act ce depașește simplul dreptul de administrare, trebuie să se probeze că actul ce se solicita a fi încheiat, în speță înstrăinarea unui bun imobil, răspunde unei nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru aceasta, în sensul impus de dispozitiile art. 145 alin. 1 din Codul civil.

În fapt, prin Sentința civilă nr. .../11.01.2021, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosarul nr..../236/2020, s-a dispus punerea sub interdicție a numitului ..... și numirea petentei ... în calitate de tutore.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că imobilul situat în municipiul București, str. .....sector 2, este înscris în CF....— Cl — U32 a localității București, Sector 2 (nr. CF vechi ...., nr. cadastral vechi ....) este coproprietatea numiților .... și ....., fiecare deținând 0 cotă de h din dreptul de proprietate asupra acestuia.

Față de înscrisurile doveditoare depuse la dosarul cauzei, raportat și la dispozițiile legale precizate, instanța apreciază că actul pe care petenta îl solicită a fi autorizat este în interesul persoanei puse sub interdicție, iar înstrăinarea răspunde unei nevoi a intimatului, prezentând un folos neîndoielnic pentru acesta. Astfel, se reține că demersurile care urmează a fi efectuate vor duce la existența unei sume de 40.000 euro în patrimoniul intimatului pus sub interdicție, reprezentând contravaloarea cotei de % din imobilul situat în municipiul București, str. ....sector 2, suma ce urmează a fi folosită folosită de pctcntă pentru a crește calitatea vieții acestuia prin asigurarea unui tratament medical corespunzător afecțiunilor de care suferă și prin achiziționarea celor necesare intimatului pentru ca acesta să aibă un trai decent și un nivel de viață ridicat, proporțional nevoilor sale speciale.

Mai mult, instanța reține că, potrivit draftului contractului de vânzare cumpărare, depus la dosar, intimatul .... urmează a păstra un drept de uzufruct viager asupra cotei de % din imobilul situat în municipiul București, str. ....sector 2, iar suma de 40.000 euro, reprezentând contravaloarea cotei de % din imobilul mai sus menționat, urmează a fi transferată de cumpărătorul ...., la momentul perfectării vânzării, în contul bancar R0...., deschis la Banca Transilvania pe numele vânzătorului ...., intimatul din prezenta cauză.

Prin urmare, pentru considerentele de mai sus, instanța va admite cererea formulată de petenta ..., în calitate de tutore al numitului ...., va autoriza vânzarea de către interzisul .... a cotei — părți de % din imobilul situat în municipiul București, str. ....către cumpărătorul .... conform draftului contractului de vânzare — cumpărare depus la dosarul cauzei, prețul vânzării urmând a fi în cuantum de 40.000 euro iar vânzătorul .... urmând a păstra un drept de uzufruct viager asupra cotei de 1/2 din imobilul ce face obiectul tranzacției.

Totodată, instanța va autoriza si transferul în contul bancar

R0...., deschis la Banca Transilvania pe numele vânzătorului ...., a sumei de 40.000 euro (echivalentul în lei la data perfectării vânzării), reprezentând prețul vânzării ce rezultă din draftul contractului de vânzare - cumpărare depus la dosarul cauzei, sumă ce urmează a fi folosită de petenta ..., în calitate de tutore, doar în interesul intimatului ... și pentru a răspunde nevoilor fizice, psihice și medicale ale acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulată de petenta .......... având domiciliul ales la Cabinet de Avocat Bogdan Palade din Municipiul București, str. ....... în calitate de tutore al intimatului ......

Autorizează vânzarea de către interzisul ..... a cotei — părți de 1/2 din imobilul situat în municipiul București, str.....către cumpărătorul .... conform draftului contractului de vânzare — cumpărare depus la dosarul cauzei, prețul vânzării urmând a fi în cuantum de 40.000 euro iar vânzătorul .... urmând a păstra un drept de uzufruct viager asupra cotei de 1/2 din imobilul ce face obiectul tranzacției.

Autorizează transferul în contul bancar R0..., deschis la Banca Transilvania pe numele vânzătorului ..., a sumei de 40.000 euro (echivalentul în lei la data perfectării vânzării), reprezentând prețul vânzării ce rezultă din draftul contractului de vânzare - cumpărare depus la dosarul cauzei, sumă ce urmează a fi folosită de petenta... în calitate de tutore, doar în interesul intimatului .... și pentru a răspunde nevoilor fizice, psihice și medicale ale acestuia.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Calea de atac se va depune Ia Judecătoria ....

Pronunțată astăzi, 19.01.2023, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate